Reformer till dem som behöver det bäst

Kommentarer från finansminister Pär Nuder vid dagens pressträff på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på vårpropositionen

Sammanfattningsvis

  • Svensk ekonomi är stark, och tillväxten kommer att bli över 3,5 procent i år.
  • De offentliga finanserna är starka. Den statliga budgeten beräknas visa överskott i år, och statsskulden beräknas nu minska både som andel av BNP och i absoluta tal.
  • Sysselsättningen stiger - vi räknar med cirka 80 000 fler sysselsatta 2006 än 2005.
  • Den totala arbetslösheten faller både 2006 och 2007.
  • Det går bra för kommunerna. 2005 visade 94 procent av alla kommuner och 17 av 20 landsting positiva ekonomiska resultat.
  • Det goda ekonomiska läget ska utnyttjas till några angelägna reformer.
  • Regeringen kompletterar det tidigare sysselsättningspaketet med några åtgärder för att främja rörligheten på arbetsmarknaden och minska flaskhalsar.
  • Regeringen prioriterar att satsa på ungdomar, äldre, tandvård och integration.

Postitiva prognoser

Sedan regeringen lade fram budgetpropositionen i september har den svenska ekonomin utvecklats starkt. Tillväxten 2005 blev högre än förväntat och de offentliga finanserna visade större överskott 2005 än vad regeringen hade förutspått. Dessutom vände utvecklingen på arbetsmarknaden under andra halvåret 2005, även om arbetslösheten fortfarande är kvar på en för hög nivå.

Tittar man framåt ser förutsättningarna bra ut för en fortsatt god ekonomisk utveckling. Den internationella konjunkturen är stark, de svenska hushållen förväntas öka sin konsumtion ytterligare och investeringstillväxten är god. Sammantaget bedömer regeringen att tillväxten kommer att öka med 3,6 procent 2006 och cirka 3 procent 2007. 

Även när det gäller de offentliga finanserna ser utvecklingen framöver bra ut. Skatteintäkterna fortsätter att öka och utgifterna för ohälsan fortsätter att minska, om än i något långsammare takt än tidigare. Den statliga budgeten beräknas visa överskott i år, och statsskulden beräknas nu minska både som andel av BNP och i kronor. Även i kommunsektorn ser läget ljust ut. Den kommunala konsumtionen väntas fortsätta att öka samtidigt som kommunsektorn som helhet väntas visa goda resultat.

Arbetsmarknaden fortsätter också att utvecklas positivt. Cirka 80 000 fler personer kommer att vara sysselsatta 2006 jämfört med 2005, och att mer än hälften av den ökningen väntas komma i privat sektor. Den totala arbetslösheten faller både 2006 och 2007.

Sammantaget leder dessa goda ekonomiska förutsättningar fram till några viktiga slutsatser:

1. Nu när ekonomin utvecklats starkt gäller det att ha is i magen och inte genomföra alla reformer genast. Det finns ingen anledning att dra på sig nya utgifter i goda tider som man inte har råd med när utvecklingen vänder. Därför gäller det att genomföra några få, viktiga reformer, till dem som behöver det allra bäst - och prioritera ordentligt.

2. Även om sysselsättningen nu stiger så ökar också arbetsutbudet. Det gör att många av dem som har varit arbetslösa en längre tid fortfarande kan ha svårt att få jobb. Därför behövs det fortsatta åtgärder för att minska arbetslösheten. Dessutom måste den goda tidens ekonomiska problem, med flaskhalsar på arbetsmarknaden, förebyggas. I vårbudgeten kommer det därför att finnas nya åtgärder för att minska arbetslösheten. Här är två exempel:

Insatser för ökad geografisk rörlighet
Nu när det blir fler jobb är det viktigt att se till att uppmuntra alla arbetssökande att söka jobb i hela landet. Därför kommer budgeten att innehålla ett förslag om bidrag till sökanderesor för ungdomar 20-24 år – så att det blir lättare för unga att söka arbeten i hela landet.

Ökad satsning på arbetsmarknadsutbildning mot bristyrken
De som har varit arbetslösa länge behöver kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för att uppdatera sina kunskaper – samtidigt som det finns yrken där det finns risk för kommande arbetskraftsbrist. Regeringen föreslår en matchning av dessa behov genom att satsa mer på arbetsmarknadsutbildning mot bristyrken. 

3. I vårbudgeten föreslås också några viktiga nya reformer för dem som behöver det allra mest. Det handlar om satsningar på ungdomar, äldre, tandvård och integration.

Satsningar på ungdomar

Utöver höjningen av studiebidraget som tidigare har aviserats, kommer regeringen bland annat att göra en satsning på 100 miljoner kronor till sommarjobb åt ungdomar 2006. Regeringen kommer också att satsa 80 miljoner kronor på fritidsgårdar och andra mötesplatser för ungdomar från 2007. Kommuner, föreningsliv, näringsliv, myndigheter – och inte minst ungdomar själva – ska kunna vara delaktiga i att skapa dessa nya mötesplatser.

Satsningar på äldre

Utöver höjningen av bostadstillägget för pensionärer som tidigare har aviserats kommer regeringen att ta ett första steg i en tioårig satsning på äldreomsorgen. I detta första steg kommer bland annat ett nytt investeringsbidrag till särskilt boende ingå – så att fler äldre kan få ett tryggt boende. Kostnaden för den reformen beräknas till 250 miljoner kronor per år.

Satsning på integration

När det gäller integration kommer regeringen att föreslå ett tiopunktsprogram. Vårbudgeten kommer bland annat innehålla ett förslag om ökat stöd till de kommuner som tar emot de som nu har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige med den nya asyllagen – så att de kan få en bra introduktion och snabbt få jobb eller utbildning. Cirka 700 miljoner kronor avsätts i år för detta ändamål. Kommunerna får ett extra bidrag på 25 000 kronor per flykting som de tar emot.