Öppet brev till regeringen från (s) och (mp): Varför vill regeringen slå sönder framgångsrikt vårdval i Halland?

I dag besöker de borgerliga partiledarna en vårdcentral i Varberg. En vårdcentral som tillhör ett landsting som under de senaste åren genomfört ett spännande och utvecklingsinriktat arbete med att bygga upp ett helt nytt primärvårdssystem - Vårdval Halland.

 

Arbetet med Vårdval Halland står i bjärt kontrast till det djupt orättvisa

Vårdval Stockholm som nu genomförs av den borgerliga koalitionen i

Stockholms läns landsting. Vårdval Halland har genomförts i samverkan

mellan majoritet och opposition. Vårdval Halland bygger, till skillnad

från Vårdval Stockholm, inte på fri etablering för företagen. Landstinget

kan själva besluta var vårdenheter förläggs, dvs där de bäst behövs.

 

Vårdval Halland är organiserat så att vårdenheterna får en hög fast

ersättning och verkligen tar ett övergripande ansvar för befolkningens

hälsa. Vårdval Stockholm bygger på fri etablering och hög

besöksersättning. Vårdval Halland är bygger på ekonomisk kontroll. Vårdval

Stockholm har visat sig vara mycket kostnadsdrivande.

 

Halland är inte ensamma om att skapa ett valfrihetssystem som ser

annorlunda ut än Vårdval Stockholm. Landstinget i Kalmar, Region Skåne och

Region Västra Götaland är tre andra exempel på regioner/landsting som

utvecklar vårdvalssystem där fri etablering för företagen inte accepteras.

I stor utsträckning har detta skett i omfattande samverkan över parti- och

blockgränserna.

 

Det framgångsrika arbetet med att utveckla framtidens primärvård i flera

landsting och regioner är allvarligt hotad av den moderatstyrda

regeringen. De är i färd med att skapa en lag som tvingar de

regioner/landsting som vill införa vårdvalssystem att acceptera fri

etableringsrätt för vårdföretagen.

 

Förslaget har inte bara mött kritik från oppositionen - utan också en rad

borgerligt styrda landsting som Skåne och just Halland har protesterat.

Det djupt konfrontatoriska och orättvisa Vårdval Stockholm ska nu bli en

mall för alla landsting. I tidningen Dagens Samhälle (maj 2008) säger Mats Eriksson (m),

landstingsstyrelsens ordförande i Halland, att han är emot en lag om

obligatoriskt vårdval. Detsamma gäller Henrik Hammar (m),

sjukvårdsregionråd i Skåne: "Jag är emot en sådan tvingande lag. Det är en

direkt inblandning i självständiga sjukvårdshuvudmäns beslutanderätt".

 

Kalmar är ett annat landsting som valt en egen modell för sitt Hälsoval,

men också där med mycket goda resultat. De har idag bland Sveriges kortaste

vårdköer. Det finns nu en kraftig oro bland sjukvårdsledningen för

Kalmar-landstinget att priset för fri etablering kommer att bli mycket

högt. Det är patienterna som får betala för att alla företag till vilket

pris som helst ska ha rätt att verka inom landstinget:

 

De pengar som idag läggs på att korta köerna och uppfylla vårdgarantin

kommer istället att få läggas på kostnaderna för fri etablering i områden

som redan har hög tillgänglighet. Ska vinstintresset eller patienten stå i

centrum?

 

Det finns ingen anledning att ensidigt gynna producenten på patienternas

och de sjukas bekostnad.

 

Flera borgerliga företrädare för landsting/regioner, bland annat från Skåne

och Halland, har kritiserat regeringens planer på en lag som kör över det

kommunala självbestämmandet. Vårdvalslagen kommer att tvinga Skåne,

Halland, Kalmar och andra att riva upp fungerande modeller för att

patienterna ska kunna välja sin vård. Istället för att tvinga på hela

landet system som liknar Vårdval Stockholm borde regeringen lära av det

utvecklingsarbete som pågår ute i landstingen. Gör tvärt om. Var öppen för

att landstingen utvecklar sin primärvård på olika sätt, eftersom

förutsättningarna också är olika i olika delar av landet. En modell som

fungerar i Halland behöver inte vara optimal i Västerbotten.

 

Regeringspartiernas toppar besöker en vårdcentral i Halland i dag. Vi

sjukvårdspolitiska ansvariga från (s) och (mp) i riksdagen och i Halland

vill därför ställa frågan:

 

Känner ni till att ni besöker ett landsting med en sjukvårdsmodell som era

egna förslag, enligt varningar från era egna partiaktiva och

sjukvårdsansvariga, kommer att slå sönder?

 

Hur kan ni låta Vårdval Stockholm, en misslyckad orättvis sjukvårdsmodell

som lett till stora vårdklyftor, och därför fått göras om flera gånger på

den korta tid som den praktiserats, bli mall för hela landet?

 

Är ni beredda att sätta valfriheten för patienten främst, och överge era

förslag som sätter valfriheten för företagen i första rummet?

 

 

Ylva Johansson, sjukvårdsansvarig (s)

Thomas Nihlén, talesperson sjukvårdspolitik (mp)

Dan Skantz, sjukvårdspolitiker (s) i Halland

Jan Berge, sjukvårdspolitiker (mp) i Halland

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut