Halvera a-kasseavgiften med riktat skatteavdrag

(Artikel publicerad på DN Debatt den 6 juli 2008)

Under de senaste 18 månaderna har närmare 500 000 löntagare lämnat arbetslöshetsförsäkringen. Detta är konsekvensen av att den moderatstyrda regeringen kraftigt har fördyrat försäkringen. Nu står dessa löntagare oförsäkrade i en tid när arbetslösheten är på väg upp.

Vi socialdemokrater accepterar inte denna ansvarslösa politik. Vi vill därför inom ramen för förvärvsavdraget införa en kraftig skattereduktion med över 50 procent av avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Denna reform gör det mer lönsamt att återinträda i arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt som majoriteten av löntagare som är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen i genomsnitt får en något sänkt skatt med vårt förslag.

Den förre moderatledaren Bo Lundgren fick mycket hård kritik när han i valrörelsen år 2002 lovade sänkt skatt om 130 miljarder kronor. Men Reinfeldt har redan kommit mer än halvvägs för att nå det mål Lundgren satte upp. Inför nästa år har Reinfeldt lovat att skatterna ska sänkas ännu mer.

Höginkomsttagare och förmögna har prioriterats trots påstående om motsatsen. Klyftorna i Sverige har vidgats. Den senaste höstbudgeten innebar att de 40 procent av befolkningen som tjänar minst fick det sämre, medan de tre tiondelar av befolkningen som tjänar mest fick 70 procent av alla inkomstförstärkningar.

Vi socialdemokrater har andra ambitioner. Vi vill använda våra gemensamma resurser till att investera i en starkare infrastruktur, investera i en ännu bättre skola och fler högskoleplatser, investera i bristyrkesutbildningar för arbetslösa och stärka den för svensk konkurrenskraft så viktiga forskningen.

Regeringens paradnummer inom skatteområdet har varit det så kallade förvärvsavdraget. Vi menar att avdraget har brister. En uppenbar brist är att avdraget leder till få nya jobb. En annan är att det skapar klyftor mellan olika grupper, bland annat har regeringen inte sänkt skatten för pensionärer.

Men vår allvarligaste kritik gäller den modell som regeringen har valt för att finansiera avdraget. Löntagare med små eller normala inkomster har i stor utsträckning själva tvingats finansiera sitt förvärvsavdrag genom en lång rad försämringar och avgiftshöjningar. Medan de som exempelvis tjänade på att förmögenhetsskatten avskaffades nästan helt slapp att finansiera det.

En betydande finansieringskälla till förvärvsavdraget har varit de kraftiga höjningarna av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Genom denna finansiering har regeringen förstört en viktig del i den svenska modellen.

Konsekvensen av de höjda avgifterna är att 462 652 löntagare har lämnat arbetslöshetsförsäkringen sedan 1 januari år 2007. Det är i stor utsträckning löntagare med små ekonomiska marginaler och inte sällan med hög risk för arbetslöshet som har tvingats ut ur försäkringen.

Nu står dessa löntagare utan försäkring och hänvisas vid arbetslöshet till socialbidrag. Detta samtidigt som Sverige enligt finansdepartementet går mot en utveckling med stigande arbetslöshet och bruten jobbtillväxt.

Regeringens politik är orättvis och ekonomiskt irrationell. Sverige har tjänat på att de flesta löntagare har varit anslutna till en arbetslöshetsförsäkring. Denna försäkring har i kombination med stora satsningar på utbildning gjort Sverige dynamiskt och förändringsbenäget.

Svenska löntagare och fackliga organisationer har inte motsatt sig strukturomvandling. Man har vetat att om man förlorar jobbet då finns det en försäkring som skyddar och utbildningsmöjligheter som en bro till nästa jobb.

Nu förstör regeringen medvetet svenska löntagares försäkring samtidigt som utbildningsmöjligheterna kraftigt begränsas. Regeringen förstör därmed några av de mest grundläggande delarna i den svenska modellen. Denna ansvarslösa politik riskerar att få mycket negativa konsekvenser för tillväxt, företagande och jobb.

Regeringens eget Finanspolitiska råd kallar regeringens ansvarslösa hantering av arbetslöshetsförsäkringen för "misslyckad". Rådet argumenterar för att ett "bättre alternativ skulle ha varit att kombinera en lägre avgiftshöjning med ett lägre jobbskatteavdrag". Vi delar rådets bedömning.

Vi socialdemokrater menar att det nu behövs effektiva insatser för att pressa ner kostnaden för medlemskapet i arbetslöshetsförsäkringen. De som har lämnat arbetslöshetsförsäkringen måste ges goda förutsättningar att återinträda. Vi socialdemokrater kommer därför att till hösten lägga förslag i riksdagen om en kraftig skattereduktion av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen.

Vårt förslag innebär att alla som är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen kommer att få en skattereduktion motsvarande över 50 procent av kostnaden för medlemskapet i försäkringen. Denna skattereduktion kommer att ske inom ramen för förvärvsavdraget.

Vårt förslag bidrar också till att skapa en bättre fördelningspolitisk profil för beskattningen av inkomst av tjänst. Vi har bett Riksdagens utredningstjänst (RUT) beräkna den fördelningspolitiska effekten av vårt förslag. Beräkningarna visar att majoriteten av löntagare som är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen i genomsnitt får sänkt skatt med vårt förslag. Till exempel får en restauranganställd som jobbar heltid och är medlem i arbetslöshetsförsäkringen med vår modell en sänkt skatt med omkring 1 000 kronor om året.

För oss socialdemokrater är prioriteringen mycket tydlig: jobben och välfärden går före stora skattesänkningar. När det finns finansiellt utrymme för skattesänkningar så är det löntagare med låga och normala inkomster som ska prioriteras.

 
Thomas Östros

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut