Vårbudgetmotion 2011

Måndagen den 2 maj presenterades vårbudgetmotionen. Här finner du en sammanfattning.

 • Investera i Sveriges konkurrenskraft. Inte möta hårdare konkurrens med lägre löner eller försämrade arbetsvillkor, utan med stabila villkor för basindustrin och investeringar i ny klimatsmart teknik.
 • En kunskapsbaserad ekonomi. En storsatsning på högre kvalitet i undervisningen, bland annat genom att läraryrkets status och karriärmöjligheterna inom skolan stärks, samt att skolundervisningen utvecklas mer utifrån evidensbaserad forskning. Kvaliteten på de yrkesinriktade gymnasieutbildningsprogrammen behöver öka så att de leder till jobb. Ett kompetenslyft som ger att människor möjligheter till utbildning hela livet.
 • Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Avskaffa aktivitetsförbudet, som innebär att arbetsförmedlingen inte får ge unga någon utbildningsinsats eller annan åtgärd under de tre första månaderna av arbetslöshet. Alla ungdomar ska fullgöra en gymnasie¬utbildning av hög kvalitet som leder till vidare studier och jobb. Fler unga bör också skaffa sig en eftergymnasial utbildning. På sikt ska alla som läser in en examen på högskolan få en praktikperiod i arbetslivet.
 • Bryt långtidsarbetslösheten – avskaffa FAS 3. En av tre arbetslösa är långtidsarbetslösa. Arbetslösa behöver rustas för de lediga jobben istället för att placeras i passiva garantier med utbildningsförbud och utan möjlighet till handledning. Regeringens FAS 3 leder inte till jobb och bör därför avskaffas. Långtidsarbetslösa måste ges möjlighet till studier, kompetensutveckling och starta-eget-stöd.
 • Bra jobb i välfärden. Färbättrade arbetsvillkor för anställda inom vården och omsorgen, med bättre möjligheter till vidareutbildning i yrket. Regeringen bör återkomma med ett program för att möta den väntade bristen på personal som följer av de kommande pensionsavgångarna.
 • Jämställdhet – ökar tillväxten och sysselsättningen. Kvinnors kompetens och vilja till arbete behöver tas tillvara på bättre, genom att t ex införa barnomsorg på obekväm arbetstid, avskaffa vårdnadsbidraget och verka för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet. Regeringen bör fram ett förslag på bonus till de kommuner som lyckas minska det ofrivilliga deltidsarbetet i välfärden.
 • En sjukförsäkring som grundas på arbetslinjen. Sjukförsäkringen ska inriktas på att ge människor chansen att komma tillbaka till arbete. Den ska vara en omställningsförsäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Det bidrar till tillväxten.
 • Ge fler möjlighet till skuldsanering. Hjälp till utsatta familjer att få ordning på sin ekonomi och förebygga överskuldsättning.
   

Konkreta insatser för att stärka sysselsättningen:

 • Tillväxt Sverige - forsknings¬program och en bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad konkurrenskraft. Näringslivets behov ska vara styrande för prioriteringarna. (25 miljoner kr)
 • Exportstöd - fler regionala exportrådgivare som verkar nära och stärkt exportstödet mot viktiga tillväxtekonomier som Vietnam, Malaysia, Angola och Argentina. (25 miljoner kr)
 • Matchningskommission som föreslår åtgärder som gör att företag och branscher hittar rätt kompetens vid rätt tillfälle, inhandlar utbildningar, ger stöd till arbetsgivare och analyserar vad som kan göras för att öka söktrycket till utbildningar som bedöms som strategiska för näringsliv och offentlig sektor (100 miljoner kr)
 • Sommarjobb på omvårdnadsprogram – för att möta pensionsavgångarna och ge unga en möjlighet att praktisera (25 miljoner kr)
 • Sommarjobb för gymnasie- och högskolestudenter – för att ge ungdomar praktiska arbetslivs¬erfarenheter och referenser för sitt framtida jobbsökande (100 miljoner kr)
 • Sommaruniversitet - 5 000 fler sommarkurser i högskolan ger en möjlighet för studenter att avsluta sin utbildning snabbare (50 miljoner kr)
 • Sommarundervisning - möjlighet att läsa upp behörighet till högskola eller gymnasium redan i sommar. (100 miljoner kr - ca 10 000 utbildningsplatser)

Övriga förslag i vårbudgeten

Utvärdera avregleringarnas effekter. Under de senaste tjugo åren har flera stora avregleringar genomförts på bland annat elmarknaden, järnvägen och flyget. Flera frågetecken finns om vilka effekter avregleringarna egentligen har fått. Nu har tillräcklig tid passerat för att göra en utvärdering av dessa avregleringar.

Ett hållbart ålderspensionssystem. Det behövs nu en grundlig utvärdering av pensionssystemet. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Men den demografiska utvecklingen innebär att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Samtidigt har vi en hög långtidsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast, vilket försämrar förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna. Vi får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Det är drygt 15 år sedan beslutet togs om det nya ålderspensionssystemet.

Avskaffa barnfattigdomen. Under år 2008 började barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, att öka igen, framförallt bland barn till ensamstående föräldrar. Vi socialdemokrater vill avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Den absolut viktigaste insatsen för att motverka barnfattigdom är att bekämpa arbetslösheten och att skapa förutsättningar för fler jobb för föräldrarna. Andra åtgärder kan handla om att det finns fritidsgårdar, att det råder avgiftsfrihet inom barnsjukvården eller att kommunerna anordnar sommarlovs¬aktiviteter. Skolan är särskilt viktig för att motverka i övrigt ojämlika uppväxtvillkor. Ytterligare förslag som vi ska titta närmare på är höjt underhållsstöd, införande av barnomsorg under obekväm arbetstid, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn, kulturinsatser för barn i utsatta områden, förbud av frivilliga avgifter inom skola och förskola och rätt till heltid inom offentlig sektor.

Konkreta förslag på insatser på Kultur för alla 

 • Fri entré på statliga museer - från och med 1 juli i år (35 miljoner kr)
 • Sänkta avgifter i den kommunala kultur- och musikskolan – kommuner som sänker sina avgifter till max 500 kr/termin får ett stimulansbidrag

Läs budgetmotionen i sin helhet (PDF)

 

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut