Tal av Giorgios A. Papandreou


Anförande av Giorgios A. Papandreou
Greklands premiärminister, Partiledare för PASOK och Ordförande för Socialistinternationalen under Socialdemokraternas (SAP) 36:e  partikongress

 

Stockholm, 28 oktober, 2009

Kära Mona, Kära kamrater, Kära vänner,

Det är med mycket känslor jag står här som talare på er partikongress eftersom det är första gången jag är med på ett systerpartis kongress sedan jag valdes till Greklands Premiärminister. De känslorna har jag också för att Sverige och Socialdemokraterna betyder alldeles särskilt mycket för mig. Betyder någonting djupt personligt och politiskt. Det var här i Sverige som jag levde med min familj under de svåra åren när juntan hade makten i mitt hemland. Det var här som jag lärde mig att solidaritet och socialistiska värderingar hänger ihop och det var här jag mötte och inspirerades av personligheter som Olof Palme och Anna Lindh. Som ordförande för SocialistInternationalen arbetar jag i dag med er ledare, min vän Mona Sahlin med våra gemensamma mål för att bygga ett progressivt, miljö- och klimatvänligt, rättvist samhälle. Mona är en person som jag beundrar för hennes förmåga att gå från idé till handling. Jag är säker på att Mona är rätt person att hitta vägar för att förverkliga vår gemensamma politiska vision här i Sverige.

Den fjärde oktober inledde det grekiska folket ett nytt kapitel i Greklands politiska historia. De gav det grekiska socialistpartiet PASOK och mig mandatet men också det tunga ansvaret att föra Grekland in i en ny tid, en tid där vi slutar gå bakåt och går framåt i stället, och åstadkommer något med vår politik. En klar majoritet av grekerna stöder oss för de vill ha reformer, de vill ha förändring. De vill tro på politiken igen. De är beredda att ta de steg som krävs för att möta vår tids utmaningar. De vet att det är utmaningar som vi bara kan klara om vi alla går samman. De vet att den politik vi vill föra är en politik som kommer att hjälpa också andra länder.

Vår seger, PASOK’s seger, har gett det grekiska folket hoppet tillbaka.  Ett hopp för dagen. Ett hopp för framtiden.  Jag tycker mig se, kära Mona och alla vänner inom socialdemokratin, att Socialdemokraterna i Sverige och dess rödgröna progressiva koalition också ger nytt hopp åt hela det svenska folket. 

Men dagens socialister och socialdemokrater skänker inte bara hopp.  Vi levererar också.  Vi är både idealister och pragmatiker och vi är fullt medvetna om svårigheterna och utmaningarna som väntar oss. Därför valde jag att redan från början, samma dag som jag utnämndes till premiärminister skicka ett tydligt budskap till mina medborgare: den enda vägen till framgång är den vi går tillsammans. Vi måste arbeta kollektivt. Om vi står upp för varandra då vinner vi. Det vill jag säga till er också: låt oss jobba tillsammans för att bygga upp en stark progressiv majoritet i våra länder. För att skapa en progressiv majoritet i Europa. För att kämpa för en progressiv agenda i världen. Om de målen ska uppnås kan det bara ske genom samarbete.  

Sedan vi bildat regering har vi lagt fram en plan för grekerna, en hållbar plan för våra första hundra dagar i regeringsställning. Vad vi prioriterar är bland annat att omstrukturera hela det politiska systemet så att det blir mer deltagande, och visa störe förståelse  för medborgarnas behov. Detta är en av de största utmaningarna för många länder i dag. Att formulera politiska förslag för att få till stånd nödvändiga institutionella och ideologiska förändringar som sätter individen i centrum för all politisk, ekonomisk och social verksamhet.    För oss progressiva måste uttrycket “Medborgaren först” vara mer än bara en slogan. Det måste finnas där som en ledande princip för allt vårt handlande, vår politik och de förslag vi lägger fram. Att sätta medborgaren först betyder att vi ger medborgarna möjligheterna och verktygen att arbeta för samma mål som vi. Att stå på vår sida. För att nå dit , gör vi nu åtgärder för att decentralisera staten och öka autonomin och kapaciteten på det regionala och lokala planet.    

Mer än ett år har gått sedan finanskrisen drabbade oss alla och den ekonomiska återhämtningen är det viktigaste av allt nu. Det är det vi alla måste prioritera. Jag är säker på att ni alla här de närmaste dagarna kommer att ha intensiva och fruktbara diskussioner om detta som ju står högst på agendan för er kongress. Nya rapporter har på senare tid visat att det finns tecken på en global ekonomisk återhämtning. Men det betyder inte att krisen är över. Inte minst eftersom dessa tecken inte är universella. Och inte bara det. När rapporterna talar om återhämtning menar de återhämtning för den finansiella sektorn. Även om rapporterna skulle visa sig tala sanning på den punkten är det inte säkert att den också gäller för jobbsektorn. Att slå vakt om jobben är en hjärtefråga för socialdemokraterna. Det är just med den som utgångspunkt som vi måste tackla den ekonomiska krisen, precis som ni kommer att göra här under kongressen. Om vi ska lyckas få nytt liv i ekonomin kan vi inte vänta på att krisen skall ta slut,  utan vi måste börja arbeta nu med den verklighet vi har och försöka öka arbetarnas möjligheter att anpassa sig till den efterfrågan på marknaden som hela tiden förändras.   Krisen har utnyttjats av konservativa regeringar för att minska ner på arbetarnas löner och rättigheter. Som socialdemokrater är det vår skyldighet att försvara välfärdssamhället. I hela världen har den nordiska modellen varit en källa till inspiration. Det är en välfärdsmodell som vi måste värna om  och stärka.

Ett sätt att bemöta den stigande arbetslösheten är att skapa jobb i nya och innovativa sektorer. Att stimulera en grön utveckling. Grön utveckling hör till en av kärnfrågorna i PASOKs partiprogram. Det är själva grunden för en förändring av den utvecklingsmodell som vi har tagit fram för Grekland.    Grön utveckling kan leda till nya investeringar, stärka vår ekonomi och faktiskt öppna nya vägar för att minska arbetslösheten. Därför ger vi den frågan högsta prioritet. Vi har redan lagt fram konkreta förslag  på hur vi ska kunna skapa nya jobb, minska koldioxidutsläppen och säkra tillväxten. Vi vill investera i nya energisnåla metoder, ren energiteknologi och forskning kring alternativa energikällor.

Miljö- och klimatförändringar är sådant som måste lösas globalt.  För att försäkra oss om ett samarbete med utvecklingsländerna måste vi kunna övertyga dem om att “en rättvis värld är möjlig.”  Men en rättvis värld är möjlig bara om vi alla är beredda att göra de ansträngningar och uppoffringar som krävs för att nå fram. Med PASOK i regeringsställning kommer Grekland återigen att bli en aktiv global partner.  En konstruktiv aktör i det europeiska och internationella samarbetet. Vi ska förena oss med våra samarbetspartners i hela världen för att främja dialogen mellan folken och bidra till att bygga fred och jag vet att jag i dessa frågor har Sverige på min sida, jag har Sveriges socialdemokrater på min sida. Så det ska ni veta:  Grekland är tillbaka, Grekland står på fredens sida, Grekland står för framsteg och utveckling i hela världen. 

Som ordförande för Socialistinternationalen har jag tillsammans med vårt presidium och våra partimedlemmar arbetat hårt för att vi ska stå enade i alla sådana globala frågor. Självklart finns det en tydlig koppling mellan globala,nationella,regionala och lokala frågor. De hör samman på ett sätt som vi inte kan bortse från. Det är en ny verklighet som vi alla delar. Vi har alla ett ansvar för att få våra medborgare att känna att de inte står hjälplösa, att deras röst betyder något på en lokal, nationell, regional och internationell nivå.

Väldigt ofta beror känslan av maktlöshet som människor bär på att de å ena sidan upplever vikten av globala lösningar. De är till exempel fullt medvetna om att växthuseffekten och olika pandemier kan påverka deras liv. Men samtidigt känner de att deras oro inte tycks ha något som helst inflytande på det globala planet. Vad kan vi då göra för att ändra på detta? Hur kan vi vinna folkets förtroende när det gäller vår förmåga att faktiskt förändra verkligheten? Hur ska vi kunna visa när timmen är slagen att vi faktiskt kan förändra inte bara förhållandena inom vårt eget lands gränser utan även hela vår värld?

För att uppnå detta vårt mål måste vi förändra vårt sätt att se på världen. Vi måste arbeta för att förverkliga ett förändrat globalt styre. Vi måste skapa länkar mellan det globala och det regionala genom att förändra reglerna och procedurerna för sättet som världen styrs idag och anpassa vår policy till lokala behov. Våra ideer och erfarenheter som våra partier bär med sig måste förenas för att berika vårt tänkande och vår policy. Detta är något vi har diskuterat många gånger med Mona. Vi har många ideer om hur vi skulle kunna arbeta med att dela med oss och dra lärdom av våra erfarenheter på partinivå.

Det finns de som påstår att socialdemokratin befinner sig i djup kris i Europa. Det är inte sant. Varje land har sin egen nationella kontext och verklighet. Den globala ekonomiska krisen har skapat ett behov av och en möjlighet till förändring. Jag tror att de progressiva krafterna står på tröskeln till ett nytt skede av förändring i Europa. Ett dynamiskt skede. Ett skede av nya uppnådda mål. Det är de progressiva krafterna som har tagit över nu i Grekland och innan dess i Portugal och i Norge. Vi ser nu hur högvattnet har börjat nå fram även till Sverige.

Vi har samlats solidariskt här i kväll. Vi för med oss ett budskap präglat av optimism. Våra värderingar och prioriteringar svarar mot vad våra folk vill ha. De kommer att segra. Så vad väntar vi på!   

 


 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut