Jordbrukspolitiken behöver betydligt mer av konsument- och miljöperspektiv!

Artikel publicerad på europaportalen.se 13 mars 2008
 
Vi svenska socialdemokrater är djupt kritiska mot den majoritet i Europaparlamentet som idag fortsätter driva på för en bakåtsträvande jordbrukspolitik som endast ser till producenternas intressen. Jordbrukspolitiken behöver betydligt mer av konsument- och miljöperspektiv! Vi föreslår fyra viktiga förändringar.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är fortfarande ett av EU:s sorgebarn. Dess subventioner är kostsamma för Europas skattebetalare, samtidigt som politiken bidrar till att hålla tillbaka utvecklingsländerna när deras möjlighet att exportera varor till EU begränsas. Utestängningen av utvecklingsländerna innebär ofta också att matpriserna blir högre för Europas konsumenter. När Europaparlamentet sammanträder idag (onsdag) fortsätter arbetet med att försöka reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Halverad jordbruksbudget
Jordbrukspolitiken har förbättrats något sedan 2003 för att i större utsträckning skydda miljön, hålla landskapet öppet och utveckla landsbygden. Kostnaderna för jordbrukspolitiken har också sjunkit. 1988 utgjorde CAP ca 60 procent av budgeten och beräknas minska till strax över 30 procent år 2013. Detta är viktiga framsteg, men mycket återstår att göra.

EU måste investera sina resurser klokare för att uppnå målen om en hög miljöstandard, konkurrenskraftig ekonomi och ökat välstånd. Dessa mål kan inte uppnås om jordbrukspolitiken tillåts sluka en alltför stor del av EU:s budget.

Majoriteten struntar i konsumenterna
Nästa steg för att fortsätta reformeringen av EUs jordbrukspolitik är den så kallade hälsokontrollen som är en översyn av reformen från 2003. Europaparlamentet ges idag en första chans att yttra sig över hälsokontrollen. Vi svenska socialdemokrater är djupt kritiska mot den majoritet i Europaparlamentet som fortsätter driva på för en bakåtsträvande subventions- och regleringspolitik som endast ser till producenternas intressen. Jordbrukspolitiken behöver betydligt mer av konsument- och miljöperspektiv! Vi konstaterar besviket att kommissionen för en mer progressiv linje än parlamentet när det gäller jordbrukspolitiken.

Fyra viktiga förändringar
Vi svenska socialdemokrater har arbetat med våra partivänner i Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien för att försöka påverka hela den europeiska socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet i riktning mot en mer progressiv jordbrukspolitik. Tillsammans har vi enats om en rad viktiga punkter som vi driver i partigruppen:

1. Ett grönare jordbruk som bidrar bättre till säkerhet och god miljö. Jordbrukets klimat- och miljöpåverkan är en stor utmaning. Vi kräver tuffare miljöregler och att pengar avsätts för forskning för att minimera jordbrukets påverkan på miljön. Vi har lyft fram det goda svenska exemplet "greppa näringen" som bygger på samarbete mellan myndigheter och jordbrukare för att minska jordbrukets påverkan på miljön.
Liknande projekt i de andra länderna runt Östersjön skulle kunna innebära stora miljöförbättringar för vårt gemensamma hav. Säkerhet handlar både om livsmedelssäkerhet och om arbetsmiljö. Jordbrukssektorn är jämfört med andra sektorer i högre utsträckning drabbad av arbetsskador och dödsfall i arbetet. Som socialdemokrater kan vi aldrig acceptera detta. Vi kräver bättre arbetsmiljö i jordbruket.

2. Solidaritet med utvecklingsländerna. Den överproduktion som dumpas på världsmarknaden har minskat. Men fortfarande försvårar både subventioner och handelshinder för utvecklingsländerna att konkurrera på världsmarknaden. Därmed undermineras lokal jordbruksproduktion i utvecklingsländerna, som annars kunde vara en avgörande faktor för framsteg.

3. En ny modell för landsbygdens utveckling. Vi uppmanar i vårt handlingsprogram till ökat överförande av ekonomiska resurser från jordbruket till landsbygdsutveckling. Landsbygdens befolkning måste också få möjligheter till utbildning och utveckling. Det kan handla om produktion av förnybar energi, satsningar på turism och annan näringsverksamhet.

4. En öppnare och mer balanserad finansiering. EU:s jordbrukspolitik kostar fortfarande för mycket. Vi vill att efterfrågan styr produktionen och att vi fokuserar på produkternas kvalitet. Tillgång till god, näringsriktig och säker mat är något vi alla behöver. Vi vill se en fortsatt utfasning av subventionerna. Och vi ser gärna ett tak för hur mycket en producent kan få i stöd, så att EUs pengar används fördelningspolitiskt rättvisare än idag.

Detta är vad vi svenska socialdemokrater kämpar för i Europaparlamentet. Vi tror inte att jordbrukspolitiken bör åternationaliseras, då riskerar vi att enskilda länder snarare ökar sitt stöd. Det skulle driva upp subventionerna och snedvrida konkurrensen.

Agitationen för förändring måste dock föras på många håll. Därför måste även Sveriges riksdag och den svenska borgerliga regeringen engagera sig för en modern och miljöanpassad jordbrukspolitik.

Göran Färm (s), europaparlamentariker i budgetutskottet
Åsa Westlund (s), europaparlamentariker i miljöutskottet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut