Rapport från jobbrådslaget: Fler jobb genom investeringar i människors växtkraft

Socialdemokraternas jobbrådslag presenterade under måndagen en rapport om en ny jobbpolitik.

– Fler jobb i Sverige kräver kraftfulla investeringar i människors yrkeskunskaper och i forskning för industrins konkurrenskraft, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i jobbrådslaget. Vi behöver konkreta förslag för att skapa jobb i stället för den borgerliga politiken som bygger på ökade klyftor och subventionerade låglönejobb.

– Nya idéer föds där människor möts, säger Luciano Astudillo, ordförande i jobbrådslaget. Nya idéer förverkligas av människor som vågar. Morgondagens välstånd byggs av dagens nya idéer. Av människor som vågar ifrågasätta invanda föreställningar och pröva nya lösningar. En strategi för ökad kreativitet idag är en strategi för välstånd och välfärd i framtiden.

Det socialdemokratiska Jobbrådslaget har den 14 april 2008 i rapporten "Fler jobb genom investeringar i människors växtkraft" presenterat en sammanhållen politik för fler jobb. Det socialdemokratiska jobbtopp-mötet den 12 maj kommer att handla om socialdemokraternas politik för fler jobb.

Rapportens många konkreta förslag formar en socialdemokratisk politik för fler jobb på 14 områden:

En strategi för kvinnors och mäns entreprenörskap och företagande

Vi vill att entreprenörskap och kreativitet ska bli en naturlig del av utbildningen – på alla nivåer. Gör det lättare att starta företag genom en enhetlig och enkel tillståndsportal för företag. Pröva en Uppstartsfas där nyföretagaren kan tillgodoräkna sig tryggheten från en tidigare anställning vid sjukdom och föräldraskap och som delvis är överhoppningsbar tid i a-kassan. Främja kombinatörer med ett riskkapitalstöd för att utvidga verksamheten från del- till heltid. Utred ett Starta-Åter stöd. Mer resurser till mikrolån. Ett Guldkort gör företagens bokföring och verifikat helt digitala.

Otrygghetsgapet mellan anställning och företagande överbryggas

Företagare av båda könen som upplever att det allmänna försäkringar inte ger stöd ställer krav på särlösningar som undergräver den svenska modellen. Vi inrättar en Trygghetsgaranti för företagare: Övergången från anställning till företagande underlättas; arbetslösa företagare får goda förutsättningar att komma igen och likvärdiga villkor för företagare i trygghetssystemen.

Fler företag som växer

En arbetsgivarportal som lättillgängligt samlar den information en företagare behöver när den anställer bör upprättas. Undersök möjligheten att inrätta en Tillväxtfond – en fond för företags tillväxt. Partnerskap mellan kommun och näringsliv ska vara ett signum för socialdemokratiskt styrda kommuner.

Vi stödjer den kreativa ekonomin

Idéutveckling som stärker konkurrenskraften ska stödjas. Genomför en kraftig expansion av forskningsprogram inriktade mot mindre företag. Vinnovas program kompletteras för att stärka insatserna på design. Inrätta ett branschprogram för Upplevelseindustrin.

Varumärket Sverige

Bygg den internationella marknadsföringen av Sverige på den svenska modellen. Skapa Globala tillväxtfyrar genom att internationellt lyfta fram de starkaste klustren. Undersök möjligheten att göra expertskatten enklare. Öka exporten av tjänster som kommer från den svenska välfärden.

Grönt Sverige – Bättre miljö ger fler jobb

Riskkapital från AP-fonderna för kommersialisering av miljöteknikforskning. Vinstmedel från Vattenfall stärker såddfinansieringen inom energi- och miljöteknik. Centers of Excellence för miljö- och energiteknik. Ett klimathandslag med svensk fordonsindustri. Ett utvecklingsprogram för vindkraftsindustrin. Offentlig upphandling kan bli tung drivkraft för hållbar utveckling. Aktiva åtgärder för att öka utbudet och skärpa konkurrensen på elmarknaden.

En högproduktiv tjänstesektor gynnar kvinnor och män

Sverige behöver mer utbildning, forskning och utveckling för ökad internationell konkurrenskraft i tjänstesektorn. Branschprogram utvecklas även för tjänsteintensiva branscher. Ge Exportrådet i uppdrag att satsa på tjänsteföretag. Ökad roll för Industriforskningsinstituten i tjänstesektorn. Pröva schablonbeskattning och öka möjligheterna till flygande inspektioner från Skatteverket för att motverka fusk i kontantbranscher.

Ett strategiskt utvecklingsprogram för besöksnäringen

Staten bör kraftfullt öka resurserna till marknadsföring av Sverige utomlands. Marknadsföringen av Sverige ska samordnas ytterligare med export- och investeringsfrämjandet.

Kunskapsintensiva Sverige – Forskning utvecklar jobben

Resurserna till forskning behöver öka. Fortsätt satsningen på branschsamtal. Prioritera ökad konkurrenskraft för företagens svenska verksamheter. Ett strategiskt branschprogram behövs för life sciencesektorn där Sverige riskerar att tappa mark. Offentlig upphandling måste bli strategiskt innovationsorienterad.

Återväxt

En större satsning på kommersialisering av avknoppningsbara idéer i befintliga företag för att skapa nya jobb och förnyad livskraft på orter som utsätts för strukturomvandling. Främja utvecklingen av innovationsarbete på arbetsplatserna i samverkan mellan parter, forskning och samhälle.

Riskvilligt Sverige – Kapital som tar risker

Staten bör initiera en riskkapitalverksamhet för tidiga skeden med risk delad med privata aktörer. AP-fonderna bör ta ett långsiktigt ansvar för de företag de är verksamma i. AP-fonderna bör få utökade möjligheter att investera i onoterade bolag. Överväg förslag som ökar transparensen på finansmarknaden. Ett omstruktureringsprogram som siktar på förnyelse i mogna företag bör utformas.

Världens mest kvalificerade arbetskraft

Stärk yrkesutbildningen. Relevanta kunskaper är en nödvändig förutsättning för att utbildning ska leda till jobb. Sökande måste få enkel och tydlig information om utvärderingar av utbildningens kvalitet och av arbetsmarknadsläget. Motverka könsmönster i utbildningen. Bra jobb kräver breda grundkunskaper i kärnämnen som svenska, engelska och matematik. Återupprätta den kommunala kultur- och musikskolan. Omfattningen av högskoleutbildningen inom olika områden måste bättre anpassas till arbetsmarknadens behov.

Livslångt lärande bygger ett dynamiskt och tryggt samhälle

Ett nytt Yrkeslyft, som en särskild statlig satsning för att lyfta vuxnas kompetens. Utveckla dagens komvux till Yrkesvux med mer yrkesinriktade kurser för omskolning till bristyrken. Kvinnor och män som vill möta nya utmaningar behöver en kraftigt utbyggd eftergymnasial yrkesutbildning som yrkeshögskola, KY och Yrkesvux. Vuxenstudiestödssystem som möjliggör för lågutbildade att studera mitt i livet. Stärk Nätuniversitetet i stället för avveckling.

Skapa en öppen och operatörsoberoende fiberinfrastruktur i hela landet

Det behövs ett konkurrensneutralt IT-nät för att maximera utbud och konkurrens inom IT. Samordna optisk fiber i statens infrastruktur i en verksamhet som enbart tillhandahåller svartfiber. Skilj ut TeliaSoneras fiber- och kopparnät ut från bolaget inför en eventuell utförsäljning.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut