"Jag är övertygad om att det råder enighet mellan regeringen och oppositionen om detta"

Ibrahim Baylan (s), ordförande i Trafikutskottet har skrivit ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson där han begär en överläggning mellan socialdemokraterna och regeringen kring frågor som rör planprocessen vad gäller infrastrukturprojekt.

- Vi tycker att det finns en berättigad oro för att planerade projekt inte kan slutföras inom beräknad tid och för att kostnaderna riskerar att skena iväg på grund av själva planeringsprocessen. En överläggning är värdefull i arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen.

 

Regeringen
Infrastrukturminister Åsa Torstensson
103 33 Stockholm

Angående framtida infrastrukturinvesteringar

Sverige behöver genomföra stora satsningar på landets infrastruktur de närmaste åren. Det är nödvändigt för att förbättra svenska företags möjligheter att handla med omvärlden, öka sysselsättningen och binda ihop Sverige geografiskt.

Om infrastrukturpolitiken utformas på rätt sätt kan den, tillsammans med andra verkningsfulla åtgärder, bidra till att Sverige klarar att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Jag är övertygad om att det råder enighet mellan regeringen och oppositionen om detta, även om vi kan ha olika uppfattningar om hur mycket som skall satsas och hur prioriteringarna närmare skall se ut. Syftet med detta brev är inte att behandla dessa frågor. Vi kommer att ha många tillfällen att debattera dem framöver.

Flera av de infrastrukturprojekt som kommer att genomföras de närmaste åren är mycket stora. De berör många kommuner och ett mycket stort antal enskilda intressenter.

Det vi därför borde vara överens om är att de statliga infrastrukturinvesteringarna skall utformas på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt och att de pengar som avsätts till investeringar i infrastruktur i största möjliga mån skall användas just till att bygga järnvägar och vägar.

Det finns en berättigad oro för att planerade projekt inte kan slutföras inom beräknad tid och för att kostnaderna riskerar att skena iväg på grund av själva planeringsprocessen. Senast den 5 mars 2008  redogjorde Nuteks tillförordnade generaldirektör Sune Halvarsson och utredaren Tore Englén på DN-debatt för de samhälls¬ekonomiska kostnader som den befintliga planprocessen i flera fall har gett upphov till.

Det finns ett uppenbart behov av en sammanhållen och ekonomiskt hållbar statlig infrastrukturpolitik. Samtidigt är det viktigt att värna det lokala demokratiska inflytandet och rättssäkerheten för den enskilde. Det finns enligt vår uppfattning tecken på att den balansen behöver ses över.

En sådan översyn är inte okomplicerad. Den kräver en del svåra överväganden och bör vara hållbar över tid. Vi socialdemokrater begär därför en överläggning med regeringen kring frågor som rör planprocessen. Sådana samtal skulle vara mycket värdefulla inför den kommande infrastrukturpropositionen.

Med vänliga hälsningar


Ibrahim Baylan
Trafikpolitisk talesperson (s)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut