Investera i erfarenhet!

Äldre måste få bestämma mer över sin egen vardag - vilken hjälp de vill ha och hur de vill bo. Detta framgår av socialdemokraternas nya äldreplattform.

Ylva JohanssonYlva Johansson har lett arbetet med att ta fram den nya äldreplattformen. Det är främst på två områden som en omprövning skett. På ett helt annat sätt än tidigare betonas nu rätten att få bestämma själv och rätten att få flytta till ett tryggare boende.

- Vi har pratat mycket om att få vård och omsorg efter behov, men det är lika viktigt att man får bestämma själv över vad man behöver hjälp med, på vilket sätt och när, säger hon. Många som är pensionärer idag hjälper till med barnbarn eller sköter om anhöriga. Många tränar, jobbar ideellt eller odlar olika intressen. Men många känner också att de har mer och annat att bidra med, kunskap och kraft som sällan efterfrågas. Sverige behöver en ny syn på äldres arbete och pensionering. Man är helt enkelt inte äldre än man känner sig. Fler äldre i befolkningen betyder mer erfarenhet i befolkningen. Det är en tillgång som ett litet land i en globaliserad värld inte har råd att slarva bort.

Ingen ska behöva känna oro för att åldras och så småningom bli beroende av vård och omsorg. Vår utgångspunkt är att Sverige tjänar på att finansiera framtidens vård och omsorg gemensamt över skattsedeln. Vi vet att det är fullt möjligt att möta de utmaningar som den framtida äldreomsorgen står inför.

Här presenteras några av de viktigare punkterna i socialdemokraternas äldreplattform – ”Investera i erfarenhet”:

Principen ska vara att var och en bestämmer själv över sin egen vardag. Att själv få bestämma och ha makten över sitt eget liv är viktigt för alla, även äldre. Det är de äldres önskemål som ska styra när framtidens äldreomsorg utvecklas.
- Principen om att var och en bestämmer själv över sin egen vardag bör vara vägledande för all verksamhet för äldre. Äldre vill ha samma möjlighet som andra att själv bestämma över sitt liv så länge man kan.

- Ge äldre möjlighet att själva bestämma mer hur hemtjänsttimmarna ska användas.

- Uppvärdera maten! Äldre ska inte bara ha rätt till god och näringsriktig mat, möjligheterna att välja mat och att äta tillsammans med andra bör utvecklas.

Erfarenhetsdelegation för fler äldre på arbetsmarknaden. Den erfarna arbetskraften behövs.
- Inrätta en erfarenhetsdelegation vars uppgift skall vara att förändra attityden till äldre på arbetsmarknaden så att äldres erfarenhet kan tas tillvara och så att fler kan jobba länge utan att slitas ut.

- Inrätta ett system där erfarna anställda inom t ex äldreomsorgen utbildas till mentorer.
- Det ska inte vara tillåtet att diskriminera äldre, det är bra med lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet men även på andra områden bör lagstiftningen ses över.

Satsning på kompetensutveckling för äldreomsorgens personal Att investera i personalen är att investera i kvalitet.
- Staten bör fortsätta att satsa resurser på kompetensutveckling för äldreomsorgens personal genom Kompetensstegen.

- Det bör införas nationella kompetenskrav för att arbeta i äldreomsorgen för att markera hur viktigt arbetet är.

- De som idag arbetar inom äldreomsorgen bör få möjlighet att genom validering och utbildning nå undersköterskekompetens.

- Det bör utvecklas nationella specialistutbildningar för undersköterskor som gör det möjligt för dem att gå vidare och utbildas till t ex demensundersköterska eller rehabiliteringsundersköterska.

- Regeringen bör ta initiativ till fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevård.

- Utbilda fler geriatriker.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut