Thomas Östros anförande 29 oktober

En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

Kongressombud,

Vi möts i en kritisk tid.
 
Gemensamt ska vi under de närmaste dagarna forma en politik för att möta de stora utmaningar vårt land står inför.

Sverige behöver en stark ekonomisk politik.

Det krävs en politik som vänder kris till möjligheter, utanförskap till arbete och underskott till överskott.

Det krävs en politik som sätter stopp för skattesänkningar på lånade pengar, och som istället investerar i jobben och i välfärden.

Det krävs en politik som delar bördorna rättvist.

Utmaningarna är stora. Krisen är djup. Kraven på oss socialdemokrater – och på vårt rödgröna samarbete - är omfattande.

1) Risken stor att arbetslösheten biter sig fast på mycket höga nivåer. 1 av 3 av de arbetslösa riskerar att aldrig komma tillbaka till arbetsmarknaden.

2) Välfärdens kvalitet och långsiktiga finansiering måste säkras. De demografiska förändringarna med en åldrande befolkning ställer det på sin spets. Arbete är förutsättningen för välfärden. Varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering.

3) Sveriges framtid ligger i att konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner. Det är kunskap, kreativitet och innovationer som är Sveriges framtid.

Vi kan känna självförtroende i att vi har erfarenheten. Vi har tagit Sverige ur kriser förut.

Vårt svar på dagens och framtidens utmaningar är att stärka, utveckla och förnya den svenska modellen. Där broar byggs mellan de gamla och de nya jobben.


Svenska modellen 

För mig är kärnan i den svenska modellen det starka solidariska samhälle som gör att oavsett vem du är och var du är född kan du forma ditt liv och möta dina egna drömmars mål.

För många är den svenska modellen väldigt personlig.

Jag är född i ett arbetarhem. Jag växte upp i ett starkt samhälle som genom tydliga förväntningar och kloka investeringar gjorde att jag fick möjligheten till akademiska studier och forskarutbildning. Min väg till studier kantas av engagerade lärare, stadsdelsbibliotek, möten med kulturen, vuxnas förväntningar om att alla barn kan om de bara ges förutsättningar.

Jag gavs den stora förmånen att möta mina drömmar.

Jag vill att vi bygger ett samhälle som möter alla ungdomar drömmar om studier och arbete.

Inför kongressen har jag rest runt omkring i Sverige. Jag besökte Härnösand förra veckan. Träffade några flyktingbarn, nu tonåringar, som kommit till Sverige ensamma, utan mamma eller pappa. Ali från Afghanistan, som precis påbörjat Barn och ungdomsprogrammet på gymnasiet drömmer om att bli polis. Sabha från Somalia tvekar om sin framtid. Hon vill bli lastbilschaufför, men vet inte om hon törs låna till studier. Mokhtar, också från Somalia, vill utbilda sig till konflikthanterare. Ingen drömmer om arbetslöshet eller bidragsberoende.

Sverige behöver dessa ungdomar, Sverige behöver alla våra ungdomar, de vill studera och arbeta, de bör ges möjlighet till studier och arbete.

Inget är viktigare för mig i min politiska gärning än att ge unga människor de bästa möjliga villkoren att forma sina egna liv och möta sina egna drömmars mål.

Idag är ungdomsarbetslösheten i Sverige bland de högsta i hela Europa. 

Så ska det inte vara. Unga har rätt till att forma sina egna liv med jobb och utbildning.

Den borgerliga regeringens passivitet inför den växande arbetslösheten bland unga måste brytas.

På inget annat område blir det så tydligt att Sverige behöver en ny färdriktning.

Kongressombud,

Sverige behöver en socialdemokratisk ledd regering som sätter jobben först och ungdomarnas framtid först..


Global finanskris

Kongressdeltagare,

För ett år sedan var den globala ekonomin nära en total kollaps. Men krisens effekter kommer att kvarstå för en lång tid.

Krisen har sin grund i en spekulationsekonomi med stora globala obalanser.

De finansiella marknaderna hade integrerats över hela jordklotet samtidigt som regleringen och övervakningen är kvar på nationell nivå.

Nu måste politiken återta makten över marknaden:
• Det måste bli stopp för bonusexcesser. Politisk retorik måste ersättas av praktisk handling.
• Kraven på bankerna måste bli tydligare.
• Bankerna– måste bidra mer till samhället.
• Bara genom samarbete över nationsgränserna klarar vi att trygga samhället.
 
Kongressdeltagare,

Finansmarknaden behöver, också för sitt eget bästa, bäddas in i demokrati. Låt oss vara pådrivande i att bygga de regler och institutioner som behövs för att tämja marknaderna.

Nästa år beräknas underskotten i Sverige växa till över 100 miljarder kronor samtidigt som arbetslösheten närmar sig en halvmiljon personer.

Den ekonomiska krisen är global. Men det betyder inte att man inget kan göra.

Moderaterna har byggt en politik på idén om att jobb skapas genom att man hotar människor med en sönderslagen hushållsekonomi.
Det är denna tanke som ligger bakom att man river broarna till utbildning och omställning. Att man har försämrat och fördyrat a-kassan så att 500 000 löntagare lämnade försäkringen precis innan krisen slog till med full kraft.

Moderaterna vägrar att svara på frågan på vilket sätt nya jobb skapas av att de som blir arbetslösa riskerar fattigdom. De törs inte säga till svenska folket att syftet med politiken är att sänka lönerna. Vad är det för framtidsstrategi i globaliseringens tid?

Vi ser nu konsekvenserna. Allt fler tvingas att söka socialbidrag.

Idag är 70 000 fler i utanförskap än vid regeringsskiftet. Ekonomins funktionssätt blir allt sämre. Den svenska modellen försvagas och Sverige halkar efter.


Tillbaka till toppen  

Krisen är global, men det finns ingen naturlag som säger att Sverige ska utvecklas kraftigt sämre än vår omvärld. Sverige var en gång ett föregångsland inom arbetslöshetsbekämpning. Vi tillhörde toppen inom Europa. Nu har Sverige halkat efter. Arbetslösheten ökar snabbare i Sverige än i Europa. Vi socialdemokrater söker svenska folkets förtroende att ta Sverige tillbaka till toppen i Europa. 

För att klara utmaningen behövs breda insatser. Därför måste vi vara tydliga i våra prioriteringar. Först kommer kampen mot arbetslösheten.

Kongressombud,

Målet för vår politik är full sysselsättning. Jobben kommer först.
  

Trygghet och strukturomvandling

Kongressdeltagare,

Framtidens jobb kommer av att vi är öppna för global handel och konkurrens. Vi har byggt vårt välstånd genom att vara öppna för import och framgångsrika i export. Sverige har en fackföreningsrörelse som tillskillnad från facken i många andra länder välkomnar den strukturomvandling som är konsekvensen av öppenhet.

Det har man gjort eftersom att Sverige har en samhällsmodell som uppmuntrar förändring. Det är en modell som säger: Om du förlorar ditt jobb så finns det ett samhälle som ger dig kraft och stöd. Du har rätt till stöd och vi förväntar oss att du gör ditt bästa.

Moderaterna riktar udden mot just denna del av modellen. Politiken syftar nedpressade löner, lägre anslutningsgrad till facket och större inkomstklyftor.

Risken är stor att motstånd mot öppenhet och ökad protektionism växer fram. Sverige blir mer räddhågset.

Vi socialdemokrater vill istället att omställningen från de arbeten som försvinner till de arbeten som växer fram underlättas. Vi ska bygga broar.

Då är försäkringarna viktiga, för varje individ som behöver tryggheten, men också för vårt land för att vi ska fortsätta vara öppen för konkurrens och strukturomvandling.

Vi vill investera brett för att få sjukskrivna tillbaka i arbete.

Vi vill reparera a-kassan. Kostnaden för medlemskap ska sänkas.
Taken ska höjas. 

En fungerande a-kassa för breda löntagargrupper är grundläggande för den svenska modellen. Ingenjörer, undersköterskor, industriarbetare och sjuksköterskor ska - precis som alla andra löntagare - ha ett ordentligt skydd vid arbetslöshet.


Konkurrera med utbildning inte låga löner

Kongressombud,

Framtidens jobb kommer av att vi satsar på utbildning och kompetensutveckling.

Svensk arbetsmarknad går igenom en kraftig strukturomvandling. Hundratusentals jobb försvinner, många för att aldrig komma tillbaka. Sverige kommer aldrig igen ha lika många industrijobb som vi hade 2008.

Det krävs investeringar som gör att löntagare som förlorar jobbet får ett nytt jobb inom en ny bransch, ofta i en växande tjänstesektor, kanske på en ny plats och med nya högre kunskapskrav. Det behövs satsningar på utbildning.

Tage Erlander är min stora förebild. Han inspirerade socialdemokratin till att bli det parti som röjde väg för kunskapssamhället. I början av 1960-talet drev Tage Erlander målet att 50 procent av ungdomarna skulle gå på gymnasiet. Erlander hånades av en borgerlighet som hävdade att arbetarklassens barn inte behövde gå på gymnasiet. Erlander fick rätt. Borgerligheten fick fel.

Vi socialdemokrater satte för några år sedan upp målet att 50 procent av ungdomarna ska ha möjlighet att plugga på högskolan. Borgerligheten var naturligtvis stenhårt mot.

Om vi inte nu investerar i utbildning på bredden blir konsekvensen att dagens unga blir den första gruppen i svensk modern historia med lägre utbildning än generationen innan. Den sociala rörligheten försämras och den svenska modellen försvagas.

Vi har kraften och erfarenheten att bygga ut möjligheterna till utbildning för människor.

Vuxenutbildningen behöver stärkas, inte minst den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen.

Högskolan måste tillföras fler platser.

Samhällets ansvar är att ge möjligheterna, individens ansvar är att göra sitt bästa. Vi vet vad passiviteten gör med människor, förlorat självförtroende, spruckna drömmar.

Det krävs en aktiv utbildningslinje som ger människor hopp och framtidstro.

Kongressombud, partivänner,

Sverige behöver ett kunskapslyft för att ta oss ur krisen.


Entreprenörskap

Framtidens jobb kommer i stor utsträckning i de små företagen och i tjänstesektorn.

För att ta Sverige till toppen igen måste entreprenörskapet stärkas.

Vår politik ska underlätta för entreprenören att starta och få tag i kapital, att anställa, expandera och att exportera.

Innovationskraften i Sverige måste stärkas. Forskningen måste tillföras mer resurser.


Investeringar

Framtidens jobb kommer genom investeringar i en starkare infrastruktur och genom att bygga Sverige modernt och klimatsmart.

Vi vill satsa på infrastrukturinvesteringar i järnvägar, vägar och bredband. Genom att knyta olika regioner till varandra skapas ökade möjligheter till jobb och utveckling.

Vi vill tidigarelägga helt nödvändiga renoveringar av miljonprogramsområdena. 


Välfärden

Framtidens jobb kommer i välfärden. En stark solidarisk välfärd är en av pelarna i den svenska modellen. 

Nu hotas 60 0000 jobb. Det kommer finnas 60 000 färre sjuksköterskor, lärare, vårdbiträden och andra välfärdsarbetare 2011 än det fanns 2008.

Nu krävs långsiktiga och tydliga besked; Om att vården och barnens skola går före skattesänkningar. Att det måste bli slut på att skyffla över kostnader från stat till kommun. Vi måste vara ärliga och säga som det är: välfärden kostar.

Vill man ha en bra välfärd med en skola och en sjukvård i världsklass finns inget utrymme för stora skattesänkningar.

Men partivänner, låt oss vara tydliga. Ska vi klara finansiering av välfärden krävs att fler kommer i arbete och att antalet arbetade timmar ökar. De demografiska förändringarna kommer aldrig att kunna mötas med bara skatteverktyget, det är med fler i arbete och fler år i arbete som vi kan utveckla välfärden.

Det är därför kampen mot arbetslösheten också är en kamp för att stärka kvaliteten i sjukvården och skolan.
  

Rättvisa

Kongressdeltagare,

Om vi ska ta Sverige tillbaka till toppen behöver alla hjälpas åt. Det krävs rättvisa. Våra erfarenheter av att ta Sverige ut ur kriser säger oss att då måste alla bidra. Den som har stora inkomster och stora förmögenheter måste få möjligheten att bidra mer. Pensionärer som har jobbat ett långt och strävsamt liv ska inte beskattas hårdare än löntagare. 

Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt. Men det ska också löna sig att ha arbetat. Låt oss också sända denna signal tydligt till landets pensionärer.

Kongressombud,

Starka offentliga finanser är ett socialdemokratins adelsmärke. I grunden handlar det om ideologi.

För oss som värnar välfärden finns inget viktigare än starka offentliga finanser. Svaga  offentliga finanser är drömmen för den som vill försvaga välfärden.

För oss som värnar sysselsättningen finns inget viktigare än att vi är förberedda också nästa gång lågkonjunkturen står för dörren. Överskott i högkonjunktur ger oss kraften att bekämpa arbetslöshet i dåliga tider.

Utgiftstak och överskottsmål är våra socialdemokratiska verktyg, våra styråror för att ta Sverige till full sysselsättning och en ekonomi i balans.   

Därför gör det ont att se hur regeringen avsiktligt missbrukar intentionerna bakom våra starka ekonomiska ramverken. Regeringen ärvde ett överskott på 70 miljarder av den socialdemokratiska regeringen. Men pengarna brände i fickan. Nu har man sänkt skatterna med 100 miljarder. Nästa år beräknas underskottet bli 100 miljarder.

För att ta Sverige tillbaka till toppen behöver underskott vändas till överskott. Jobb och välfärd måste sättas före ansvarslösa skattesänkningar som gräver djupa hål i de gemensamma finanserna.

Kongressdeltagare,

Sverige ska tillbaka till toppen. Full sysselsättning är vårt mål.

Vi ska bygga broar till framtidens jobb.

Vi ska investera i en starkare svensk modell där fler får chansen att möta sina drömmars mål.

Tack.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut