Thomas Östros inledningsanförande budgetdebatt i riksdagen 20090415

Anförande Vårbudgetdebatten

 

 

Herr Talman,

 

 

Jobben är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Full sysselsättning är det allt överskuggande målet.

 

Märkligt att lyssna till den regering som gick till val på frågan om jobben som nu har bytt budskap: ”det där med jobben kan man inte göra så mycket åt”.

 

Sverige och världen befinner sig i en djup ekonomisk recession. Arbetslösheten skenar.

 

Den 15 april förra året så stod en självbelåten Finansminister här i talarstolen och presenterade vårbudgeten.

 

Borg viftade bort alla bekymmer.

 

Borg hävdade att om man lyssnade på oppositionen så var det citat ”lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig nedgång […] med massarbetslöshet […] och förödda statsfinanser.” Borg avslutade med att citat Östros var ensam ”möjligtvis undantaget för Nuder i bedömningen om att vi [..] står inför en nära förestående bankkris”

 

Tydligare kan det inte bli.

 

Ni har regerat som om högkonjunkturen skulle vara för evigt.

 

Ärvde överskott på 70 miljarder.

 

Pengarna brände i fickan. Sänkte skatten med drygt 85 miljarder.

 

I år går staten med stora underskott. Lånebehov på 186 miljarder.

 

Men regeringen fortsätter att sänka skatten för de med högst inkomster, nu med lånade pengar!

 

Regeringen har inte förberett Sverige för krisen. Tydligast blir det när man tittar på A-kassan. Med chockhöjningar av avgiften till arbetslöshetsförsäkringen trängde ni ut 500 000 människor som nu står skyddslösa när massarbetslösheten knackar på porten.

 

 

Herr Talman,

 

Nu krävs ansvarstagande och förmåga att ingjuta hopp och framtidstro för att ta Sverige ut ur det tuffa läge vi befinner oss i.

 

Den rödgröna oppositionen har ett tydligt budskap: investera i jobb och utbildning nu!

Precis som Konjunkturinstitutet och regeringens finanspolitiska råd menar vi att det krävs investeringar i jobben för att inte krisen ska bli än djupare. Investeringar i välfärd, utbildning, byggande, företagande krävs för att få fart på Sverige.

 

Det andra som nu är viktigt är att dela bördorna rättvist.

Sätt stopp för regeringens ofinansierade skattesänkningar till dem som tjänar allra mest.

 

Man samlar inte nationen i ett krisläge genom att bedriva en så orättvis fördelningspolitik som regeringen gör.

 

Nu säger regeringen att Sverige inte har råd att investera för att dämpa arbetslösheten, men man har råd att låna till skattesänkningar för höginkomsttagare. Om man tjänar 100 000 kronor i månaden får man i år 13 000 kronor i skattesänkning, på lånade pengar. Jämför med pensionärernas 68 kronor!

 

Sammantaget har regeringens politik lett till att de 10 procenten med störst inkomster i Sverige har fått mer i fickan av Borg än vad 60 procent av befolkningen har fått tillsammans.

 

Experterna är överens om att dessa skattesänkningar riktade till höginkomsttagare inte ger några nya jobb, utan man rekommenderar satsningar på infrastruktur, investeringar i utbildning, riktade insatser mot dem som har sämst inkomster.

Men regeringen lyssnar inte på experterna.

 

Vad vi nu bevittnar är en finansminister som har tappat greppet.

I regeringens budgetproposition kan vi läsa att en halv miljon människor inom kort beräknas vara arbetslösa, att underskotten växer till väl över 100 miljarder kronor och antalet socialbidragstagare ökar med 50 procent!

 

Men trots skenande arbetslöshet så kommer Anders Borg idag tomhänt till Sveriges riksdag.  Istället är beskedet att han fortsätter att låna till skattesänkningar riktade till dem med goda inkomster.

Följden är att underskotten nu växer än snabbare.

 

Detta är en budget som är klinisk ren på investeringar i jobben.

På arbetsmarknadsområdet tillförs 10 miljarder. Dessa 10 miljarder har i media beskrivits som att det är satsningar på jobben. Det är helt fel. 

Det är passiv ersättning till arbetslösa.

 

Men denna passivitet är ingen slump. Det är ett medvetet val

 

Anders Borg hävdar - precis som Fredrik Reinfeldt gör - att det inte är någon idé att investera i jobben eftersom finanskrisen är global.

 

Finanskrisen är global och den kräver globala svar. Ökat internationellt samarbete måste bli svaret på en internationell kapitalmarknad i djup kris. Ett starkare IMF är nödvändigt. Europa bör visa vägen genom att skärpa den gemensamma övervakningen och kontrollen av EU:s finansmarknad. En europeisk finansinspektion med muskler och befogenheter att agera över nationsgränser är ett steg framåt. Skadliga bonusar i finanssektorn som varit en av orsakerna bakom krisen kan inte tillåtas.

 

Men det faktum att krisens ursprung är global är ju inget försvar för passivitet i Sverige. Tvärtom, varje ansvarsfull regering måste agera för att mildra skadorna av krisens verkningar. 

 

Sverige måste bedriva en politik för full sysselsättning. Men arbetslösheten i Sverige växer nu dubbelt så snabbt som genomsnittet i EU.

 

Men den svenska regeringen väljer istället passivitet.

 

I stort sett alla oberoende bedömare är överens om att den svenska regeringens passivitet inför jobbkrisen är djupt allvarlig.

 

Regeringens egen expertmyndighet Konjunkturinstitutet och det Finanspolitiska rådet med Lars Calmfors betonar att regeringen måste bli aktiv och investera i jobben. 

Konjunkturinstitutet menar att om regeringen inte gör mer så kommer sysselsättningen att falla med ytterligare närmare 50 000 jobb.

 

KI beskriver det som att ”utan den finanspolitiska stimulansen skulle lågkonjunkturen bli djupare och fler personer skulle riskera att långvarigt utslagna från arbetsmarknaden”.

 

Förra veckan kom Eurostat med statistik för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Statistiken visar att Sverige utvecklas sämre än alla jämförbara länder.

Svensk ekonomi utvecklas sämre än Danmark, Tyskland, Norge, Finland, Holland, Belgien, USA. Ja till och med Island utvecklas bättre än Sverige.

 

Förklaringen till detta ekonomiska fall är framförallt – enligt Eurostat - att hushållens konsumtion faller kraftigare i Sverige än i de flesta andra länder.

 

Svenska folket är rädda för arbetslöshet. Man ser hur det gemensamma har försvagats, hur välfärden utarmats. Därför vågar man inte konsumera.

 

KI beskriver vad som händer när människor inte längre kan lita på arbetslöshetsförsäkringen:

”Osäkerheten om framtida inkomster gör hushållen mer försiktiga och dämpar hushållens efterfrågan”

 

Otrygghetschocken driver nu på den ekonomiska nedgången.

 

Men konsekvenserna kommer att bli än större på sikt.

När människor blir rädda då kräver man skydd mot omvärlden.

 

Vi ser redan hur motståndet mot strukturomvandling och förändring växer runt om i Sverige. 

Acceptansen för öppenhet minskar.

 

I er iver att experimentera med Sverige har ni förstört grundläggande delar i den svenska modellen och monterat ner människors möjligheter till omställning och trygghet. 

 

Du bär ett personligt ansvar, Anders Borg, för att du med din politik trängde undan 500 000 människor ut ur a-kassan. De står nu utan skydd när arbetslösheten ökar.

 

Du bär ett personligt ansvar för att du undergrävt den svenska modellen med ”trygghet i förändringen”. Det får konsekvenser för tillväxt, konkurrenskraft och styrkan i de offentliga finanserna.

 

Nu krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. De offentliga finanserna ska uppvisa ett överskott över konjunkturcykeln. Detta överskottsmål är en styråra i den ekonomiska politiken. Tack vare överskott i goda tider finns muskler att investera i jobben i dåliga tider. Regeringens nonchalans inför arbetslösheten gör att underskotten förvärras på sikt. Vägen tillbaka till överskott blir längre och fler människor slås ut ur arbetsmarknaden.

 

Nu krävs det investeringar och rättvis fördelning.

 

För mig är det full sysselsättning och ansvar för staten finanser som måste prioriteras.

Sänkta skatter på lånade pengar måste läggas åt sidan.

 

Socialdemokraterna följer rekommendationerna från KI och Finanspolitiska rådet och har föreslagit ett offensivt investeringspaket för jobb, byggande och utbildning på 20 mdr kronor.

 

Vi socialdemokrater har en politik som ger väl över 100 000 fler jobb, utbildning och praktikplatser jämfört med regeringen.

 

Det är en politik med investeringar i en starkare utbildningslinje. De som förlorar jobbet får inte hamna i passivitet. Satsa brett på utbildning. Ett ordentligt kunskapslyft som bygger Sverige starkt för framtiden. Med fler platser än regeringen inom yrkesvux, KY, högskola och dessutom spetskompetensutbildning till dem som varslas så att de slipper att förlora jobben.  I vårpropositionen satsar regeringen på 400 nya platser i yrkesvuxenutbildning! 1,2 platser per kommun. När arbetslösheten kommer att överstiga en halv miljon.

 

Det behövs stimulans av småföretagsamheten. I stället för att höja arbetsgivaravgiften för småföretag, lätta på bördan för småföretag, öka möjligheten till riskkapital, öka tryggheten för småföretag.

 

Det behövs investeringar i de gröna jobben, breda investeringsprogram för väg och järnväg, men också åtgärder för att bygga hyreslägenheter och rusta upp miljonprogramsområdena och energieffektivisera i stället för byggarbetslöshet.

 

Bryt otrygghetens negativa spiral, den som förlamar och gör att människor är rädda att konsumera. Stärk trygghetssystemen, a-kassan och sjukförsäkringen men lätta också på bördan för pensionärer, barnfamiljer och studenter.

 

Investera i välfärden. Det är helt orimligt att barnen, dem äldre och dem sjuka tvingas stå tillbaka för att ni slösar bort pengarna på orättvisa och ineffektiva skattesänkningar. Lyssna på era egna experter och investera i välfärden.

 

Jobbkrisen har inneburit att kommunerna tappar bara i år 17 miljarder konor jämfört med regeringens soliga prognoser från i höstas.  Trots det får kommunerna inte en krona till i statsbidrag i år. KI säger att regeringen måste skjuta till pengar i år för att förhindra uppsägningar i vården och skolan. Men regeringen lyssnar inte till experter. Två tredjedelar av Sveriges kommuner är på väg att genomföra nedskärningar på skolan.

 

 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är den näst högsta i Europa, och den ökar snabbare i Sverige än i andra europeiska länder. Det har du ett ansvar för, Anders Borg.

 

Investera nu så att unga möter aktivitet med jobb, praktik och utbildning. Inte passivitet. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har tillsammans presenterat ett kraftfullt paket för att möta den snabbt ökande ungdomsarbetslösheten. Sommarjobb för de som nu lämnar gymnasieskolan, möjlighet att läsa in gymnasiebetyg för dem som har bristfällig utbildningsbakgrund, fler högskoleplatser och platser i Kvalificerad yrkesutbildning, traineeplatser i välfärden för unga m.m.

 

I valet för snart tre år sedan sa moderaterna att man skulle värna de offentliga finanserna.

 

Detta löfte bryter man. Istället lånat man till sänkta skatter, snart har du Anders Borg sänkt skatterna netto med 100 miljarder kronor. Bara i år sänker du skatterna med över 20 miljarder kronor på lånade pengar.

Nu är ditt besked att denna förödande politik ska fortsätta.

 

På Riksgäldskontoret sitter din företrädare Bo Lundgren och lånar upp de hundratals miljarder kronor som krävs för att täcka dina skattesänkningar.

 

Bo Lundgren är säkert stolt över att regeringen nu är på väg att nå hans mål om skattesänkningar om 130 miljarder. 

Men för svenska folket står de borgerliga experimenten dyrt

 

Ni sa att ni skulle satsa på jobben.

Istället så har regeringen lagt det jobbskapande åt sidan.

 

Redan förra året, innan jobbkrisen slagit till fullt ut, var det fler arbetslösa än när ni tog över makten.

 

Redan förra året, innan krisen blommat ut, var det fler i utanförskap än när ni tog över makten.

 

Redan förra året, innan arbetsmarknaden försvagats, ökade socialbidragen i de flesta av landets kommuner.

 

Nu ökar socialbidragen med 50 procent de kommande åren. 5 miljarder kronor mer i kostnad för kommunerna. Nästan hela er kommunsatsning går åt till ökade socialbidrag.

 

Den åtgärd som är verkligt effektiv för att pressa ned arbetslösheten, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, skar ni ned med 70 procent.

 

Istället för fler jobb så blir det nu mer socialbidrag.

 

Nu bedömer KI att stora grupper löntagare är på väg att slås ut permanent från arbetsmarknaden.

Vi är på väg mot en historisk låg sysselsättning där tiotusental människor hamnar i en sådan långvarig passivitet att de aldrig kommer tillbaka.

 

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att sysselsättning permanent blir 100 000 personer lägre.

Trots detta investera inte regeringen i en aktiv arbetsmarknadspolitik.

 

Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet och de flesta andra ekonomiska bedömare är överens med oss socialdemokrater att regeringen måste börja investera i jobben. Klarar vi inte jobben, då klarar vi inte ekonomin eller välfärden.

 

Finansminister Anders Borg har konsekvent underskattat kraften i nedgången i svensk ekonomi.

 

Jobbkrisen viftade Anders Borg bort så sent som i oktober då han förutspådde en stabil sysselsättning under de kommande åren. Nu har Anders Borg anpassat några av sina prognoser efter den rådande verkligheten.

Men trots detta ändrar han inte sin politik.

 

Idag presenterar regeringen en vårproposition kliniskt ren från investeringar i jobben, trots att sysselsättningen är i fritt fall.

 

Min bedömning är att Anders Borg har tappat greppet om svensk ekonomi.

Han klarar inte att hantera krisen.

 

Vi socialdemokrater är tydliga. Vårt främsta mål är full sysselsättning.

 

Jag har varit med förut och städat upp efter en borgerlig ekonomisk politik.

Jag vet att det krävs både investeringar och rättvisa om man ska ta sig ur en kris. 

 

Det behövs investeringar i välfärden nu i år för att dämpa de omfattande uppsägningar som redan genomförs.

 

Det krävs investeringar i utbildning, i byggande, i företagande för att få fart på Sverige.  Det behövs investeringar i en aktiv arbetsmarknadspolitik.

 

Det krävs tuffa prioriteringar när statsfinanserna nu undergrävs i allt snabbare takt. Det finns inget utrymme för ofinansierade skattesänkningar.

 

Klarar vi inte jobben, då klarar vi inte ekonomin.

 

Men för att man ska lyckas med krisbekämpningen måste politiken bygga på rättvisa. Man måste dela bördorna rättvist. Människor ställer bara upp på krisbekämpning om man gör det tillsammans. Regeringens skattesänkningar på lånade pengar till dem med stora förmögenheter försvårar krisbekämpningen, och gör Sverige svagare.

 

Sverige kan. Bättre.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut