Anders Sundströms inledningsanförande den 17 april

(Det talade ordet gäller!)

Partivänner,

Rådslaget har visat på ett starkt stöd för grunden i den socialdemokratiska politiken. Till skillnad från högern och kommunisterna ser vi tillväxten som ett medel för att nå rättvisa. Vi inser att en politik som inte är till för alla, aldrig kan vara långsiktigt hållbar. Vi inser att om alla människor ska få det bättre så räcker det inte att bara omfördela det välstånd som finns idag. Vi inser att det bara är i samverkan vi kan skapa ett bättre samhälle.

Partivänner,

Jag vet inte hur många gånger våra politiska motståndare och så kallade experter förklarat att den svenska ekonomin inte fungerar. Domedagsprofetiorna har vi alla hört.

Ni som är lika gamla som jag kommer ihåg att i början av 80-talet skulle hela den svenska industrin läggas ner. Och visst lades det ner. Några branscher försvann. Men, det som finns kvar utvecklades.

Våra basindustrier blev världsledande - tekniskt, kommersiellt och inte minst ekologiskt. I Rönnskär stod ett skitigt smältverk som idag närmast har blivit en fabrik för återvinning. Receptet för överlevnad och framgång har varit omställning och förnyelse. Teknikutvecklingen har gett ekonomisk styrka, bättre arbetsplatser och en bättre miljö. De krav som ställdes - både av ekonomin och av hårdare miljöregler - stärkte omvandlingen och tryggade därmed jobben.

Under 90-talskrisen var välfärdsstaten ifrågasatt. Det gick inte att kombinera höga sociala ambitioner med en god ekonomi, sa man. Och visst, vi fick kämpa. Vi socialdemokrater tvingade till nedskärningar och skattehöjningar. Inte för att vi tyckte illa om välfärden, utan för att vi ville värna den.

Men, vi klarade det och vi har kunnat möta dagens lågkonjunktur mera offensivt. Den svenska välfärdsstaten lever. Som vi alltid gjort - sen Myrdal, Möller och Wigforss - ska vi fortsätta att stärka den offentliga välfärden för att möta morgondagens verklighet. För det hör ihop. Tillväxt och välfärd är två sidor av samma mynt. Välfärden stärker förutsättningarna för tillväxt, likaväl som omvänt. Trygga människor vågar.

Partivänner,

Idag handlar profetiorna åter om den svenska produktionen. All tillverkning kommer att flytta till Kina eller Ungern, säger man. Men vi kan överleva och gå stärkta ur det här också. Visst kommer en del av den enklare produktionen att försvinna till länder med lägre löner. Det är rätt.

Vi ska inte lönekonkurrera med de miljontals människor som varje år flyttar från den kinesiska landsbygden och söker sin lycka i kuststäderna. Men då måste vi ständigt förnya oss. För att citera Göran Johanssons nu bevingade ord från hans tid som fackordförande "Det är inte den nya tekniken vi är rädda för, utan den gamla" slut citat.

Vi ska ha ett högre förädlingsvärde, ett större kunskapsinnehåll, höjda löner, intressantare jobb och ett samhälle i harmoni med miljön. Det stärker företagen. Det stärker löntagarna. Det stärker välfärden. Och det stärker miljön.

Vår verktygslåda innehåller satsningar på miljö och hållbarhet, på utbildning, på forskning, på infrastruktur och på entreprenörskap. De stora företagen i våra basindustrier ska vara världsledande i modern produktion. Och när de stora företagen inte kan växa mer i Sverige ska nya företagen fylla på. Genom att knyta ihop varor och tjänster. Genom att fylla produktionen med mer kunskap. Genom att leda utvecklingen mot det gröna samhället.

Så ska vi tillsamman stärka Sveriges konkurrenskraft.

För så här har socialdemokratin alltid jobbat. Bejaka öppenhet mot omvärlden. Bejaka teknisk och kommersiell utveckling. Bejaka utveckling och omställning. Bejaka tryggheten i förändring. Och se till att produktionsresultatet kommer alla till godo. Eller med andra ord - klassik socialdemokratisk politik

På det sättet lever vi i samma värld som under 1900-talet. Sverige har alltid varit beroende av omvärlden. Människor, idéer och företag har kommit från andra länder och berikat vårt land. Skillnaden är att det går snabbare idag.

Sverige står inför stora utmaningar i den globala ekonomins tidevarv. Hur får vi en fortsatt bra grund för svensk tillväxt? Hur får vi en bra mix av nytt och gammalt, av stort och smått, av växande företag och nya jobb? Hur styr vi den globala utvecklingen i en långsiktigt hållbar riktning?

Partivänner,

Det är dessa frågor vi behandlar i det kapitel vi kallat En ständigt föränderlig värld.

Det första avsnittet handlar om att Företagen möter allt tuffare utmaningar. Gränser mellan stater blir allt mindre viktiga. Hindren för människor, idéer, varor och pengar mellan länder blir allt mindre. Produkter som tidigare bara kunde tillverkas på några få ställen kan idag tillverkas över hela jordklotet.

Det är i grunden en positiv utveckling. Sveriges välstånd och välfärd bygger på investerings- och handelsutbyte med omvärlden. Vi vinner alla på öppna marknader. Det handlar om rättvisa både för oss och för folk från andra länder.

Men globaliseringen innebär också utmaningar. För att behålla och utveckla välståndet och välfärden i Sverige måste vi vara konkurrenskraftiga. Därför skall Sverige behålla bra arbetsmarknadsrelationer, en ambitiös utbildningspolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

För tillväxt och rättvisa behöver Sverige stabila spelregler, och om detta handlar nästa avsnitt. Låg inflation och sunda offentliga finanser är förutsättningar för långsiktiga satsningar. Det har Sverige lärt sig den hårda vägen.

Den svenska ekonomin behöver arbete, kunskap och kapital. Arbetsviljan måste tas tillvara. Vi ska skapa ett kunskapssamhälle för alla. Det ska vara enkelt och attraktivt att investera i Sverige.

För alla oss konsumenter och för utvecklingen av näringslivet ska konkurrensen vara hård och rättvis. Vi kan aldrig acceptera fusk. Alla med goda idéer ska ha möjlighet att etablera sig. Skattesystemet ska vara bra utformat, så att inte skatteplanering blir mer lönsamt än sunt arbete och företagande.

Nästa avsnitt handlar om det faktumet att Sverige behöver fler och växande företag. De stora industrierna fyller och kommer att fylla en viktig roll i ekonomin,

Samtidigt behövs nya och mindre företag som kan stå för nya idéer och nya jobb när de växer. Ett näringsliv med företag av blandad storlek kan lättare anpassa sig i en föränderlig värld.

Det ska vara enkelt och tryggt att starta, driva och expandera företag. Bland dagens små nystartade företag finns morgondagens Clas Ohlson, Ericsson och IKEA. Det offentliga ska ge en bra och tydlig service till näringslivet, så att kreativiteten och energin kan inriktas på företaget. Vi måste förbättra situationen för många hårt arbetande småföretagare - inte sällan nyblivna svenskar - som jobbar med låga ersättningar och svag trygghet.

Det sista avsnittet i kapitel 2 handlar om något grundläggande i våra socialdemokratiska värderingar.. Nämligen att skapa en hållbar utveckling - globalt, men också här hemma i vårt eget Sverige. Tillväxten får aldrig innebära rovdrift på vår jords tillgångar. Den får heller inte leda till klimatförändringar, till miljöförstöring eller till nedslitna och sönderstressade människor. Vi socialdemokrater har aldrig accepterat tanken att man måste välja mellan tillväxt och rättvisa, inte heller mellan tillväxt och miljöhänsyn. För oss handlar det om att skapa en tillväxt som på ett balanserat sätt väger in såväl de ekonomiska, sociala som ekologiska aspekterna. Vår tillväxtpolitik måste därför genomsyras av ett hållbarhetstänkande så att vi når en hållbar tillväxt.


Lösningarna finns ofta i ny teknik, som gör produktion och konsumtion både billigare och mer miljövänliga. Sverige måste fortsätta att ställas om i en ekologiskt hållbar riktning. Vi har satt upp ambitiösa mål för omställningen av Sverige men omställningen går långsamt. Fortfarande står de förnyelsebara bränslen för en liten del av all energianvändning. Fortfarande ökar transporterna i snabb takt och fortfarande ökar de totala utsläppen av växthusgaser.

Och fortfarande finns det de som nu inte vill ta steget vidare framåt som istället vill vrida klockan tillbaka. De som vill använda mer kol och olja, vill ha mer utsläppsrätter och de som hårdnackat motsätter sig biltullar. Som socialdemokrater har vi ett ansvar inte minst inför våra kommande generationer att nu ta ett helhetsgrepp och gå vidare och visa att tillväxt och miljöhänsyn är förenligt. Vi ska visa att vi genom en sammanhållen klimat- och energipolitik kan energieffektivisera i basindustrin och i den offentliga sektorn, att vi kan utveckla mer miljöanpassade transporter och transportsystem och att vi kan öka tillgången på förnyelsebara bränslen.

Samtidigt räcker det inte med vad vi gör här i Sverige. Hela världen måste ta ansvar för den planet vi delar på. Den ekonomiska utvecklingen i tredje världen måste kombineras med en ambitiös miljöpolitik. I-länderna måste arbeta för ökad miljöhänsyn. Det behövs internationellt samarbete. Miljöproblemen är gränslösa, och vårt ansvar tar inte slut vid nationsgränsen. För att nå en hållbar utveckling i hela världen måste Sverige driva på för att alla länder tar sin del av ansvaret. Vi har alla förutsättningar för att kunna ta det ansvaret och för att kunna lyckas. Den här kongressen ska visa på vår vilja att förena tillväxt med såväl rättvisa som miljöhänsyn.

Partivänner,

Det är partistyrelsens syn på den svenska ekonomins roll och framtid i dagens globala värld.

Vi socialdemokrater vill stärka internationaliseringen av den svenska ekonomin och det politiska samarbete som krävs för en stabil och rättvis utveckling.

Vi socialdemokrater vill skapa stabila spelregler till nytta för konsumenter, företag och sysselsättning.

Vi socialdemokrater vill underlätta för dem med goda idéer att starta och driva företag, att utveckla verksamheten och att anställa fler.

Vi socialdemokrater vill fortsätta att styra om Sverige och världen mot en utveckling där ekonomi, social trygghet och miljö går hand i hand.

Tillsammans kan vi skapa en bättre värld.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut