Sven-Erik Österberg anförande 29 oktober

Fler jobb och en starkare arbetslinje

Partivänner, kongressombud! Först av allt skulle också jag vilja rikta ett tack till er kongressdeltagare för en väldigt bra temagruppsdiskussion i går kväll. Diskussionen visade på ett engagemang i just de här frågorna.

I vår valanalys efter valet 2006 var ju en av de viktigaste slutsatserna att vi inte klarade jobbfrågan på det sätt som vi brukar klara den. Borgerligheten blev mer trovärdig för väljarna. I vår gamla goda gren där vi vunnit många val var vi inte lika effektiva som vi tidigare varit. Just därför satte vår partiordförande ganska omedelbart efter det att hon hade blivit vald i gång ett brett rådslagsarbete kring våra viktigaste politikområden. Tanken var att inte bara diskutera i partiet utan också öppna upp för en dialog med forskare, organisationer och Föreningssverige och för att också brett möta människor utanför vårt parti.

Många partivänner och tillika kongressombud har velat följa med på den här resan, vända på stenar och nyfiket ompröva och testa. Det har resulterat i en massa ny spännande politik som också finns med i vårt rådslagsmaterial. Det sätter avtryck, inte minst på jobbområdet där det finns förslag och skrivningar som vuxit fram genom våra gemensamma diskussioner ute i rörelsen, i partiet men också i fackföreningsrörelsen.

Partivänner! Vi har ofta sett till företagens behov men ibland glömt bort företagaren eller entreprenören. Vi ska bejaka kapaciteten också hos entreprenörerna, inte bara hos de stora företagen. I de små och medelstora företagen finner vi många av framtidens jobb. Det ska vara lätt för entreprenörer att anställa, att växa, att administrera och framför allt att exportera.

Mer än hälften av alla ungdomar kan tänka sig att starta ett företag. Den kraften tycker jag att vi ska ta till vara. Ska vi socialdemokrater utveckla arbetslivet så att det passar fler och ska vi ha en dynamisk svensk arbetsmarknad där det växer fram nya jobb, då måste vi också ha förmågan att ta vara på drivkraften hos alla småföretagare.

Industrin är fortfarande pelaren i det svenska näringslivet; om detta råder det ingen tvekan. Men Sverige är inte längre enbart ett renodlat industriland. Det ser vi ständigt tecken på. Tjänstesektorn växer snabbt; också det ser vi. Det skapas nya spännande jobb när tjänstesektor och industri korsas. Det är högre upp i förädlingskedjan som framtidens jobb finns, precis som i industrin. Vi ska genomföra nya framtidsprogram och investera mer i forskningsresurser och tjänstesektorn.

Kongressdeltagare! Vi är både löntagarnas och företagarnas parti. Genom vår jobbpolitik säkerställs konkurrens på lika villkor.

Den svenska modellen med starka parter som äger kollektivavtalen och säkerställer att de efterlevs ska utvecklas. Arbetsmarknaden ska fortsättningsvis präglas av samverkan. Det är här våra möjligheter finns på en global arbetsmarknad. Om detta kompromissar vi aldrig!

Kollektivavtalen är kärnan i en modern arbetsmarknad. Det tar vi socialdemokrater strid för!

Partivänner! Minns ni hur det var för ett år sedan? I fordonsindustrin dök plötsligt efterfrågan. Varslen duggade  tätt i Trollhättan, Umeå, Växjö,  Eskilstuna och Arvika. Arbetslösheten steg brant. De tysta varslen blev ett begrepp – ofta på små arbetsplatser, i kvinnodominerade branscher inom service och handel och även inom vård och omsorg.

Visst är jobbkrisen exceptionell på många vis och långt ifrån över. Men ett är säkert: Det kommer nya kriser. Gamla jobb försvinner i små och stora företag, i det offentliga och i det privata. Vart tionde jobb byts årligen ut och ersätts av ett nytt som kräver mer utbildning. Allt fler tvingas uppleva arbetslöshet. Också tjänstemän och akademiker möter en tuffare arbetsmarknad.

En omställningsförsäkring, mellan två jobb och omfattande de flesta löntagare, är en viktig del av en starkare arbetslinje. Inkomsttrygghet behövs när människor gör sig redo för det nya, men det krävs också något mer för att vi ska kunna göra oss redo. Det räcker inte med en bra a-kassa om det inte går att få de nya jobben. Det krävs mer av utbildning och kompetensutveckling.

När det gäller a-kassan fattade LO-kongressen tidigare beslut om en arbetsgrupp tillsammans med partiet just på det här området. Det har partiet verkställt. Sedan i våras har vi en arbetsgrupp tillsammans med LO. Där tittar vi på hur en långsiktig a-kassa bättre kan fungera i förhållande till den arbetsmarknad som finns nu men också till framtidens arbetsmarknad. Det är ett viktigt jobb och ett viktigt prioriteringsarbete i arbetsgruppen för att nå målet om en bra a-kassa som täcker de behov som finns i samhället.

På 2000-talets arbetsmarknad måste arbetslinjen också vara en tydlig utbildningslinje. Vi socialdemokrater menar att det måste finnas resurser i samhället för att klara ett utbildningsbehov när konjunkturen viker. Det ska finnas möjligheter för de anställda att utveckla sin kompetens. Det gör det möjligt för människor och företag och för hela Sverige att stärkt gå ur kärva tider. Här är vi alla ense om att det behövs mer utbildning för att klara omställning och produktivitet. Vi har alla känt av konjunkturen.

Kongressdeltagare! Det är dags att gå från ord till handling och öppna dörren till ett livslångt lärande för alla, inte bara för några. Möjligheterna till kompetensutveckling måste kraftigt förbättras. Även tiden mellan två jobb ska vara en tid av lärande och utveckling, inte en tid av utslagning. Vi vill investera i en kompetensförsäkring för alla.

”Vår vision är att varje människa ska ha den kompetens som krävs för att kunna ta plats i det arbetsliv som varje dag genomgår en ständig utveckling.”

Arbetslinjen har alltid varit viktig för oss socialdemokrater. Men vi måste stärka den efter hur Sverige i dag ser ut. Vi behöver en nationell modell för validering av yrkeskunskaper och examina.

De som har svårt att få jobb eller som bara klarar en viss typ av jobb har rätt till jobb men också en skyldighet att arbeta, oberoende av hur många timmar eller vilket jobb det handlar om. Därför vill vi utveckla en utvidgad alternativ arbetsmarknad. En ny resurs, Kraftsam, ska erbjuda individuella och flexibla vägar tillbaka till arbete. Människor med behov av stöd ska inte hamna mellan myndigheter eller skickas fram och tillbaka. Varje arbetad timme behövs.

Arbetstidsförkortning är ingen lösning. Vi ska inte korta arbetstiden. Nej, vi ska skapa fler och bättre jobb som gör att fler kan jobba och orkar jobba längre och fram till pensionen.

När jag möter människor som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen möts jag ofta av en besvikelse över att det saknas resurser, verktyg eller kompetens för att erbjuda ett tillräckligt stöd. Välutbildade tycker inte att Arbetsförmedlingen över huvud taget är till för dem.

Det vill vi socialdemokrater förändra genom att bygga om delar av Arbetsförmedlingen till en Kompetensförmedling. Den nya Kompetensförmedlingen ska fungera inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta jobb eller hitta en relevant utbildning. Både låg- och högutbildade måste kunna få lämpligt stöd utifrån sina behov.

Kongressdeltagare! När förhållandena på arbetsmarknaden ändras så snabbt som i dag är behovet av arbetslivsforskning stort. Någon måste våga ställa de kritiska frågorna. Någon måste utveckla nya metoder som lägger grunden för framtidens lösningar.

Vi vill investera i forskning och utveckling. Arbetslivsforskning ska ha en praktisk tillämpning, samtidigt som den håller högsta vetenskapliga kvalitet.

Ett skapande arbetsmiljöarbete handlar i grunden om att på bästa sätt ta vara på människors kraft. Många vittnar om att pressen och otryggheten ökar, särskilt på mindre arbetsplatser där det kan saknas ett fungerande partsgemensamt arbetsmiljöarbete. Därför måste vi förbättra utbildningen och stöden till de regionala skyddsombuden och till de skyddsombud som är verksamma ute på arbetsplatserna. Det handlar om att anpassa jobben efter människan och om att utveckla arbetsorganisationen. Ett bra organiserat arbete är ofta avgörande för att minska antalet olycksfall och belastningssjukdomar och för att förbättra såväl den psykosociala som den fysiska hälsan. Vi vill se en företagshälsovård där de förebyggande insatserna och den arbetsinriktade rehabiliteringen är i fokus.

Partivänner, kongressdeltagare! Vi socialdemokrater ska 2010 gå till val på en omprövad, tydlig och framtidsinriktad jobbpolitik. Vi ska ha den vassaste jobbpolitiken!

Klarar vi jobben, då klarar vi svensk ekonomi och då klarar vi också vi också kvaliteten i välfärden. Därför sätter vi alltid jobben först.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut