Bostaden är inte en vara vilken som helst, den är en del av vår välfärd

Artikel publicerad i GP 28 augusti

 

Det socialdemokratiska välfärdsrådslaget offentliggör i dag en rapport om framtidens bostadspolitik. Tyngdpunkten ligger på behovet av fler attraktiva bostadsområden, en ökad miljöprofil och en ny och medveten samhällsplanering. Rådslaget presenterar ett program där bostaden blir en viktig del i samhällets sociala infrastruktur. Bostadspolitiken ska ge alla förutsättningar till en bra bostad till en rimlig kostnad i en trygg miljö. Bostaden är inte en vara vilken som helst, den är en del av vår välfärd.

Trångboddhet börjar bli ett allt vanligare problem i familjer med många barn eller med en ensam försörjare. För ungdomar och flyktingar är bostadsbristen en realitet.

Vi har en växande grupp äldre som kommer att vilja förändra sitt boende och som också ofta kan betala för sig. Detta frigör bostäder för andra grupper, men för det krävs en mer aktiv samhällsplanering än vi har i dag.
Vi behöver blåsa liv i en stadsplanering värd namnet som utgår från 2000-talets problem och med inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Den borgerliga regeringen saknar i praktiken en bostadspolitik och utgår ifrån ett rent marknadstänkande. Den nya fastighetsskatten ger groteska skattelättnader för de mest välbeställda, men inget till de bostadsområden som verkligen behöver vår uppmärksamhet.
 
Allmännyttan säljs ut på ideologisk grund. Den allmännytta som blir kvar tvingas ta ett allt större ansvar för människor med sociala och ekonomiska problem. Vi riskerar ett system med socialt kategoriboende, så kallad social housing, av europeisk modell, en beprövad och dålig modell - den nya tidens fattigstugor.
 
Ett nytt program i fem delar
I rapporten lyfter vi fram ett antal åtgärder som vi vill pröva om vi får väljarnas förtroende i nästa val. Ett helt nytt program i fem delar som syftar till att få fler attraktiva bostadsområden, ökad sammanhållning och en bättre miljö.
Energieffektivisering och minskad energianvändning har en självklar roll i upprustning och modernisering av äldre bostadsbestånd. Statligt stöd bör kunna utgå i form av skattelättnader eller direkt investeringsstöd. Nu gällande mål är att energianvändningen i bostäder ska minska med 20 procent till år 2020. Vi skärper målet till 30 procent.
 
Kommunernas planmonopol ställer stora krav på hur vi bygger våra städer och misstag som görs i dag får konsekvenser många år framåt i tiden. Vi behöver nya mötesplatser för människor, föreningsliv och kultur.
Det behövs insatser för äldres boende och en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Prioriteringar ska göras i samband med ombyggnad och renovering. Men tillgänglighet handlar också om samhällsplanering, närheten till service och åtgärder i den yttre miljön.

Vi behöver ett handslag mellan kommunerna, staten och aktörerna på bostadsmarknaden för att rusta och lyfta rekordårens bostadsområden och därigenom öka sammanhållning, trygghet och välfärd. Stora insatser krävs nu och detta skapar unika möjligheter för förnyelse av hela områden och det finns goda exempel på hur detta kan göras.
 
Fler boende i bebyggelse från rekordåren bör få möjlighet att äga sitt boende. Blandade upplåtelseformer är viktigt också här och vi vill utnyttja de möjligheter som ligger i exempelvis kompletteringsbyggande, hyr-köpmodeller och tredimensionell fastighetsbildning. Vi vill säkerställa bra modeller för detta, kanske i samband med större renoveringar eller vid planering av kompletterande bebyggelse.

Gott boende för alla
Vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett inslag i den generella välfärdspolitiken och som en del i samhällsbyggandet för en långsiktig hållbar utveckling.
Vi inser betydelsen av en fungerande bostadsmarknad för sysselsättningen och ekonomisk tillväxt.
Därför vill vi investera i ett gott boende för alla, för ökad sammanhållning, effektivitet och rättvisa.

Carina Moberg
ordf välfärdsrådslagets
bostadspolitiska grupp (s)
Gun-Britt Andersson
nationalekonom
vice ordf välfärdsrådslagets
bostadspolitiska grupp (s)
Jonas Karlsson
kommunalråd i Örebro,
vice ordf välfärdsrådslagets
bostadspolitiska grupp (s)
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut