Ett år av hård opposition och politisk omprövning i vårt parti


Artikel publicerad på DN Debatt 16 mars 2008

Under ett års tid har jag varit partiordförande för socialdemokraterna. Det har varit ett år av hård opposition och politisk omprövning i vårt parti.

Vi förlorade valet 2006. Regeringen Reinfeldt trädde till - med en kraftig sysselsättningsökning, en stark ekonomisk tillväxt och stora överskott. Då fanns en unik chans att bryta långtidsarbetslösheten, förbättra välfärden, investera i kunskap och konkurrenskraft. Men regeringen missbedömde både behoven och utvecklingen. Nu har utvecklingen vänt och chanserna försuttits. Nu tvingas regeringen revidera ner sina prognoser.

Nästa år beräknas sysselsättningen bara öka med 20 000 personer - en sjundedel av sysselsättningsökningen under vårt senaste år vid makten. Utanförskapet blir kvar. Redan ökar socialbidragskostnaderna i 80 av landets kommuner. Med införandet av vårdnadsbidraget försvinner ytterligare 3 miljarder kronor, motsvarande en tioprocentig neddragning av personalen.

Att tillväxten revideras ner från 3,2 till 2,2 procent för i år kostar den offentliga sektorn cirka 15 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. Nästa år är överskottet i statsfinanserna nästan helt utraderat - kvar är bara engångssummor efter rean på statliga företag. Hela 65 miljarder kronor har redan vräkts ut ur statskassan. Följden är stigande inflation och högre ränta.

Reallönerna har ökat med 2,5 procent i snitt de senaste åren. I år beräknas vi få de lägsta reallöneökningarna på 13 år - på 0,5 procent. Det betyder mindre pengar i plånboken för löntagarna. För den som lånat en miljon på sitt hus stiger dessutom boendekostnaden med 8 600 kronor per år efter räntehöjningarna.

I dag uttrycker många jag träffar på mina resor i landet oro. Varslen har varit många på sistone. Samtidigt har hundratusentals lämnat a-kassan och står utan skydd. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast bland dem som har svårast att få jobb. En periods sjukdom kan välta hela tillvaron. Många akademiker fruktar för nästa jobbyte. Kvalitetsförbättringarna i skolan och äldreomsorgen dröjer. Pensionärernas villkor är fortfarande en blind fläck för regeringen.

Jag är uppriktigt orolig för effekterna av ytterligare två år med moderaterna vid rodret. Det sista jag önskar är nya krissamtal med moderater som kört svensk ekonomi och sysselsättning i botten. Jag vill så mycket hellre - efter valet 2010 - få sjösätta en förnyad socialdemokratisk politik för jobb, rättvisa och välfärd.

Sedan 1998 har vi socialdemokrater haft ett organiserat samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet i riksdagen. Under det gångna året har vårt samarbete på allvar fördjupats och manifesterats i flera gemensamma initiativ.

Under mitt första år som partiordförande har vi socialdemokrater lagt fram 150 parti- och kommittémotioner och över 800 reservationer och särskilda yttranden i riksdagen. Rådslagsarbetet inom socialdemokratin har också nått tusentals engagerade människor och vi har samlat en stor mängd nya förslag och idéer. Vi ser helt andra möjligheter att investera för framtiden.

Vi vill investera i en starkare arbetslinje. Rätt och plikt - inte antingen eller. Med rätten till en a-kassa som försäkrar mot inkomstbortfall följer plikten att göra allt vad man kan för att få ett nytt jobb. Så får vi en omställning på arbetsmarknaden som är både snabb och trygg. Vi accepterar inte kontraproduktiv politik som införande av vårdnadsbidrag. Vi tar upp kampen mot diskrimineringen. Vi föreslår nya former av introjobb i fler branscher, med kvalificerad handledning, lärlings- och traineeplatser så att unga snabbare kommer in på arbetsmarknaden.

Vi vill investera i en starkare kunskapsnation. När så många branscher rapporterar arbetskraftsbrist är det vansinne att inte investera i kvalificerad bristyrkesutbildning. Vi föreslår 20 000 nya platser. Kompetenskraven blir bara högre. Därför vill vi fortsatt bygga ut högskolan och satsa på komvux och kompetensutveckling i stället för att skära ner. Vi har lagt fram 93 förslag för en bättre skola som ger eleverna mer kunskaper. Där ingår möjligheter att lära sig läsa, skriva och börja med främmande språk redan i förskolan för de barn som vill. Vi satsar på lärarledd läxläsning, och på mindre klasser med fler lärare i skolor där kvaliteten behöver höjas.

Vi vill investera i ett starkare näringsliv och fler entreprenörer. Sverige konkurrerar på en global marknad. Näringsliv, fackliga organisationer och stat måste samarbeta för ökad konkurrenskraft. Vi fortsätter utveckla branschprogram för viktiga tillväxtnäringar. Vi vill investera 2 miljarder mer än regeringen på forskning och utveckling 2008-2011. Vi investerar i en ny syn på entreprenörskap genom att föra in mer kunskaper om företagande i gymnasiet och högskolan. Vi föreslår ett nytt innovationslån och satsar på exportfrämjande inom tjänstesektorn.

Vi vill investera i klimatomställningen. Sverige ska ligga steget före - det gynnar teknikutveckling, export och nya jobb samtidigt som vi tar vårt ansvar. Vi föreslår ett nytt program för klimatinvesteringar med fokus på tranportsektorn. Vi vill ha ett handslag med svensk fordonsindustri. Vi föreslår ett miljardprogram för miljonprogrammen och investerar i ett nytt forsknings- och investeringsprogram för att skynda på energiomställningen. Vi vill stödja konsumenterna med en enhetlig klimatmärkning. Miljöbalken ska ta större klimathänsyn.

Vi vill investera i välfärd och rättvisa - det tjänar Sverige på. Vård och omsorg ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela landet. Behov ska styra, inte plånbok eller bostadsort. Vi är beredda att investera för att höja kvaliteten - det betyder bättre arbets- och karriärvillkor och större möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för personalen. Vi har nyligen presenterat drygt 40 förslag för en bättre äldreomsorg. Vi föreslår sänkt skatt för pensionärer med 2 000 kronor om året. Vi föreslår förbättringar i föräldraförsäkringen. Vi socialdemokrater satsar 25 miljarder kronor mer än regeringen på välfärden och pensionärernas villkor.

En hel del tid under mitt första partiordförandeår har jag ägnat åt utrikespolitiken. I London startade jag och Gordon Brown en gemensam arbetsgrupp om utbildning. I Mellanöstern besökte jag de palestinska flyktinglägren och samtalade med israeliska regeringsföreträdare om fredsprocessen och behov och möjligheter att samtala med Hamas. I New Delhi i Indien diskuterade jag ökat stöd till FN:s klimatpanel med dess ledare dr R.K. Pachauri. Inom det europeiska socialdemokratiska partiet ESP leder jag arbetet med att ta fram ett klimatprogram inför Europaparlamentsvalet 2009. Inom några dagar reser jag till Antarktis med en delegation från den chilenska regeringen.

I höstas samlade vi oss kring en ny socialdemokratisk politik för skolan. I maj samlas socialdemokratin till ett jobbtoppmöte där vi tar oss an en ny politik för entreprenörskap och företagande. Bland annat ska vi pröva en ny satsning, Återväxt. När gamla jobb försvinner måste nya komma till. På orter som genomgår strukturomvandling, där omställningen är snabb, är det särskilt viktigt att företag inte vilar på idéer som skulle kunna utvecklas och bli kommersiella. Det nya programmet ska underlätta för sådana företag att ta vara på idéerna, skapa nya jobb eller nya företag och bidra till livskraft på orten. Så går vi vidare och vässar politiken för full sysselsättning och ett starkare Sverige steg för steg.

Det är lätt att sänka skatter - men svårt att regera ett land. Vi underkänner den borgerliga politiken. Den fungerar inte. Den är en förlustaffär för Sverige. Orättvisor löser inte Sveriges problem. Det är i dag väldigt uppenbart för många människor i vårt land.

Mona Sahlin

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut