Utlåtande om Mellanöstern inför kongressen 2013

Utlåtande från Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3-7 april 2013.

Partistyrelsen vill understryka det djupa och långvariga engagemang vi socialdemokrater har i frågan om fred i Mellanöstern, med särskilt fokus på konflikten mellan Israel och Palestina. Människor i båda länderna är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Ockupationen måste upphöra. I konfliktens spår ligger raserade möjligheter till utveckling och krossade fredsinitiativ. Konflikten påverkar också säkerheten i hela regionen och därmed också internationellt. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och säkerhet. Alla parter måste därför avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Socialdemokraterna tror på en framtid med två stater, inom säkra och erkända gränser.

Israel är den starkaste parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Utbyggnaden av folkrättsligt illegala bosättningar och muren på ockuperad mark måste upphöra, liksom ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza.

Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte kan leda till en lösning på denna svåra konflikt. Endast fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till verklig fred och säkerhet. En uthållig fred som vilar på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens i en tvåstatslösning.

Israel fortsätter tyvärr utbyggnaden av de folkrättsligt illegala bosättningarna, främst i Östra Jerusalem. Denna utbyggnad utgör ett direkt hot mot en tvåstatslösning och måste upphöra. Östra Jerusalem är den självklara huvudstaden i ett fritt Palestina.

Partistyrelsen anser att Sverige ska erkänna Palestina och detta är ett krav som Socialdemokraterna nu har drivit en längre tid gentemot regeringen. Att inte erkänna Palestina innebär i praktiken att beslutanderätten överlåts åt den israeliska ockupationsmakten. Israel får avgöra när Sverige kan erkänna Palestina. En sådan hållning är orimlig.

Att vänta med ett erkännande av staten Palestina ger bara dem som vill omöjliggöra en framtida palestinsk statsbildning andrum att fortsätta sin politik. Ett erkännande av staten Palestina från Sverige och ett stort antal andra länder är förmodligen det bästa sättet att visa att det internationella samfundet är fast beslutet att stödja en tvåstatslösning. Därmed skapas utsikter för reella fredsförhandlingar.

I förlängningen av erkännandefrågan noterar partistyrelsen att frågan om ett palestinskt FN-medlemskap finns. Ett sådant bör socialdemokratin verka för. När detta utlåtande skrivs vilar frågan fortfarande hos FN:s säkerhetsråd. I november 2012 lade palestinierna fram en resolution i FN:s generalförsamling. Den antogs med mycket stor majoritet och innebär att Palestina nu har statusen av ”non-member observer state”, vilket är en uppgradering av dess status i FN. Socialdemokraterna drev på för att Sverige skulle rösta ja i generalförsamlingen. Partistyrelsen välkomnar generalförsamlingens beslut och menar att det är ett viktigt stöd till det palestinska statsbyggande arbetet.

Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och handelsrelationer som något positivt i internationella relationer och som lägger grunden för ett eget inflytande. Det är därför i grunden bra att EU har ett associationsavtal med Israel. Men det är också viktigt att EU inte går vidare med

politiska uppgraderingar, som suspenderades efter Gazakriget, innan tillräckliga förändringar har skett. Partistyrelsen menar att mänskliga rättighets- och folkrättsfrågor måste föras in i detta sammanhang med konkreta skrivningar.

Ett antal motionärer föreslår att Socialdemokraterna ska ansluta sig till den så kallade BDS-rörelsen. BDS står för Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner vilket är metoderna som man förespråkar. Dessa insatser ska vara riktade mot israelisk policy och ska inte, enligt rörelsen, tolkas som antisemitiska eller

anti-israeliska. De ska upphöra när Israel respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter. Inom den svenska BDS-rörelsen förespråkas konsumentbojkott, kulturell bojkott, akademisk bojkott, idrottsbojkott och turistbojkott. Man arbetar också på ett lokalt plan för att förmå kommuner, städer, län och regioner att bryta sina ekonomiska, politiska, kulturella och diplomatiska band till Israel. Rörelsen förespråkar krav på att handelsavtal med Israel ska brytas och att Israel ska uteslutas ur internationella forum som WTO, Röda Korset och OECD.

Som en markering har Socialdemokraterna vid förra partikongressen krävt att tjänsten som försvarsattaché vid ambassaden i Tel Aviv upphör. Men partistyrelsen menar att bojkott av Israel är fel väg att gå. Det blir

inte en förbättrad situation för palestinierna för att Israel utesluts ur Röda Korset eller för att kontakter mellan människor och organisationer bryts. Isolering kommer inte att bidra till förbättringar utan snarare stärka extremistiska krafter. Det skulle ytterligare försvåra för nya fredsförhandlingar att starta och alltså vara kontraproduktivt. Partistyrelsen menar att det inte går att göra en jämförelse med apartheidtidens Sydafrika i detta fall.

När det gäller produkter från Israel menar partistyrelsen att Socialdemokraternas krav om en tydlig ursprungsmärkning som skiljer mellan produkter från Israel och produkter från bosättningarna snarast måste genomföras. De israeliska bosättningarna utgör ett hot mot tvåstatslösningen och handel med produkter från dessa bidrar till att dagens situation upprätthålls. EU:s avtal med Israel omfattar inte produkter från bosättningarna men konsumenter har svårt att få information om ursprunget av de produkter de köper. Med ursprungsmärkning kan konsumenten själv göra ett medvetet val att bojkotta.

EU har en viktig roll för att främja utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter i sitt grannskap. Den arabiska våren där människor reste sig i krav på demokrati, frihet och värdighet, har visat att exemplen på kontraproduktiv politik från EU:s sida har varit många. Länge hölls arabvärldens diktatorer under armarna i utbyte mot stabilitet, olje- och gasleveranser samt hjälp med att stoppa flyktingströmmar. Detta förhållningssätt måste nu en gång för alla läggas på historiens skräphög. Kortsiktiga intressen om stabilitet och ekonomisk vinning får inte överskugga det långsiktiga intresset av att stödja våra värderingar och därmed människors rättmätiga krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Om EU istället varit sina värderingar trogen hade man stöttat utveckling och demokrati som leder till hållbar stabilitet. EU har nu antagit nya program och principer för sitt samarbete med regionen. Nu måste unionen också leva upp till dessa nya åtaganden om ”mer för mer” där stödets storlek avgörs av hur genuint mottagarlandet reformeras. EU:s värderingar måste komma till uttryck i handling. De samarbetsavtal unionen har med länderna i regionen måste bygga på en tydlig koppling till demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter.

Partistyrelsen välkomnar att EU och den Palestinska myndigheten (PA) i oktober 2012 antog en gemensam femårig grannskapspolicy (ENP Joint Action Plan). I planen ingår att relationerna mellan EU och PA ska fördjupas som en förberedelse för att ett framtida Palestina ska få ett fullständigt associationsavtal. Vidare ska man gemensamt arbeta för att bygga en palestinsk stat som bygger på demokrati, rättsäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. En viktig markering är det stöd som ges inom alla områden till den palestinska befolkningen i Östra Jerusalem, och stödet för palestinier i Area C (där Israel fortsätter att ha full kontroll och palestinierna utsätts för stora svårigheter). Avtalet gäller en rad områden, som inrikes frågor, handel, energi, vatten och transporter. Partistyrelsen anser att det är mycket positivt att EU på detta vis förstärker sina band med PA och alltså bidrar ytterligare till det palestinska statsbyggandet.

Partistyrelsen menar avslutningsvis att Socialdemokraterna ska fortsätta arbeta aktivt och konkret genom sin utrikes- och utvecklingspolitik och genom sitt konkreta parti- och organisationssamarbete med såväl palestinska som israeliska systerorganisationer för fred och närmande mellan parterna. Detta är frågor som måste drivas på såväl gräsrotsnivå som i internationella fora.

Mer information

Socialdemokraternas kongress 2013: En rättvis värld är möjlig, UM5 utlåtande om Mellanöstern finns på sidan 71.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut