Traffickingoffer ska ha rätt att stanna i EU utan krav

 
Artikel publicerad i Värmlands folkblad 20070720

Migrationsminister Billströms förslag att kvinnor och barn som är offer för trafficking ska tvingas vittna för att få asyl är en dubbel kränkning. Först blir de kränkta när de utnyttjas i prostitution i Sverige och sedan ska de tvingas vittna för att få stanna - ren utpressning, skriver INGER SEGELSTRÖM (s), ledamot i Europaparlamentet. Hennes mål är en sexköpslag som den svenska i hela EU.

En bred majoritet i Europaparlamentet ställde sig nyligen bakom mitt krav om att ge de som fallit offer för människohandel rätt att stanna i EU om det så vill. Utan något krav om att vittna. Nu är frågan om människohandel aktuell igen när arbetet med en gemensam asylpolitik närmar sig och vi Socialdemokrater kämpar för fortsatt individuell prövning av asyl för att skydda att grupper eller individer kränks på grund av bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionshinder med mera.
Migrationsminister, Tobias Billströms förslag om att belöna de traffickingoffer med permanent uppehållstillstånd, om de ställer upp och vittnar mot människohandlarna, fick inte Europaparlamentets stöd. Billströms förslag är en dubbelkränkning av de kvinnor och barn som fallit offer för gränsöverskridande människohandel. Först blir de kränkta när de utnyttjas i prostitution i Sverige och sedan ska de tvingas vittna för att få stanna - ren utpressning. När EU om allt genomförs enligt målsättning, får en gemensam asylpolitik år 2010 måste frågorna om människosmuggling, människohandel av kvinnor och barn till prostitution och barnarbete särskilt beaktas. Då känns det inte bra att alliansen redan nu särbehandlar kvinnor och barn, offer för Trafficking.

I EU:s och parlamentets framtida handlingsplan mot människohandel uppmanar vi medlemsstaterna att erbjuda de kvinnor och barn som fallit offer för människohandel rätt att stanna eller hjälp att återvända till sitt hemland. De bör även ges stöd och uppmuntra till att samarbeta med polis och domstol. Dessutom kräver vi tydliga europeiska normer och riktlinjer för att hjälpa och skydda offren, oavsett om de kan eller vill vittna.

Vi föreslår även EU och medlemsländerna att ta itu med de bakomliggande orsakerna till människohandeln, som efterfrågan, fattigdom och arbetslöshet. Bistånd och annat EU-stöd kan hjälpa till. De kvinnor och barn vi talar om kan både finnas i gruppen migranter, asylsökande och som hjälpsökande till våra så angelägna kvinnojourer. Vi måste vara beredda att förändra våra metoder. Annars är kvinnorna och barnen förlorarna igen. Vi saknar i dag statistik när det gäller hur många män, kvinnor och barn som faller offer för gränsöverskridande människohandel och den statistik som finns bygger oftast på amerikanska undersökningar. Det fick jag stöd av parlamentet att rätta till.

Det är viktigt med en EU-studie som både kan utreda omfattningen av vår tids slavhandel och visa på kopplingen mellan prostitution och människohandel. Vad vi i dag tyvärr vet är att det ungefär är 50 procent barn som faller offer för människohandeln i Europa, vilket är en skam för EU. Därför påminner jag i vårt betänkande medlemsstaterna om FN:s 18 års gräns, något som även Sverige måste bli bättre på att respektera, särskilt vid identifieringen av offren. Vi uppmanar kommissionen att under nästa år påbörja en undersökning om sambandet mellan medlemsstaternas lagar om prostitution i relation till antalet kvinnor och barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål. Med andra ord en undersökning som jämför de länder som har kriminaliserat sexköp, som till exempel Sverige, med de länder som legaliserat prostitution och hur detta påverkar människohandeln. Resultatet av undersökningen bör sedan användas för att analysera och genomföra de metoder som bäst kan eliminera människohandeln.
En tidigare liknande undersökning har utförts på uppdrag av Europaparlamentet och den visar tecken på att den svenska lagstiftningen som kriminaliserar köp av sexuella tjänster leder till en minskning av människohandeln för sexuella ändamål.
Men detta är inte helt okontroversiellt. Vårt resonemang om prostitution, som mäns våld mot kvinnor, är ett nytt sätt att tänka i många länder i Europa. Därför ser jag fram emot resultatet av nästa års jämförande studie, som i sin tur kan ligga till grund för en konstruktiv debatt om ett eventuellt framtida europeisk sexköpslag. Jag är mycket glad att EU sätter frågan om människohandel högt på den politiska dagordningen Jag hyser förhoppning om konkreta resultat i form av att färre kvinnor och barn faller offer för den cyniska och kränkande människohandeln. För att nå framgång krävs det att så många som möjligt sluter upp och i samtliga sammanhang agerar. Därför hoppas jag att den svenska regeringen fortsätter att aktivt driva på frågan i EU:s ministerråd, precis som den socialdemokratiska så framgångsrikt gjorde. Målet är en sexköpslag som den svenska i hela EU. Nu har också Norge sagt ja till Sveriges lag.

 

Inger Segelström, EU-parlamentariker (s)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut