Moderaterna måste sluta med hemlighetsmakeriet

Publicerad på svtdebatt.se 25 november 2011

För Socialdemokraterna är det självklart att alla bidrag till vårt partis verksamhet redovisas ärligt och öppet. Vi har sedan flera år en öppen redovisning av våra räkenskaper på både central och lokal nivå. Alla bidragsgivare, såväl individer som organisationer, som ger över 20 000 kronor per år redovisas. Det borde vara en självklarhet för alla partier i en fungerande demokrati.

Sedan länge har det också funnits en frivillig överenskommelse om redovisning av partibidrag mellan riksdagspartierna som alla partier, utom Moderaterna, har följt. Men någon lagstiftning som reglerar redovisning av partibidrag finns inte. I Europa är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz som saknar en sådan lagstiftning.

Sverige fick så sent som i våras kritik av Greco, Europarådets organ för korruptionsövervakning, för Sveriges fortsatta vägran till insyn i hur de politiska partierna finansieras. När Greco tidigare uppmanade Sverige att öka insynen i partifinansieringen, svarade den svenska regeringen att inga åtgärder behövs. I den nya utvärderingsrapporten konstaterar Greco att Sveriges ”uppenbara motsträvighet” är totalt otillfredsställande.

Egentligen är det bara Moderaterna och Sverigedemokraterna av de övriga partierna som har motsatt sig lagstiftning om ökad öppenhet av partibidragen. Men i regeringsställning har Moderaterna bromsat de övriga borgerliga partierna som velat se en större öppenhet. Moderaternas veto gentemot de övriga borgerliga partierna har hittills blockerat varje initiativ i frågan. Vi har därför, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, under de senaste åren reserverat oss i riksdagen till förmån för ett krav på lagstiftning.

Mot bakgrund av att våra initiativ i frågan hela tiden har röstats ned av de borgerliga och Sverigedemokraterna, har vi nu försökt hitta en annan metod att uppnå våra krav. Vi har fått med oss Moderaterna på att diskutera frågan i kretsen av partisekreterare. Det är ett konstruktivt förslag från vår sida och vi ser det som en öppning från Moderaternas sida att åstadkomma en verklig förändring. Vår målsättning är att komma överens i samtal med de övriga partierna om hur en lagstiftning ska se ut och gå till.

Detta kräver att Moderaterna menar allvar med sina tidigare utfästelser om att öppet redovisa sina bidragsgivare och att de är beredda att gå övriga partier till mötes för att nå fram till en lagstiftning som omfattar alla partier och som gör Sverige till ett demokratiskt föredöme. Vårt krav är alltjämt att en lag måste stiftas som reglerar partiernas skyldighet att öppet redovisa sina finansiärer. Skulle det efter en tid visa sig att Moderaterna trots allt inte är beredda att fullfölja samtalen, kommer vi återigen att väcka frågan om en lagstiftning av partifinansieringen i riksdagen.

Carin Jämtin, partisekreterare