Socialdemokratisk politik mot barnfattigdom

Vi socialdemokrater vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att allt fler barn drabbas av fattigdom. Det är orättfärdigt ett rikt samhälle. Hela landet stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar. Det är vad vi socialdemokrater menar med värdeburen tillväxt.

Barnfattigdomen måste bekämpas, och det med två strategier

1. Ett långsiktigt samhällsbygge som garanterar försörjningsmöjligheter för alla i Sverige. Gemensamt för barn i ekonomiskt utsatta familjer är att deras föräldrar ofta saknar jobb eller arbetar ofrivillig deltid. Därför är det viktigaste steget mot att avskaffa barnfattigdomen att se till att alla föräldrar, runt om i landet, får tillgång till ordentliga arbeten.

Det krävs en kunskapsbaserad ekonomi, med rätt till utbildning, så att människor kan matchas mot de jobb som finns och mot dem som växer fram. Det krävs att föräldrar som jobbar ofrivillig deltid får rätt till heltidsarbete och att personer med utländsk bakgrund får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Dessutom måste den generella välfärden stärkas med sociala investeringar. Det gäller trygghetsförsäkringarna som ska hindra sjuka och arbetslösa från att bli fattiga, och det gäller skola, sjukvård och bibliotek som ska ge oss ett rikare och
tryggare liv.

2. En bred politik som ger goda uppväxtvillkor för alla barn. Idag hamnar många unga utanför på grund av höga avgifter för aktiviteter i skolan och på fritiden. I ett socialdemokratiskt Sverige ska inga barn stå utanför. Därför vill vi förbjuda avgifter i skolan, satsa på sommarjobb och skapa möjligheter till en rikare fritid för alla unga. Tillsammans kan vi ge alla barn i Sverige chansen att förverkliga
sina drömmar.

Om du som vi tror på ett starkt och rättvist samhälle är du hjärtligt välkommen att bli medlem i Socialdemokraterna.

Vi Socialdemokrater föreslår i vår senaste budgetmotion:

Rätt till heltid
Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de kommer in. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb. Vi är beredda att lagstifta om rätt till heltid.

Barnomsorg på obekväm tid
Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och nätter. För många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena arbetsliv med föräldraskap. Vi vill stimulera fler kommuner att tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid och avsätter 200 hundra miljoner kronor för detta 2012.

Fördela resurser utifrån elevernas behov
Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har, utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Skolverket menar att det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan inte få fortsätta, skollagen måste ändras.

Kultur- och musikskolan
Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar. Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom musik, teater och dans. Vi vill införa en stimulans till de kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500 kr per termin inom musik- och kulturskolan.

Förstärkta trygghetssystem och bättre vardagsekonomi
De generella trygghetssystemen är viktiga för familjer med barn som drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Arbetslösa och sjukskrivna hör till de grupper som har de allra lägsta inkomsterna. För att förbättra för barnfamiljerna med de minsta marginalerna vill vi höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och avsätter 200 miljoner kronor till detta per år.

Läs hela budgetförslaget här.

 

 


 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut