Stärkt anställningsskydd

Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har idag presenterat en gemensam lagrådsremiss som syftar till att stärka anställningsskyddet för visstidsanställda och föräldralediga, samtidigt som anställningsskyddslagen (las) förenklas.

– Att i synnerhet unga kvinnor är klart överrepresenterade i gruppen visstidsanställda är synnerligen oroande eftersom de särskilt riskerar att fastna i denna anställningsform under mycket lång tid. Detta innebär att kvinnors förankring till arbetslivet försvagas, vilket bland annat medför en sämre löneutveckling och pension. Genom att förstärka anställningstryggheten vill vi riva några av de barriärer som förhindrar kvinnors möjligheter till ekonomiskt oberoende, likvärdiga villkor för arbete, egen försörjning och personlig utveckling, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

– Detta är en mycket viktig jämställdhetsreform. Förutom att visstidsanställningar för med sig en sämre löneutveckling för framförallt kvinnor, så innebär de otrygga anställningarna sämre möjligheter till inflytande och utveckling i arbetet. Otrygga anställningar ger också tysta arbetsplatser och vi värnar om yttrandefriheten. Vårt förslag ökar möjligheterna till att få en tillsvidareanställning där det finns ett permanent personalbehov. Många visstidsformer tas nu bort ur lagstiftningen. Det innebär att avvikelser kräver kollektivavtal och de fackliga organisationerna får ett bättre verktyg för att förbättra visstidsanställdas arbetsvillkor, säger Camilla Sköld Jansson (v).

– Skyddet för föräldralediga stärks nu med den nya lagen och det är något som vi länge arbetat för. Föräldralediga mammor och pappor kommer inte längre att behöva oroa sig över att föräldraledighet används som uppsägningstid, eller att de riskerar att missgynnas vid t ex löneförhöjningar, kompetensutveckling eller befordringar, säger Ulf Holm (mp).


Förslagen i korthet:
• Ny fri visstidsanställning i 14 månader inom en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Därefter övergår anställningen till tillsvidareanställning. Provanställning räknas in i anställningstiden, företrädesrätten sänks till sex månader och gäller alla anställningar. Praktik-, ferie-, säsongsanställning, anställning inför arbetsanhopning, inför värnplikt och överenskommen visstidsanställning försvinner. Träder i kraft den 1 juli 2007 med möjlighet, liksom idag, att träffa kollektivavtal med avvikelse från anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsad anställning.
• I de fall som föräldralediga sägs upp, börjar uppsägningstiden först löpa när den föräldralediga är tillbaka på arbetet. Ett brett missgynnandeförbud av föräldralediga införs. Borttagen kvalifikationstid för att rätt att få vara ledig. Omvänd bevisbörda - arbetsgivaren ska vid en domstolsförhandling visa att den föräldraledige inte missgynnats. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2006.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsministern
08 - 405 12 65
070-267 84 26

Per Ängquist
Politiskt sakkunnig, Miljöpartiet
070-603 11 54

Gustav Olofsson
Politiskt sakkunnig
Vänsterpartiet
070-252 08 78


 

Taggar: