Det går att investera sig ur den tudelade ekonomin

Artikel publicerad på DN Debatt 20080429

I dag presenterar vi socialdemokrater vårt förslag till vårbudget. En budget som tar sin utgångspunkt i den verklighet som regeringen väljer att blunda för.

Regeringen hade fantastiska förutsättningar när den tillträdde. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb och ekonomin växte med sju procent. Men regeringen tog inte chansen att investera för framtiden - i infrastruktur, utbildning och forskning. I stället strödde de ut stora skattesänkningar och nya bidrag.

Kortsiktiga politiska poänger prioriterades före långsiktiga investeringar. Avskaffad förmögenhetsskatt sattes framför investeringar i vuxenutbildning. Vårdnadsbidraget ansågs viktigare än investeringar i yrkesutbildning. Avdrag för hushållsnära tjänster gick före investeringar i högskola och forskning.

Världsekonomin växer nu långsammare. Vi har ännu inte sett den totala omfattningen av den amerikanska bolånekrisen, men Internationella valutafonden, IMF, spådde nyligen att kreditförlusterna kommer att uppgå till ett tusen miljarder dollar.

Sverige står relativt starkt i den internationella finansiella oron. Årtionden av höga bytesbalansöverskott och sunda offentliga finanser gör att Sverige är mindre utsatt än många andra länder. Men Sverige påverkas ändå av den globala avmattningen. Exporttillväxten dämpades i fjol. I år har kombinationen av högre räntor, fallande börskurser, stigande inflation och en avmattning på bostadsmarknaden dämpat både hushållens och företagens optimism.

Nu får avmattningen också konsekvenser för arbetsmarknaden. Riksbanken spår minskad sysselsättning nästa år. Rege­ringen prognostiserar i den ekonomiska vårpropositionen att arbetslösheten kommer att stiga 2009.

Men parallellt med att arbetslösheten är på väg upp och långtidsarbetslösheten biter sig fast är rekryteringsbehoven fortfarande stora. Svenskt Näringsliv bedömer att det skedde 90.000 misslyckade rekryteringsförsök bara under andra halvåret 2007. Bemanningsföretaget Manpower rapporterar att 39 procent av alla arbetsgivare i Sverige har rekryteringsproblem. Enligt småföretagarbarometern uppger 36 procent av de mindre företagen att de har tackat nej till beställningar på grund av att de inte har fått tag i kompetent personal.

En branschvis genomgång visar att arbetskraftsbristen gör sig påmind inom nästan alla yrkesgrupper. Störst är bristen inom byggnads- och anläggningsverksamhet, industri och tillverkning, teknik och data samt yrken inom hälso- och sjukvården samt inom läraryrken. Arbetskraftsbristen är inte heller isolerad till storstäderna eller andra geografiska områden - utan är spridd över hela landet.

Den tudelade ekonomi vi nu ser - med en generell avmattning men där vissa branscher fortfarande har svårt att rekrytera personal - kan skapa problem. Risken är att ekonomin fastnar i en ond cirkel där det blir svårt för Riksbanken att sänka räntan eftersom det fortfarande råder överhettning i vissa branscher.

Men det går att investera sig ur den tudelade ekonomin. Med riktade utbildningsinsatser kan man möta företagens kompetensbehov, öka sysselsättningen, minska långtidsarbetslösheten - och dämpa överhettningen i vissa branscher. Men det förutsätter att man agerar snabbt.

Vi socialdemokrater presenterar i dag vårt förslag till vårbudget. I denna föreslår vi en rad åtgärder för fler jobb:

1. Kompetenskommission för att lösa akut arbetskraftsbrist.

Den akuta arbetskraftsbristen kräver nytänkande och kreativa lösningar. Vi vill bjuda in arbetsgivare i näringsliv och offentlig sektor till en Kompetenskommission och ge dem ett direkt inflytande över vilka yrkesinriktade utbildningar som behöver byggas ut för att möta deras behov. Det kan till exempel handla om yrkesutbildning för vuxna, kvalificerade yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar på högskolan.

De resurser vi avsätter till Kompetenskommissionen i vår budgetmotion, 380 miljoner kronor på tilläggsbudgeten och 1,1 miljard kronor 2009, räcker till motsvarande 7 000 utbildningsplatser redan i höst och 10 000 utbildningsplatser nästa år.

2. Jobb för unga.
Det behövs riktade insatser för att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten bland de unga. Den har tredubblats de senaste arton månaderna.

Vi föreslår en ny insats - Första jobbet-avdrag. Företag får ett skatteavdrag motsvarande 50 procent av lönekostnaderna om de anställer en ung person som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Vi investerar lika mycket så att unga som inte fullföljt grundskola eller gymnasieskola ska kunna förbättra sin kompetens med vad vi vill kalla Avstampsutbildningar.

3. Attraktiva Sverige.

Den svaga utvecklingen på våra traditionella exportmarknader skapar ett behov av ökat export- och investeringsfrämjande på tillväxtmarknader. Vi vill stärka småföretagens möjligheter att exportera genom lokala exportrådgivare och en riktad utbildningssatsning för exportsäljare. Fler internationella evenemang - inom idrott, kultur och musik - ska attraheras till Sverige.

4. Kreativa Sverige.

Tillsammans med upplevelseindustrins organisationer vill vi utveckla ett framtidsprogram för den kreativa ekonomin - med investeringar i utbildning, forskning, utveckling och marknadsföring. Vi vill inrätta småföretagarstipendium för dem som bär på en vision om ett nytt företag. De ska lättare kunna gå från ord till handling.

5. Gröna Sverige.

Vårt samhälle måste ställas om till klimatsmarta lösningar. Den industri som är fast i den gamla tekniken riskerar att halka efter. Ny teknik skapar framtidens jobb.

Vi investerar 100 miljoner kronor i minskad kol- och oljeanvändning i industrin.

6. En miljard till forskning - Konkurrenskraft Sverige.

Redan till sommaren kommer vi att bjuda in företag för att gemensamt utforma ett nytt investeringsprogram för forskning. Programmet ska ha en tydlig profil mot kommersialisering, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan näringsliv och akademi samt möta tjänstesektorns behov av relevant forskning.

Totalt vill vi investera ytterligare en miljard kronor i det nya forskningsprogrammet för näringslivet - Konkurrenskraft Sverige.

Situationen kräver handling. Annars blir 2008 ett förlorat år. Högkonjunkturen har blåst förbi och in kommer nu kyliga vindar från de internationella finansmarknaderna. Regeringen justerar i vårpropositionen upp arbetslösheten med 14 000 personer - men föreslår inga nya insatser. Nu krävs en politik som skapar jobb.
MONA SAHLIN
THOMAS ÖSTROS

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut