Mer tid för vård

Budget 2014:

Socialdemokraterna avsätter 2 miljarder kronor år 2014 och framåt till sjukvården i en riktad insats för mer personal. Det ger mer tid för vård och höjer kvaliteten.

Flera delar av sjukvården har idag allvarliga problem. Sjukvårdspersonal och patienter rapporterar om en tidspressad arbetssituation som riskerar att leda till brister i patientsäkerheten. Trycket och belastningen på akutmottagningar, vårdavdelningar och andra verksamheter är mycket högt.

Vi behöver utveckla en sjukvård där patienter känner trygghet och där personalen kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt. En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar kvar och utvecklas.

Förslaget innebär:

  • 2 miljarder till personalförstärkningar inom vården
  • Krav på förbättrat omhändertagande och samordning för svårt sjuka äldre
  • Minskad administration genom en nationell vårdrevision

Bättre samordning och omhändertagande av svårt sjuka äldre

Vi gör en riktad insats på 2 miljarder för att öka personalen i vården. Inom ramen för satsningen kommer ett särskilt fokus ligga på att säkerställa ett bra omhändertagande av äldre.

Ett mycket stort problem i sjukvården idag är hanteringen av svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård anpassad till äldre människors behov. Det är heller ingen kostnadseffektiv vård.

Kommuner och landsting bör gemensamt förbättra samordningen och förstärka omhändertagandet av mycket gamla och multisjuka patienter. Olika lösningar för att kraftigt minska eller helt komma bort från återkommande akutbesök på sjukhus kommer att innebära minskade kostnader för samhället och minskat lidande för den enskilde.

Minskad administration

Vi föreslår att staten, landstingen och de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Lagstiftning, IT-system och journalhantering ska systematiska kartläggas och alla möjligheter till att minska administrationen ska ses över. 

Studier visar att läkare och sjuksköterskor tvingas ägna mycket tid till annat än direkt patientarbete.

Inga nya blanketter, register eller rapportering som inte är dokumenterat nödvändiga får införas. För administration som inte är lagstyrd bör man successivt införa samma krav som för behandlingsmetoder i sjukvården; det ska vara dokumenterat att behovet av de administrativa uppgifterna är tillräckligt stort, att kostnaden är rimlig i relation till nyttan och att tiden som avsätts inte tränger ut annan viktig verksamhet.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-30 11:36