Vi vill investera i en aktiv jobb- och välfärdspolitik

Artikel publicerad på DN Debatt den 7 oktober

 

I dag presenterar vi socialdemokrater vår budgetmotion. Det sker i en tid när de finansiella marknaderna genomgår ett stålbad. När näringslivet är satt under hårt tryck med 10 000 varslade bara den senaste månaden och där pessimismen bland det svenska folket är lika stor som under nittiotalskrisen. Trots att ekonomin snabbt försämras har den borgerliga regeringen lagt en budgetproposition utan åtgärder för att möta en försämrad arbetsmarknad.

Regeringen har begått en rad allvarliga misstag som har gjort Sverige svagare. Misstagen började redan under de första månaderna vid makten. Man tog inte hänsyn till konjunkturläget, utan inledde med stora ofinansierade skattesänkningar. Detta drev på räntehöjningarna. Omfattande neddragningar på bristyrkesutbildningar genomfördes. Oroande statistik om en negativ produktivitetsutveckling i näringslivet viftades bort.

Trots många varningar har arbetslöshetsförsäkringen förstörts. I dag har mer än en halv miljon människor lämnat försäkringen och står utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. När högkonjunkturen övergick till avmattning så valde regeringen att ignorera alla oroande signaler. Sjunkande tillväxt och stagnerande sysselsättning viftades bort. Den amerikanska bolånekrisen var inget hot.

Nu möter Sverige en internationell finansiell kris. För bara två veckor sedan presenterade regeringen sin budgetproposition. En proposition som inte tog hänsyn till det allvarsamma ekonomiska läget och som inte innehåller investeringar som förbereder Sverige för lågkonjunkturen.

Vi socialdemokrater vill sätta stopp för den passiva politiken och i stället investera i aktiv jobb- och välfärdspolitik.

Enligt regeringens egna prognoser kommer arbetslösheten att öka, tillväxten fortsätta att vara låg och antalet socialbidragstagare att bli allt fler. Regeringens misslyckade politik får effekter för hela samhällsekonomin.

När sysselsättningen försvagas får det snabbt konsekvenser för den kommunala ekonomin med försämrat skatteunderlag. I takt med att arbetslösheten stiger så ökar trycket på kommunernas socialbidragskontor. Redan i dag så rapporterar 58 procent av Sveriges kommuner om ökade kostnader för socialbidragen. Allt fler av Sveriges kommuner rapporterar om försämrad ekonomi och personalneddragningar.

Försämringarna av trygghetsförsäkringarna får inte bara direkta konsekvenser på privat- och samhällsekonomin. Den ökade otryggheten är också en viktig förklaring till hushållens djupa pessimism inför den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Trots det allvarliga läget och den senaste tidens dystra utveckling är det viktigt att se att fundamenten i svensk ekonomi är starka. Bakom oss har vi mer än tio år med stora reallöneökningar, hög tillväxt, låg inflation och mycket stora kunskapsinvesteringar. Men nu när ekonomin kraftigt mattas av räcker det inte med att luta sig mot tidigare vunna framgångar. Det behövs investeringar för att pressa tillbaka pessimismen, den växande arbetslösheten och den sjunkande tillväxten.

Men i regeringens budgetproposition föreslås återigen nya skattesänkningar av samma typ som för två år sedan; trots att den ekonomiska utvecklingen dramatiskt har förändrats. De nya skattesänkningarna riktas - precis som tidigare - mot de människor som har de högsta inkomsterna.

Nu behövs inte mer av samma misslyckade moderata ekonomiska politik. I stället behövs en socialdemokratisk ekonomisk politik för jobb och välfärd.

Tio miljarder kronor investeras under tre år för att skapa upp till 27 000 fler utbildningsplatser årligen inom bland annat den kvalificerade yrkesutbildningen och högskolan. Näringslivet behöver välutbildad arbetskraft. Satsningar görs på ökad kvalitet på högskolan. Det är socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma investering i "utbildning för arbete". Vi socialdemokrater föreslår att forskningen under de kommande tre åren ska tillföras omkring tre miljarder kronor mer än vad regeringen föreslår.

De 10 000 långtidsarbetslösa ungdomar som den moderatstyrda regeringen har lämnat efter sig ska alla få ett erbjudande om jobb eller utbildning. Vi vill inrätta 5 000 förstajobbet-avdrag, en skattereduktion om 2/3 av lönen. Vi investerar i 5 000 lärlingsutbildningsplatser där unga långtidsarbetslösa ges möjlighet att läsa in ämnen från gymnasiet samtidigt som de gör arbetspraktik. Vi vill ersätta regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för företag som redan har unga anställda med en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften för de arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar.

Regeringen har svikit både de små företagen och industrin. Vi föreslår att arbetsgivaravgiften sänks för de minsta företagen med upp till närmare 20 000 kronor per år. Satsningen på turism utökas med 100 miljoner kronor per år. Exportfrämjandet byggs ut. Vi kommer att presentera investeringar för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Infrastrukturen tillförs mer resurser.

När människor blir arbetslösa eller sjuka så ska inte privatekonomin raseras. Vi vill ha försäkringar som ger inkomsttrygghet till breda grupper. Därför vill vi höja taket i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Även ersättningsnivån förbättras. Kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen sänks med upp till och med 75 procent. Det betyder en lägre kostnad för medlemskapet om cirka 300 kronor för flera kvinnodominerade yrken inom LO-kollektivet.

Tre miljarder kronor ska investeras under tre år i fler lärare, specialistkompetens och ett insatsteam för att förbättra undervisningen i de skolor som visar sämst resultat utifrån sina förutsättningar. Vi vill ha mer och bättre uppföljning av elevernas kunskaper. Vi vill ha nationella prov och tydliga kunskapsmål från årskurs tre.

Investeringar behöver göras i sjukvården. Vi är beredda att kontinuerligt öka investeringarna i sjukvården. Vi vill att alla ska få en högkvalitativ hälso- och sjukvård - oavsett plånbok och oavsett var man bor i landet. Redan nästa år föreslår vi en satsning på 200 miljoner kronor till ökad tillgänglighet och 800 miljoner kronor till ökad kvalitet i sjukvården. Totalt tillför vi tre miljarder kronor mer än regeringen under de kommande tre åren. Därutöver vill vi tillföra tandvården totalt 2,1 miljard under en treårsperiod.

Genom våra breda investeringar i välfärden tillförs kommunsektorn under en treårsperiod netto 12,5 miljarder kronor mer än vad den moderatstyrda regeringen anslår. Bara under nästa år tillför vi kommunsektorn 4,89 miljarder kronor mer än vad regeringen föreslår. Det kan vi göra därför att vi prioriterar välfärd före stora skattesänkningar.

Vi socialdemokrater presenterar i dag en samlad politik för fler jobb och tryggare välfärd.

Mot detta står en moderatstyrd regering som agerar passivt i en tid när det svenska folket pressas hårt av vikande konjunktur och en borgerlig otrygghetschock.

 

 
Mona Sahlin
Thomas Östros

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut