Anneli Hulthén anförande 30 oktober

Konkurrera med kunskap och forskning

Partivänner! Nu kommer vi in på ett område som har varit vida diskuterat i temagrupperna. Jag vill börja med att tacka för väldigt bra och utvecklande diskussioner.

En sak tror jag att vi alla är ense om: att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Därför vill vi socialdemokrater självklart satsa brett, från förskola till forskning.

För oss handlar det om att barnet, eleven, står i centrum. Vår skolpolitik bygger på en positiv människosyn. Vi har höga förväntningar på varje elev, och vi tror att alla kan lyckas om man bara får rätt förutsättningar.

I partistyrelsens förslag lyfter vi fram att förskoleklassen bör bli en ny del av en tioårig obligatorisk grundskola. Samtidigt vill vi stärka samarbetet mellan förskolan och skolan. Förskolan är första steget i det livslånga lärandet. Förskolan är också helt klart avgörande i ett annat avseende. Den är grunden för den svenska jämställdheten, skulle jag vilja säga. Utan den svenska förskolan hade vi inte haft den jämställdhet vi i dag har i Sverige. Vi säger också att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri.

Vi har förnyat vår skolpolitik – måste förnya den. Skolan är inte som då jag eller andra i den här församlingen gick i skolan. Vi står i dag inför en helt annan situation. Därför vill vi ha tydliga mål, en systematisk uppföljning och höga förväntningar i alla skolor. Alla skolor ska tillhöra ett gemensamt skolsystem och följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygsystem. Granskning, insyn och kvalitetskrav ska gälla lika för alla skolor. Alla skolor ska, oavsett vem som driver dem, vara bra skolor!

För att skolan ska fungera behöver alla barn en ständig uppföljning av hur de utvecklas och hur de når målen. Inget barn ska hamna utanför bara för att han eller hon inte har blivit sedd eller för att han eller hon inte har fått det extra stöd som behövts. Också de barn som det går bra för ska självklart få hjälp och utvecklas och ta nya steg.

I den text som delats här i dag och som på något sätt är en följd av våra goda temagruppsdiskussioner har vi utvecklat avsnittet om kunskaper i skolan. Vi lyfter fram alla elevers rätt till en individuell utvecklingsplan. Vi talar om att alla skolor också måste ge eleverna förmåga att samarbeta, ta egna initiativ och tänka flexibelt och kreativt. Vi lyfter också fram att alla former av estetisk verksamhet har en given plats i skolan.

I vårt förslag är vi väldigt tydliga om att vi inte vill ha en skola som sorterar upp barn och stänger dörrar. Vi vill ha en skola som ger alla barn och ungdomar en chans att lyckas. Vi ska inte ha en sorteringsskola! Där står konflikten i dag i svensk skolpolitik.

Det är klart att elevernas kunskap måste stå i centrum i skolan. Vi behöver en skola som är gemensamt finansierad och där eleverna får det stöd de behöver. Vi i partistyrelsen menar – det är också andemeningen i partistyrelsens hela förslag – att barnens kunskap, elevernas kunskap och rätten till en bra skola är viktigare än vem som utför tjänsten.

Friskolorna har kommit för att stanna. Det är en annan tid. Nu behöver vi hitta en politik som gör att vi kan skapa ett verkligt sammanhållet skolsystem som sätter elevernas behov i centrum. Det är dags att gå från konkurrens till samarbete mellan kommunerna och de fristående skolorna!

Vi måste ha en balans mellan den valfrihet som så många föräldrar och barn önskar och ett sammanhållet skolsystem. Därför säger vi i vårt förslag att vi vill ha ett samråd mellan kommunen och den skola som vill etablera sig i kommunen. Samrådet ska förbättra det löpande samarbetet mellan de kommunala och de fristående skolorna; de ingår ju i samma skolsystem, och båda får pengar från kommunerna och rekryterar bland samma elever.

Samarbetet kan handla om gemensamma kvalitetsredovisningar och utvärderingar, om gemensam information till elever och föräldrar men också om erfarenhetsutbyte och personalens fortbildning.

I temagruppsdiskussionerna uppstod många synpunkter på partistyrelsens förslag. Därför har vi kompletterat förslaget med flera delar för att få ett bra system som fungerar i praktiken.

Vi har lagt fast att regelverket behöver ändras så att större tyngd kan läggas på kommunernas ansvar för alla barn och unga. Vi har tydliggjort att det ska finnas riktlinjer för samrådsförfarandet. Framför allt flyttar vi fram positionerna på en viktig punkt: Friskolorna ska ingå i samma resursfördelningssystem som de kommunala skolorna. Resurserna ska fördelas efter behov, oavsett vem som är huvudman. På så sätt får vi ett verkligt sammanhållet skolsystem.

I våra justerade förslag har vi också tydliga skrivningar om att alla barn ska garanteras en undervisning som står fri från politisk och religiös påverkan. All undervisning ska vila på vetenskaplig grund.

Partimedlemmar! Vårt mål är att hälften av varje årskull ska påbörja högre studier före 25 års ålder. Det kommer att kräva en fortsatt utbyggnad av högskolan.

Det handlar både om de klassiska universiteten och om de fyra senaste universiteten och högskolorna som vi alla är så stolta över och som vi vet har en viktig roll att spela i det moderna Sverige.

Oavsett om du med en gång efter gymnasieskolan vill läsa vidare eller om du först vill göra någonting annat och sedan komma tillbaka ska du alltid ha goda möjligheter att göra det. Det ska vara din fallenhet eller ditt intresse, inte din bakgrund, som avgör om du kommer in på högskolan eller universitetet.

Därför måste vi verkligen ta tag i den sociala snedrekryteringen till högskolor och universitet. De dörrar som regeringen nu har stängt för att komma in på högskolan ska öppnas igen, och de komvuxutbildningar som fått stora nedskärningar ska återupprättas.

Vi har länge talat om att fler ska kunna studera, och vi tycker att det är någonting fint när människor vill studera. Nu markerar vi tydligt att det också handlar om kvaliteten i högskolan. Även kvaliteten måste höjas. Många studenter behöver fler föreläsningar, fler seminarier och mer tid med sina handledare.

Vi tror på Sverige som forskningsnation. Därför ska forskningen vara av god kvalitet för att kunna bedrivas vid alla lärosäten. Investeringar i forskning och utveckling ska öka och vara minst 1 procent av bnp.

Vi vill värna de yngre forskarna, nästa generation forskare. De ska ha en större trygghet och bättre karriärmöjligheter.

Vi vill också verkligen blåsa liv i och utveckla den nära samverkan som finns på flera platser i Sverige när det gäller samarbetet mellan högskola, näringsliv, arbetsmarknadens parter och samhälle.

Den tillämpade forskningen skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och för nya jobb. Vi ska aldrig detaljstyra forskningen, men vi måste ha fler som engagerar sig, fler som bjuds in i samtalen och fler som får dra nytta av forskningens frukter.

Med detta yrkar jag redan nu bifall dels till partistyrelsens förslag till riktlinjer, dels till partistyrelsens utlåtanden över motionerna.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut