Utveckla Arbetsförmedlingen

Den 19 februari presenterade Stefan Löfven och Ylva Johansson ett förslag om en ny Arbetsförmedling. Dagens arbetsförmedling klarar inte att möta arbetsmarknadens behov. Matchningen av arbete fungerar inte. Trots att nästan 400 000 personer söker jobb så har många företag och andra arbetsgivare svårt att finna kompetent arbetskraft. Sverige lider av ett rekryteringsgap.

Därför krävs nu högre ambitioner och större förändringar. Rekryteringsgapet måste slutas. Sverige har inte råd att förlora jobb på grund av att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Vi socialdemokrater vill göra om Arbetsförmedlingen och utveckla den till en matchningsspecialist som tillsammans med andra aktörer stimulerar omställning på arbetsmarknaden.

Ta del av vårt förslag - Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist (pdf)

En ny arbetsförmedling ska:

  • Fokusera på att sluta rekryteringsgapet. Arbetsgivarnas behov ska sättas i centrum. Arbetsförmedlingen ska skapa goda förutsättningar för arbetsgivare i alla branscher vid rekrytering.
  • Ge alla som söker jobb ett professionellt stöd – oavsett om man är tjänsteman eller arbetare, vilken utbildning man har eller vad man har gjort tidigare. Verksamheten behöver kvalitetssäkras, dialogen med näringslivet måste intensifieras och förmedlingen ges en stor bransch- och specialistkompetens.
  • Göra det som ger resultat. Arbetsförmedlingen har med dess nuvarande styrning inte levt upp till vare sig arbetssökande eller arbetsgivares förväntningar. Nu behöver styrningen av verksamheten ses över och riktas tydligare mot resultat.


För att uppfylla dessa krav krävs konkreta förändringar. Vi föreslår:

1. Rätt till det stöd som krävs från första dagen

Varje individs behov ska styra – inte administrativt bestämda tidsgränser. De som så önskar ska kunna få ett tydligt kontrakt som tecknas mellan individen och förmedlingen. Kontraktet ska säkerställa ansvar och intentioner, beskriva och tidsätta vägen till arbete.

2. Utbildningskontrakt för unga

Utbildningskontraktet innebär att stödet till unga för att hjälpa dem i arbete villkoras med att han eller hon läser in gymnasiet, gärna parallellt med jobb eller praktik. Att Utbildningskontraktet fullföljs är också ett villkor för att få eventuell ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen.

3. Bättre bransch- och yrkeskunskaper

Stödet från Arbetsförmedlingen måste anpassas till varje individ och behöver också se olika ut beroende på geografisk ort, bransch eller yrke. Varje arbetssökande ska direkt kunna möta en matchningsspecialist som har en kompetens som matchar ens profil. För att underlätta detta vill vi utveckla specialiserade arbetsförmedlingar med kompetens kring vissa yrkesgrupper och branscher. Arbetsgivare ska mötas av en samarbetspartner med god kännedom om branschens förutsättningar och behov.

4. Arbetsgivarnas behov ska styra insatserna

Arbetsgivarnas krav måste sättas i centrum. Arbetsförmedlingens kontakter med näringslivet måste intensifieras. Arbetsgivare ska komma in tidigt i processer. De ska kunna vara med och styra och kvalitetssäkra utbildning och andra insatser. Allt för att fler som söker jobb ska kunna ta de lediga jobben som faktiskt finns.

5. Bredda och fördjupa samarbetet med andra aktörer

Genom att använda kompetens och kontaktvägar från flera olika aktörer ökar möjligheterna att ge varje individ just den hjälp han eller hon behöver. Därför ska Arbetsförmedlingen ha ett nära samarbete med utomstående aktörer. Det kan till exempel handla om ideella organisationer, privata aktörer eller kommuner som har speciell kompetens eller användbara nätverk, särskilt när det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

6. Lita på professionen

Arbetsförmedlarna är experter på arbetsförmedling. De måste få använda sin professionella kompetens. Det är arbetsförmedlarna som i möte med den arbetssökande ska avgöra vilka insatser som är lämpliga för att det ska leda till arbete för den enskilde. Därför bör regelstyrningen minska och förmedlingen i stället tydligare styra mot och följa upp resultatet – om människor kommer i arbete eller inte. Arbetsförmedlingen ska ha stor frihet att använda resurserna där de gör bäst nytta.

7. Inga vattentäta skott mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning

Idag bedrivs ett fåtal utvalda yrkesutbildningar som arbetsmarknadsutbildning, huvudsakligen inom de mansdominerade delarna av arbetsmarknaden. Detta trots att efterfrågan på även andra utbildningar är stor. Vi föreslår därför att de vattentäta skotten mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning ska tas bort. Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla platser inom yrkesvux, yrkeshögskola, vuxenutbildning och högskola för att skräddarsy utbildningar som gör att arbetssökande får jobb.

8. Avskaffa FAS 3

Att tvinga arbetssökande att leva på successivt sänkt ersättning för att till sist hänvisas till gratisarbete leder inte till jobb utan till fattigdom. Vi vill lägga ned Fas 3 och erbjuda de som har sökt jobb länge subventionerade anställningar, utbildning eller effektiva matchningsinsatser.

9. Bättre stöd till de som står längst ifrån arbetsmarknaden

Vissa arbetssökande behöver mer stöd än andra. Det kan handla om personer som aldrig fått en chans till jobb till följd av en funktionsnedsättning, personer som varit arbetslösa eller sjuka under en mycket lång tid. Vi vill formalisera samarbetet med Försäkringskassan för att säkerställa att de som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver byta yrke får hjälp till detta, parallellt med rehabilitering och andra medicinska insatser.

10. Börja inte om från början – samordna med arbetsmarknadens parter

Idag omfattas stora delar av alla som jobbar av omställningsavtal. Det innebär att de får professionell hjälp med till exempel jobbcoachning och kompetensutveckling av Trygghetsrådet TRR eller TSL vid uppsägning. I stället för att som idag tvinga varje individ att börja om från början när de möter en arbetsförmedlare vill vi förbättra samordningen med trygghetsråden.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut