Kampen mot antisemitism och rasism är ständigt aktuell

Antisemitism och rasism är inte bara ett hot mot de grupper som hatet riktas mot, utan mot hela samhället. Det öppna och demokratiska samhället är i den meningen också offer för de hot och attacker som sker mot enskilda grupper, skriver Margot Wallström (S) och Anders Ygeman (S) på SVT Opinion.

Idag högtidlighåller vi Förintelsens minnesdag. Det har nu gått 71 år sedan döds- och koncentrationslägret Auschwitz befriades och hela världen kunde se de ohyggliga bilderna på offren för nazismen.

Hur kunde antisemitism och rasism få sådant inflytande i Europa att Förintelsen kunde äga rum?

Förklaringarna är naturligtvis flera och svaret inte enkelt; men 1930- och 40-talen radikalisering, hatpropaganda och splittring i Europa och de demokratiska krafternas oförmåga att i tid agera mot antisemitismen och fascismen spelade alldeles säkert en viktig roll.

Det får inte hända igen.

Ansvaret att förvalta minnet av Förintelsen handlar därför både om att hedra minnet av de miljoner offren och om att motverka antisemitism och rasism.

Kunskap är ett motgift mot antisemitism, afrofobi, islamofobi, antiziganism och fascism.

Regeringen genomför en rad satsningar, för att se till att nazismens och rasismens illdåd inte glöms bort.

  • Forum för Levande Historia fått utökat uppdrag
  • Skolverket genomför kunskapshöjande insatser i skolan och en nationell plan mot rasism implementeras.

Men det räcker inte att sprida kunskap. Antisemitism och rasism finns fortfarande i Sverige och Europa. I Europa skördar antisemitismen åter dödsoffer.

Insatser mot hatbrott

Regeringen är medveten om att det totala antalet anmälda hatbrott och hatbrotten med antisemitiska motiv ökar och flera åtgärder för att bekämpa hatbrotten genomförs därför.

Polismyndigheten höjer ambitionsnivån och större resurser satsas på att bekämpa hatbrotten.

Alla storstäder har nu särskilda avdelningar inom polisen för att bekämpa den här typen av brott.

Ett nationellt samrådsforum där representanter för utsatta grupper direkt kan föra dialog med polis och andra myndigheter kommer att inrättas så att samverkan mot hatbrotten kan förbättras.

Från regeringens sida kommer vi noga att följa upp polisens arbete så att de verkligen leder till att fler hatbrott klaras upp.

Nämnden för trossamfund kommer också att fördela minst 10 miljoner kronor till trossamfunden för säkerhetshöjande åtgärder.

Det öppna och demokratiska samhället är i den meningen också offer för de hot och attacker som sker mot enskilda grupper, till exempel mot judiska församlingar, eftersom angreppen slår mot vårt lands grundvalar: det öppna, demokratiska, fria och inklusiva samhället.

Kampen mot antisemitismen är ständigt aktuell.

Läs hela debattartiklen på svtopinion

Fakta

Under dagen uppmärksammar statsministern och en rad andra statsråd Förintelsens minnesdag. Stefan Löfven talar bland annat i Malmö synagoga kl 19.00. Läs mer på regeringen.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-27 10:44
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut