Sahlin och Granlund skriver öppet brev till regeringen om skolan

Under måndagen träffar oppositionen skolminister Jan Björklund för att diskutera skolan. Det är betygen som till stor del kommer att dominera dagordningen. Med sig till mötet har Marie Granlund, socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, ett förslag till en tio-årig bred blocköverskridande överenskommelse. I ett öppet brev till regeringen skriver Mona Sahlin och Marie Granlund: "Vi är glada över att regeringen lyssnat till socialdemokraternas önskan om blocköverskridande samtal och pratar gärna om betygen, men vill att ansatsen till samtalen ska vara bredare. Vi vill ta ett brett och långsiktigt initiativ och en öppning för ett nytt samarbetsklimat för svensk skolan"

"10 års överenskommelse för att nå en skola i världsklass":

I julas föreslog vi tillsammans med de båda ordförande i lärarfacken en uppgörelse över blockgränserna om betygsfrågan. Vi föreslog gemensamt att regeringen skulle ta initiativ till överläggningar med samtliga riksdagens partier under våren 2008 för att pröva förutsättningarna att komma överens om ett nytt betygsystem som kan hålla under lång tid. Vi vädjade till regeringen att inte ensidigt trumfa igenom beslut om betygsliknande omdömen för 7-åringar eftersom det inte har något stöd vare sig i skolan eller bland föräldramajoriteten.

Vi är glada över att regeringen har lyssnat på vår önskan om blocköverskridande samtal och vill använda det tillfället för konstruktiva samtal om skolans framtid. På måndag inleds samtalen om skolan. Det är ett genombrott och ett tillfälle som inte får förspillas. Vi pratar gärna om betygen, men vill att ansatsen för samtalen ska vara bredare. Vi vill ta ett brett och långsiktigt initiativ, och öppna upp för ett nytt samarbetsklimat för svensk skola.

Exemplet Finland är en intressant förebild. I Finland finns sedan lång tid en enighet i politiken om satsningar på välutbildade lärare, tydliga mål och tidig uppföljning. Denna långsiktighet har med säkerhet varit starkt bidragande till Finlands goda skolresultat.

Det borde vara möjligt för riksdagspartierna också i Sverige att komma överens om vissa gemensamma mål och grundläggande spelregler för den svenska skolan som man lovar att hålla sig till – låt säga de kommande 10 åren. En sådan 10-års överenskommelse skulle kunna innehålla följande områden, områden där det redan i dag borde finnas viss samsyn:

Arbetsro i skolan

Skolan behöver tillföras ytterligare resurser för att minska klasstorlekar och förbättra lärarnas arbetssituation. Riksdagens partier bör kunna ställa sig bakom en gemensam viljeinriktning att successivt tillföra skolan ökade resurser för att anställa fler välutbildade lärare och därmed ge förutsättningar för att minska klasstorlekarna.

Alla barn har rätt att gå i en bra skola

En nationellt likvärdig skola som utjämnar skillnader mellan skolor i olika kommuner och i olika bostadsområden. Alla barn och ungdomar måste ha rätt att nå de nationella kunskapsmålen oavsett var man bor och oavsett föräldrarnas bakgrund. Särskilda statliga insatser ska sättas in för att stödja de skolor som har de svåraste förutsättningarna.

Satsa på lärarna

Alla lärare i svenska skolan, oavsett om de arbetar i en kommunal skola eller i en friskola, ska var välutbildade, kompetenta och behöriga. Staten, kommunerna och friskolorna bör göra en överenskommelse om att inte nyanställa någon lärare utan rätt utbildning. Staten ska gemensamt med kommuner och friskolor bekosta vidareutbildning av de obehöriga lärare som i dag finns anställda. På sikt ska det inte finnas några obehöriga lärare i den svenska skolan

Stoppa mobbingen

Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå till skolan och vara rädd för att utsättas för mobbning och kränkningar. Ett nationellt system behövs för att i varje skola följa upp lagen om förbud mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Antalet elever som anser sig utsatta för kränkningar och mobbning ska följas upp varje år, på varje skola och varje kommun.

En kunskapsgaranti åt alla elever

Idag kan Skolverket inte ingripa mot en misskött skola så länge den är föremål för rättslig prövning. Men prövningen kan pågå under en lång tid. När en ny skola startas har Skolverket i praktiken bara befogenhet att kontrollera om de har fyllt i blanketten på ett korrekt sätt. Det är helt orimligt. Vi föreslår därför en kunskapsgaranti för eleverna. Den innebär att det ska göras en självständig bedömning av Skolverket om skolan har förutsättningar att leva upp till skollagen redan innan skolan startar. Till exempel ska friskolor visa att deras undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – inte på religiös tro. Den innebär också att Skolverket med omedelbar verkan ska kunna stänga skolor som uppenbarligen missköts.

Bra utvärdering och uppföljning

Vi är, inom ramen för en bred och långsiktig överenskommelse, öppna för betyg tidigare än i dagens årskurs 8. Vi kan komma överens om att betyg ska börja sättas tidigare, men vi vill ha regler som försäkrar att barnen under de första skolåren inte ska behöva utsättas för betyg eller betygsomdömen. Oavsett antalet betygssteg måste det finnas sakliga och tydligt formulerade kriterier för varje steg. Lärare och elever har rätt att veta vad som gäller. Förutsägbarhet, likvärdighet och jämförbarhet måste vara grunden i all betygssättning. Betygen ska inte vara ett sätt att sortera elever. Istället ska betygen vara ett av flera instrument för att kunna ge elever som behöver ett extra stöd.

 

Det finns naturligtvis viktiga skillnader mellan oss och regeringen i skolpolitiken. Men vi är övertygade om, och vad vi hör från alla de som arbetar i skolan, är att skolpolitiken måste bli mer långsiktig. Lärare, elever och föräldrar behöver arbetsro. Vi kan inte vända upp och ner på skolan efter varje val. Skolan och barnen är för viktiga för att något parti ska avstå från möjligheten att försöka komma överens – särskilt som vi har ett så starkt stöd från samtliga i skolans värld för vår strävan till breda och långsiktiga uppgörelser. En blocköverskridande överenskommelse för utvecklingen av den svenska skolan de kommande 10 åren som vi här föreslagit skulle ge alla som verksamma i skolan en tydlig signal. Vi politiker är beredda att ta ansvar för en målmedveten och konsekvent politik som håller under lång tid och som ger alla som arbetar med skolan tydlighet och långsiktiga spelregler. Vi inser att det innebär ett givande och tagande från båda sidor i svensk politik. Men att inte försöka komma överens vore att svika både lärare, elever och föräldrar. Sverige har inte råd med en skolpolitik som utgår från partitaktiska hänsyn. Istället måste vi fokusera på vad som skulle kunna bli vårt gemensamma mål över partigränserna – en jämlik skola där alla elever oavsett bakgrund ges förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass.

Mona Sahlin Marie Granlund

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut