Ett sjupunktsprogram för minskat skattefusk

Artikel publicerad på DN Debatt 20080411

Socialdemokratins prioritering är mycket tydlig: vi väljer välfärden – förskola, omsorg, skola och vård – framför stora skattesänkningar för de som tjänar mest. Vi ser med oro på att den borgerliga regeringens politik eroderar den skattebas som är grunden för finansieringen av vår gemensamma välfärd. Samtidigt som basen för välfärden undermineras är regeringen helt passiv inför det skattefusk som årligen kostar samhället 130 miljarder kronor.

Den borgerliga regeringens politik handlar i grund och botten om att vidga klyftorna mellan människor. Bara den senaste budgetpropositionen innebär att de fyra tiondelar av befolkningen som tjänar minst får det sämre, medan den tredjedel av befolkningen som tjänar mest får 70 procent av alla inkomstförstärkningar. Det är en orättvis politik som går ut över kvaliteten i välfärden. 

Vi socialdemokrater har andra ambitioner. Vi vill investera i rättvisa och välfärd. Det är så Sverige kan konkurrera i den globala ekonomin. Vi vill investera i läxläsning för skolbarnen, fler högskoleplatser, bristyrkes­utbildningar för arbetslösa, mer resurser till forskning och exportstöd till svenska företag.

Men än mer skulle kunna göras om vi skulle komma tillrätta med fusket som finns inom förmånssystemen såväl som inom skattesystemet. I dag beräknas Sverige varje år gå miste om 20 miljarder kronor på grund av felaktiga utbetalningar av förmåner. Detta är fullständigt oacceptabelt. Den socialdemokratiska regeringen tog förra mandatperioden initiativ för att komma tillrätta med felaktigheterna inom förmånssystemen. Den borgerliga regeringen har fortsatt detta arbete, vilket är bra. Men lika allvarligt - och i kronor väsentligt mer omfattande - är att Sverige varje år går miste om 130 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Här har regeringen varit påfallande passiv.

Regeringens passivitet inför skattefusket är obegripligt. Ett mer effektivt bekämpande av skattefusket skulle ge mycket omfattande resurser till samhället. Resurser som kan användas till att investera i välfärden.

Vi socialdemokrater anser att alla former av fusk ska bekämpas lika ihärdigt. Därför presenterar vi nu ett sjupunktsprogram för bekämpning av skattefusk, som ett komplement till de åtgärder som redan bedrivs för att bekämpa förmånsfusket:

• Regeringen bör redan i vårens tilläggsbudget tillföra Skatteverket resurser för att bekämpa fusk och brottslighet. Resurserna ska användas för att anställa kvalificerade utredare som i huvudsak ska rikta in sig på att komma tillrätta med stora skatteundandraganden. I vår budgetmotion från i höstas föreslog vi att Skatteverket borde få ökade anslag med 60 miljoner kronor.

• En aktuell dom från regeringsrätten som urholkar bolagsskatten innebär att staten riskerar att förlora uppemot 60 miljarder kronor per år i uteblivna skatteintäkter. Vi kräver att regeringen omedelbart agerar för att täppa till hålen i bolagsbeskattningen. I detta sammanhang bör det övervägas att skärpa skatteflyktslagen.

• Gör ekobrott och skattefusk till en viktig punkt på vår agenda under Sveriges år som ordförande i EU. Hantera gemensamma problem som skatteparadis, uppgiftsutlämning från enskilda stater och andra internationella skattefrågor. Idag beräknas 11 300 miljarder dollar vara placerade i skatteparadis. Det finns mycket pengar att hämta på detta håll.

• Ta initiativ för att samtliga stater inom EU ska omfattas av Sparandedirektivets informationsplikt samt att direktivet även ska gälla för juridiska personer. Sparandedirektivet innebär att privatpersoners ränteinkomster ska beskattas i de länder där personen är bosatt, och inte där pengarna är placerade. Idag omfattas dock inte alla länder i EU av informationsutbytet, och inte heller alla juridiska personer.

Det är få saker som upplevs så orättvist för företag än att ha blivit utslagna från marknaden av en konkurrent som inte betalar sina skatter och avgifter. Rättvisa regler som följs av alla är viktigt för en fungerande marknadsekonomi. Därför föreslår vi också:

• Att kassaregister ska omcertifieras vid ägarbyte för att på så sätt klargöra ansvarsförhållanden vid eventuella felaktigheter. Även kortläsare ska integreras i kassaregistren. Detta för att skydda köparen vid ägarbytet och öka tillförlitligheten i kontrollen.

• Att det framgångsrika systemet med personalliggare utvidgas till bygg-, taxi- och tvätteribranscherna. Genom personalliggare i frisörs- och restaurangbranschen har svartarbetet minskat.

• Att arbetsgivare varje månad redovisar den individuella skatt de betalar in för sina anställda, istället för att som idag göra inbetalningar som en klumpsumma. En individuell redovisning underlättar för Skatteverket att upptäcka om arbetsgivaren betalar in för lite skatt.

För varje procent som skattebortfallet minskar ökar den offentliga sektorns intäkter med en dryg miljard kronor. Det innebär att stora satsningar kan göras på de områden i välfärden där förstärkningar behöver göras. För varje dag som går utan att några åtgärder vidtas förlorar samhället stora intäkter. Den borgerliga regeringen bör därför ta del av våra initiativ och presentera en åtgärdskatalog redan till vårpropositionen.

Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman
Lars Johansson, gruppledare för socialdemokraterna i skatteutskottet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut