Kommunal och socialdemokraterna överens om stora investeringar i välfärden

(Artikeln finns publicerad på DN Debatt den 26 mars 2008)

När människors behov är som störst är välfärden som viktigast. Det lilla barnet, den som blivit sjuk eller skröplig på ålderns höst behöver stöd. Varje förslag för att stärka välfärden måste därför inriktas på att brukarna och deras anhöriga är trygga och möts av respekt. Kommunal och socialdemokraterna har enats om en plattform som bygger på den värdegrunden. Att fler blir äldre är ett gott betyg åt vårt välfärdssamhälle. Äldre ställer andra och högre krav nu än tidigare. Vi vill därför skapa vård och omsorg som utgår från det unika hos varje individ. Det handlar om att få äta den mat man tycker om, promenera och träffa andra, att i görligaste mån fortsätta att leva det liv man levde tidigare.

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Jobben i välfärden måste bli mer attraktiva så att fler väljer den yrkesbanan och vill jobba kvar. För att klara detta måste den gemensamma sektorn bli ett föredöme och erbjuda attraktiva arbetsvillkor. Det är ett underbetyg att många som arbetar i välfärdssektorn har otrygga anställningar, färre heltider och oftare drabbas av sjukskrivning. Stor personalomsättning med många korta anställningar ökar rekryteringsbehoven. Om samma otrygghet skulle tillåtas att fortsätta, så innebär det enligt Kommunals beräkningar att 100 000 rekryteringar till välfärdssektorn måste göras årligen. Välfärdsarbetare i kommuner och landsting ska kunna gå till jobbet med glädje och stolthet. De ska veta att deras yrkeskunskaper och arbetsinsatser behövs och uppskattas. Det är respektlöst mot de anställda att betrakta jobb i omsorgen som genomgångsyrken. Det är också olönsamt. Kommuner och landsting har stora möjligheter att frigöra pengar och personal genom att modernisera arbetsorganisationen. Vi riktar kritik mot trögheten i att utveckla kreativitet, flexibilitet och eget inflytande.

Det behövs ett tydligt ledarskap för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb. Välfärden kräver medvetna val av ansvariga politiker. Den regering som menar allvar med att prioritera välfärd kan inte prioritera stora skattesänkningar åt de redan rika.

I stället för den positiva utveckling som är nödvändig sprider sig turbulens i den svenska välfärden. Vi är djupt bekymrade över de nyliberala experiment som nu genomförs i stor skala. I moderatstyrda kommuner och landsting är det bara två saker som gäller: privatisering och sänkt skatt oavsett konsekvenser för välfärdens kvalitet.

Exemplen är otaliga: På Södermalm i Stockholm ska 100 procent av all verksamhet som lagen medger drivas privat. Nacka kommun har lagt ned den sista kommunalt drivna hemtjänsten. Vårdval Stockholm innebär en massiv förskjutning av resurser från dem som har störst behov till dem som har högst inkomster. I Linköping vann ett företag kampen om sex servicehus genom att lägga ett nollbud och slå ut andra konkurrenter.

Utförsäljningar och checksystem genomdrivs i vissa fall i strid med lagen och i andra fall trots att de innebär omfattande överföringar av gemensamma förmögenheter till ett fåtal. Moderaterna har byggt upp en skev problembild för att motivera sitt systemskifte i kommuner och landsting. Privatiseringar överordnas varje hänsyn till verksamhetens innehåll och kvalitet.

Låt oss vara tydliga och slå fast: vi är vänner av människors möjlighet att välja och påverka sin välfärd. Men ansvaret för kvalitetssäkringen får inte lämpas över på brukarna. Det finns tyvärr alltför många exempel där moderatledda kommuner och landsting byggt upp dåligt utformade kundvalsmodeller vars huvudsyfte verkar vara att välfungerande kommunala enheter ska brytas ned och så mycket verksamhet som möjligt överföras i privat regi. Det finns också moderat utformade kundvalsmodeller, till exempel Vårdval Stockholm, som struntar i att vård ska ges efter behov. Det kan vi inte acceptera. Vi tycker att det är en viktig princip att skattemedel bara ska gå till verksamheter med hög kvalitet och där det finns demokratisk styrning av resurser.

Den plattform som Kommunal och socialdemokraterna enats om bygger på att välfärden är en solidaritetstanke med inflytande i flera nivåer. Brukarinflytande; anställdas inflytande – samverkansavtal samt demokratiskt inflytande för hela samhället. Vi måste använda våra gemensamma resurser bättre.

Vi sätter därför upp tydliga mål. Sjukfrånvaron ska inte vara högre än på den övriga arbetsmarknaden; Välfärdssektorn ska ha samma sysselsättningsgrad som den övriga arbetsmarknaden – vilket betyder att den behöver öka från 80 till 85 procent; Antalet tillfälliga anställningar ska reduceras till tio procent- idag är det 16 procent som inte har fasta anställningar inom kommuner och landsting; Alla ska ha rätt till en trygg anställning med ett kollektivavtal; De anställdas meddelarfrihet måste säkras. Kvaliteten på omvårdnaden ska höjas – vilket kräver en bättre arbetsorganisation så att resurserna används effektivt. Då kan ökad arbetsglädje gå hand i hand med bättre vårdkvalitet. Välfärden kan bli ett föredöme att se upp till – så kallade mönsterarbetsplatser.

Riktigt inflytande ska inte behöva innebära att de anställda ska behöva köpa sin arbetsplats! Vi ställer inte upp på att privatiseringar är enda vägen till inflytande för personalen.
Rätt till heltid, rätt till stabila anställningsförhållanden. Regelverket har luckrats upp så att fler får tillfälliga anställningar. Väldigt många kvinnor inom Kommunal vet dessvärre vad det handlar om att sakna fast förankring på en arbetsplats - en tredjedel av Kommunals medlemmar har tillfälliga jobb. Det livslånga lärandet ska garanteras genom goda möjligheter till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. De många tillfälliga anställningarna och deltiderna skapar höga administrativa kostnader. Anställda måste ges möjligheter att påverka ekonomin och hur arbetet organiseras. På så vis kan skattebetalarnas pengar användas effektivare. 

För varje kommunal arbetsplats bör politiker, ledare och medarbetare ta fram en gemensam värdegrund. Varje verksamhet ska ha tydliga mål som är möjliga att utvärdera och följa upp.
En tydligare arbetsgivarroll behövs. Roller och ansvarsfördelning mellan politiker och chefer måste vara tydliga.

Kollektivavtal ska garanteras vid upphandling liksom öppna och goda arbetsförhållanden. Den borgerliga regeringens politik hotar kollektivavtalen. Nu måste vi ta nya tag med nya förutsättningar för att försvara schyssta och rättvisa arbetsvillkor.

Öppenhet och demokrati med obestridlig meddelarfrihet. Privatiseringarna har satt meddelandefriheten ur spel och anställda har inte kunnat slå larm när något inte stått rätt till.
Kvinnor och män ska ha jämlika förutsättningar i arbetslivet – oavsett vilken arbetsmarknad de finns på. Det krävs en uppvärdering av kvinnors självklara rätt till trygga heltidsjobb. Det krävs en god arbetsmiljö som gör de möjligt att jobba kvar fram till pensionen, och en lön som det går att leva av. Det är kvinnors arbetsvillkor, arbetstider och löner – och därmed kvinnors frihet – det handlar om. Men också om att prioritera välfärden i en tid när behoven ökar.

För att kommuner och landsting ska bli attraktivare arbetsplatser krävs långsiktighet. Det kommer att krävas resurser och det krävs helt andra prioriteringar än de som de borgerliga politikerna vill göra. Välfärd måste gå före skattesänkningar för rika. Det handlar om investeringar. Vi tjänar alla på ett bra ledarskap och en effektiv organisation i välfärden, och på att rättvisan och jämställdheten på arbetsmarknaden ökar. Medborgarnas trygghet ökar när välfärden fungerar bra, brukarna får bättre kvalitet i vård och omsorg och välfärdsarbetarna gör en bättre arbetsinsats.

Vi tror gemensamt på en välfärd där medarbetarna kan utvecklas med arbetsglädje, hälsa och effektivitet. Om socialdemokraterna vinner valet 2010 kommer välfärden – och välfärdens medarbetare – vara en prioriterad fråga.


Mona Sahlin, partiledare (s)

Ylva Thörn, ordförande Kommunal

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut