Livsinkomstprincipen ska gälla!

 

När den borgerliga regeringen sänkte förtidspensionärernas ålderspension innebar det ett brott mot pensionsöverenskommelsen. Genom att sänka antagandeinkomsten försämras pensionen kraftigt för alla de som mist sin arbetsförmåga genom sjukdom, trafikskador eller utslitning i arbetslivet. Övriga löntagare får sin pension grundad på hela lönen och livsinkomsten, medan människor som hamnat i förtidspension enbart får sin pension grundad på 80% av inkomsten. Detta strider mot en av de bärande principerna i pensionsöverenskommelsen –livsinkomstprincipen.

Mot den bakgrunden har vi socialdemokrater begärt överläggningar med regeringen. Vi har hittills haft tre sådana överläggningar, där vi återkommande uppmanat regeringen att ta tillbaka förslaget om minskad pensionsrätt för förtidspensionärerna. Ett krav som också delas av landets handikapporganisationer, PRO, LO och TCO mfl. 

Basen för breda överenskommelser mellan riksdagens partier bygger på respekt och tilltro för varandra. Under de 12 år då vi i regeringsställning förvaltat pensionsöverenskommelsen har vi vinnlagt oss om att vid varje tillfälle förankra förändringar i pensionssystemen hos de partier som står bakom reformen. Det faktum att den borgerliga regeringen valde att driva igenom förslaget i riksdagen utan någon sådan process är naturligtvis i sig ett brott mot de arbetsprinciper vi tidigare varit överens om. Det allvarligaste är dock att förslaget om ändrad beräkning av antagandeinkomsten för förtidspensionärerna i sak strider mot överenskommelsen. I princip-propositionen om pensionssystemet kan man citera:

”Enligt de antagna riktlinjerna för pensionsreformen skall den särskilda pensionsrätten för personer som uppbär hel förtidspension beräknas på hela antagandeinkomsten”.

Vi har låtit riksdagens utredningstjänst utreda vilka ekonomiska effekter regeringens förslag om minskad pensionsrätt får för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, förtidspensionärer. Beräkningarna visar på kraftiga ekonomiska försämringar för landets förtidspensionärer. Allvarligast är naturligtvis följderna för dem som tidigt i vuxenlivet övergår i förtidspension, på grund av allvarliga sjukdomar eller funktionshinder. För dem leder den förändrade antagandeinkomsten till försämringar på över tusen kronor i månaden i ålderspension. Men även för de som senare i livet tvingas avsluta sitt arbetsliv på grund av exempelvis utslitning, blir effekterna avsevärda. En minskning av ålderspensionen med 500-600 kronor i månaden ger en totaleffekt på över 100.000 kronor i sänkt ålderspension i normalfallet.

Under de senaste veckorna har kristdemokrater varit ute och profilerat sig genom att kräva att garantipensionen ska höjas för att kompensera den försämring regeringen genomfört. Vi vill här klarlägga att vi socialdemokrater inte är ovilliga att diskutera vare sig justeringar i garantipensionen eller höjningar av bostadstilläggen för pensionärerna. Men sådana förändringar kan naturligtvis inte ske på bekostnad av att förtidspensionärerna får kraftigt försämrad ålderspension. Det kan knappast vara förtidspensionärernas uppdrag att ensamma finansiera höjningar av garantipension eller bostadstillägg. Det ansvaret vilar rimligtvis på alla oss andra löntagare som gemensamt får bidra till att våra pensionärer får stärkt ekonomisk trygghet.

Dessutom rör inte frågan bara de ekonomiska villkoren för enskilda, utan också pensionssystemet som helhet. Förutom att förtidspensionärernas ålderspension försämras, så berövas också det gemensamma systemet på den statliga ålderspensionsavgift som den enskilde tidigare betalat till pensionssystemet. Sammanlagt handlar det om 1,7 miljarder som fråntas förtidspensionärerna för finansiering av skattesänkningar för friska, arbetande och förmögna. Den försämrade pensionsrätten tillsammans med andra stora ingrepp i trygghetssystemen skapar knappast några större förutsättningar för en kommande bred socialförsäkringsreform. Att inleda en regeringsperiod med att bryta mot pensionsöverenskommelsen, sänka taken i sjukförsäkringen och dessutom kraftigt försämra arbetslöshetsförsäkringen ökar knappast regeringens trovärdighet. Det beklagar vi. Sverige skulle behöva mer politisk samling, inte mindre. Sverige skulle behöva en stabil politisk överenskommelse – inte bara om pensionssystemet, utan kanske också om våra sociala försäkringar.

Från omvärlden får vi nu oroliga förfrågningar om den världsberömda svenska pensionsöverenskommelsen fallit. Från vår sida är det naturligtvis inte alls önskvärt. Den finansiella stabilitet som en bred överenskommelse om pensionerna gett Sverige kan inte underskattas. Den trygghet medborgarna kan känna när 90% av riksdagens partier står bakom pensionssystemet kan inte heller underskattas. Ansvaret vilar nu tungt på regeringen att värna överenskommelsen. Lämpligast vore att återta förslaget om att försämra förtidspensionärernas antagandeinkomst. Visa att ni kan vara en regering för hela svenska folket – inte bara för de friska och välbeställda.

Tomas Eneroth (s)
(s)-talesman i socialförsäkringsfrågor

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut