En bred pensionsöverenskommelse är nödvändig!

(Artikeln finns publicerad i SvD den 24 oktober 2007)

Under kommande månader avgörs om Sverige fortsatt ska ha en bred politisk överenskommelse om vårt pensionssystem. Den historiska uppgörelse som slöts i början av 90-talet har uppmärksammats och beundrats internationellt, såväl för dess konstruktion som för det politiskt starka i att samla en mycket bred majoritet av riksdagens partier bakom en långsiktig reform.

För medborgarna har överenskommelsen inneburit en trygghet och förvissning om att det finns långsiktig stabilitet i pensionssystemet. För svensk ekonomi har den bidragit till stabilitet och hållbarhet – något som omvärldsbedömare nogsamt påpekat när de berömt den stabila svenska ekonomiska utvecklingen. Men nu riskerar överenskommelsen om pensionerna att falla till följd av den borgerliga regeringens agerande.

Under de tolv år då vi socialdemokrater hade regeringsmakten förankrade vi varje förändring i pensionssystemen hos de partier som stod bakom reformen. Trots ibland hård intern debatt inom arbetarrörelsen var det viktigt för oss att stå upp för den överenskommelse som slutits. Den borgerliga regeringen som tillträdde för ett år sedan bröt mot pensionsreformen redan efter en vecka.

Den försämrade antagandeinkomsten för handikappade och sjuka är ett tydligt brott mot pensionsöverenskommelsen och mot den livsinkomstprincip som är en så viktig del i vårt pensionssystem. Därtill innebär förändringen att människor som mist sin arbetsförmåga på grund av svår sjukdom ­eller hårt arbetsliv nu får vidkännas väsentliga försämringar av sin ålderspension. Allvarligast är naturligtvis följderna för dem som tidigt övergår i förtidspension, oftast då på grund av svåra sjukdomar och funktionshinder. För dessa personer leder den förändrade antagandeinkomsten till försämringar på över 1000 kronor i månaden i ålderspension.Men även för dem som vid 55–60 års ålder tvingas avsluta sitt arbets­liv på grund av sjukdom blir effekterna avsevärda. En minskning av ålderspensionen med 500–600 kronor i månaden ger en totaleffekt på över 100000 kronor i sänkt ålders­pension.

Besparingen i statsbudgeten är 1,7 miljarder årligen – en summa som nästan exakt motsvarar den första sänkningen av förmögenhetsskatten. Från sjuka och handikappade, till välbeställda och friska. Tydligare än så kan inte regeringens fördelningspolitiska ambitioner beskrivas. Vi har vid flertalet tillfällen – såväl underhand som offentligt – försökt förmå regeringen att dra tillbaka sitt beslut. Alla sådana diskussioner har emellertid varit fruktlösa.

Regeringen har nu i årets budgetproposition bekräftat att besparingen ligger fast.

Förtidspensionärerna ska få sämre ålderspension. Trots protester från samtliga pensionärsorganisationer. Trots protester från den samlade handikapprörelsen. Trots våra upprepade försök att förmå rege­ringen att inse värdet av en bred överenskommelse om pensionssystemet.

Vi gör nu ett sista försök direkt i riksdagen under hösten. I vår budgetmotion föreslår vi att förtidspensionärernas ålderspension ändras tillbaka i enlighet med pensionsöverenskommelsen. Utgiftsområde 10 tillförs 1,7 miljarder kronor från och med 1 januari 2008 samtidigt som pensionssystemet, som ligger utanför statsbudgeten, tillförs motsvarande intäkter. Det innebär en återgång till de överenskomna reglerna och att åtgärden är neutral i det offentliga sparandet. Vårt förslag försämrar inte de offentliga finanserna samtidigt som förtidspensionärerna inte behöver riskera en försämrad ålderspension.

Med detta förslag anvisar vi en väg för de borgerliga partierna att ta sig ur det hörn som man har målat in sig i. Ett färdigt lagförslag och en tydlig finansiering ligger nu på riksdagens bord. Om de borgerliga partierna ändå väljer att stå kvar vid sitt beslut har de ensidigt brutit den för Sverige så viktiga pensionsöverenskommelsen.

En pensionsöverenskommelse som vårdas gemensamt av fem partier finns då inte längre. För det kommer den borgerliga regeringen att bära det fulla ansvaret.

Mona Sahlin, partiordförande 
Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut