Budget 2012

Onsdagen den 5 oktober presenterades det socialdemokratiska förslaget till budget för 2012.

- Läget i ekonomin är allvarligt. Nu behöver vi göra rätt saker. Vi presenterar en budget med mycket omfattande investeringar för en kunskapsbaserad ekonomi. Det är genom investeringar i utbildning, infrastruktur och bostäder som vi bygger Sverige starkt för framtiden och nya jobb skapas, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich.

Socialdemokraternas budgetförslag i korthet:

En kunskapsbaserad ekonomi

 • Vi föreslår omfattande investeringar i jobb och utbildning för unga, sammanlagt 57 400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat till en kostnad av närmare 7 miljarder kronor.
 • Vi vill se strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning och parterna på nya områden som transporter, miljö- och energi, hälsa- och livsvetenskap, den demo¬grafiska utmaningen och Sveriges attraktionskraft, två miljarder de kommande fyra åren.
 • Vi föreslår en ny riskkapitalfond på tre miljarder konor.
 • Det enskilt viktigaste för elevernas resultat i skolan är bra lärare. Vi vill avsatta två miljarder kronor de kommande fyra åren till kompetensutveckling av lärare och 400 miljoner kronor under samma tid för karriärmöjligheter för lärare och utveckling av skolledarrollen.
 • Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på arbetslinjen och ger människor möjlighet att utveckla sitt kunnande.
 • Vi vill investera i moderna urbana transportsystem. Tunnelbanan i Stockholm behöver byggas ut. Vi avsätter 1, 4 miljarder kronor för sträckan Odenplan – Nya Karolinska sjukhuset 2012 – 2015. Under samma period föreslår vi 11, 5 miljarder kronor för att utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.
 • Vi föreslår att en skattestimulans på en miljard årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter införs från 2012. Vi vill införa en modell med statliga lånegarantier för upprustning och energieffektivisering av dessa fastigheter. Låneramen omfattar totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla fastighetsägare mot en garantiavgift. För fastigheter i områden med särskilt hög arbetslöshet ska staten kunna subventionera garantiavgiften, en utgift som bedöms uppgå till omkring 500 miljoner kronor per år. Vi bedömer att cirka 60 000 lägenheter kan rustas upp tack vare lånegarantierna.

 

En värdeburen tillväxt

 

 • Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med förbättrad matchning mellan arbetsgivarnas behov de arbetssökandes kompetens. Till sitt förfogande har de en miljard kronor för att upphandla bristyrkesutbildningar. Vi föreslår att 700 miljoner kronor omdisponeras från ineffektiva coacher till förstärkt förmedlingsverksamhet.
 • För personer med mer omfattande behov av stöd för att få förankring på arbetsmarknaden så föreslår vi Kraftsam, en dörr in till möjligheter att få individuellt utformat stöd. Vi föreslår 1 500 plusjobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och 1 400 platser i offentligt skyddat arbete för personer med psykiska funktionshinder.
 • Vi vill arbeta för ett modernt arbetsliv där människor trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i jobbet. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del av en väl fungerande arbetslinje. Vi föreslår i denna motion ett tak för avgiften på 120 kr i månaden och en höjd ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 910 kronor per dag från mars 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag.
 • För att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill vi förstärka kvaliteten i etableringsinsatserna.  De 700 miljoner kronor som sfi-bonus och lotsar kostar vill vi använda effektivare för validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal regi.
 • Vi föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd.
 • Vi avsätter 400 miljoner kronor per år, sammantaget 1,6 miljarder de kommande fyra åren till lokala klimatinvesteringar.
 • Vi föreslår ett nytt system för miljöbilsbonus och registreringsskatt där bilar med låga utsläpp för bonus och bilar med höga utsläpp för registreringsskatt.
 • Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner kronor de kommande fyra åren för ett solinvesteringsstöd.
 • Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid och införa ett tak för allmänna visstidsanställningar. Vi avsätter också 200 miljoner kronor per år i stimulans för kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid.
   

Sociala investeringar

 

 • Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Det kräver att vi når målet om full sysselsättning. Vi vill höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och taket i de s.k. vab-dagarna så att fler får en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta och stimulera kommunerna att sänka avgifterna i kultur- och musikskolan. 
 • Vi vill att de allra flesta ska få 80 procent i ersättning vid sjukdom. På sikt vill vi att taket ska vara tio prisbasbelopp. I ett första steg vill vi nu höja taket till åtta prisbasbelopp 2012 och 8,5 ppb 2013. Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.
 • Vi vill ha en statlig kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi kan minska hälsoklyftorna.
 • Vi tillför en miljard kronor till sjukvården för att kompensera landstingen så att de inte behöver försämra högkostnadsskyddet på det sätt som regeringen föreslår.
 • Vi vill förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten och centralt skapas betydligt bättre förutsättningar för att samla kunskap och använda resurserna på ett effektivt sätt. Vi vill därför ge 100 miljoner kronor per år till Rikskriminalpolisen under 2012 - 2015, vilket motsvarar minst 100 tjänster med specialistkompetens.
 • För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande att alla former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt. Under åren 2012-2015 vill vi därför tillföra Skatteverket totalt 200 miljoner kronor för ökade resurser till att bekämpa skattefusk och i en särskild satsning mot bidragsbrott anslår vi därför totalt 100 miljoner kronor till Polisen och Åklagarmyndigheten under perioden 2012-2015.
 • För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Där för vill se en bred utredning om vinst och konkurrens i välfärden.
 • Vi vill införa fri entré på statliga museer, fortsätta digitaliseringen av biografer, öka stödet till svensk barnfilm och satsa på ett nytt kultur- och demokratiprojekt för unga. Totalt avsätter vi drygt 1 miljard kronor till kultursatsningar 2012- 2015.


 Läs hela budgetmotionen (PDF)

Läs hela budgetpresentationen (PPT)

Läs Håkan Juholt och Tommy Waidelcih debattartikel om budgetmotionen
 

Presskontakt:

Fredrik Persson, pressekreterare
Telefon: 072-206 35 45

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut