Socialdemokraternas vårbudget: Investeringar i fler jobb och välfärd

Pressmeddelande 20080429 

Jobbprogram åt unga, satsningar på små företag, fler utbildningsplatser och en Kompetenskommission för att lösa bristen på arbetskraft. Det är några av förslagen i socialdemokraternas jobbsatsning i vårbudgetmotionen. 

Den innehåller också ett program för förskolan, med bland annat mer personal och allmän förskola för 3-åringar. Dessutom finns investeringar i psykiatrin som bland annat innebär fler vårdplatser och stärkt skolhälsovård.

Arbetskraftsbrist och en arbetslöshet på väg upp – enligt regeringens egna prognoser - präglar den svenska, tudelade ekonomin. Sysselsättningsökningen stagnerar och långtidsarbetslösheten biter sig fast. Samtidigt finns det många företag i flera branscher som vill anställa men inte hittar rätt kompetens. Matchningen mellan arbetslösa och företag som vill anställa är svag.

– I en svår situation med tudelad ekonomi vill vi ta ett nytt grepp. Den föreslagna Kompetenskommissionen ska snabbt kunna agera för att förbättra matchningen mellan jobbsökande och lediga platser. De arbetslösa saknar den utbildning som behövs för att de ska kunna ta de jobb som finns. Därför måste de få chans till en utbildning som gör dem anställningsbara. Kommissionen kan på eget mandat finansiera de utbildningar som behövs för att möta företagens efterfrågan, säger socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

– Sysselsättningen ökade rekordartat 2006 och 2007 men trots det har långtidsarbetslösheten bitit sig fast, inte minst bland ungdomar. Idag är tre gånger så många ungdomar långtidsarbetslösa som när regeringen tillträdde. Socialdemokraterna vill agera och presenterar, till skillnad från regeringen, en vårbudget med konkreta åtgärder. Det behövs investeringar för att möta företagens behov av kompetent personal, lösa långtidsarbetslösheten och investera i framtidens jobb.


Investera i fler jobb

För att öka sysselsättningen, bekämpa arbetslösheten och lösa bristen på arbetskraft föreslår socialdemokraterna:

- En Kompetenskommission, där arbetsgivare i näringsliv och offentlig sektor får ett direkt inflytande över vilka yrkesinriktade utbildningar som behöver byggas ut för att möta deras behov. Det kan till exempel handla om yrkesutbildningar för vuxna, kvalificerade yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar på högskolan. 380 miljoner kronor avsätts på tilläggsbudgeten och 1,1 miljarder kronor 2009. Det räcker till 7 000 utbildningsplatser redan i höst och 10 000 utbildningsplatser nästa år.

- Jobb åt unga. Det behövs riktade insatser för att minska långtidsarbetslösheten bland de unga. En ny insats, Förstajobbet-avdraget, innebär att företag får ett skatteavdrag motsvarande 50 procent av lönekostnaderna om de anställer en ung person som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Lika mycket - 100 miljoner kronor - investeras så att unga som inte fullföljt grundskola eller gymnasieskolan ska kunna förbättra sin kompetens med Avstampsutbildningar. Dessutom satsar socialdemokraterna 100 miljoner kronor för sommarjobb åt ungdomar.

- Fler och växande företag genom investeringar i ett attraktivt, kreativt och grönt Sverige. Vårbudgeten innehåller framtidsprogram för besöksnäringen och upplevelseindustrin. Den innehåller också förslag om forskning för småföretag och småföretagarstipendium för dem som bär på en vision om ett nytt företag. De ska lättare kunna gå från ord till handling. Miljöteknikexport ska stimuleras och 100 miljoner kronor investeras i minskad kol- och oljeanvändning i industrin. Ett nytt forskningsprogram för näringslivet – Konkurrenskraft Sverige – tillförs 1 miljard kronor. Programmet ska ha en tydlig profil mot kommersialisering, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan näringsliv och akademi, och möta tjänstesektorns behov av relevant forskning.

- 3 000 fler platser i bristyrkesutbildning. Yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar ger mycket goda resultat, visar forskningen. Det gäller alla grupper av deltagare, inte minst lågutbildade och personer födda utanför Norden. Det finns för få utbildningsplatser idag för att ge dem som står längst ifrån arbetsmarknaden en användbar utbildning. Socialdemokraterna anslår 250 miljoner kronor på tilläggsbudgeten till 3 000 fler platser.

- Jobb åt nyanlända. Bättre undervisning i svenska och nationell validering av utländska examina underlättar för nyanlända att få ett arbete. Socialdemokraterna sätter av totalt 60 miljoner kronor på tilläggsbudgeten.

Investera i välfärden

Vårbudgeten innehåller ett antal investeringar för att stärka välfärden:

- Kvalitetsprogram för förskolan, med bland annat mer personal i förskolan, allmän förskola för 3-åringar och förstärkning av förskolans kunskapsuppdrag. Möjligheterna att öka tillgången till barnomsorg på kvällar, helger och nätter ses över.

- Investeringar i psykiatrin, med bland annat 200 nya slutenvårdsplatser och nya sviktplaster, 1 000 jobb till personer med psykiska funktionshinder och stärkt skolhälsovård. Socialdemokraterna satsar 1,4 miljarder kronor mer än regeringen. 

För att kunna komma igång med viktiga investeringar redan nu föreslås följande tilläggsbudget. På så sätt kan insatserna komma igång redan från den 1 juli 2008.

 

(mkr)

TB2008

Kompetenskommission – 7 000 utbildningsplatser

380

Fler och växande företag

210

Jobb åt unga

300

Bristutbildning – 3 000 utbildningsplatser

250

Fler jobb åt nyanlända flyktingar

60

Ökad konkurrens

10

Total satsning 2008

1 210

 

 

Kontakt:

Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-548 76 80
anette.tornqvist@riksdagen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut