Fler jobb – färre i bidrag

Idag onsdag den 6 juli presenterade Luciano Astudillo rapporten "Fler jobb – färre i bidrag" om näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet på en pressträff i Almedalen.

En arbetsgrupp ledd av Luciano Astudillo tillsattes i maj av VU, med uppdrag att lägga förslag som kan främja näringsliv, öka den ekonomiska aktiviteten och stärka sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet. Förslagen ska så långt som det är möjligt vara generella i sin karaktär, men väntas kunna ha större effekt där arbetslösheten är som högst.

- Vi har gått igenom ett antal frågor och områden med koppling till näringslivsutveckling och förbättring av bostadsmiljöer. Syftet är att identifiera områden där vi ser behov av ny politik som kan komplettera tidigare politik med bäring på utvecklingen i dessa områden, säger Luciano Astudillo.

Rapporten innehåller ny statistik ifrån SCB som bland annat visar att drygt 40 % av befolkningen i åldern 20-64 i de mest socioekonomiskt utsatta områdena (de s.k. LUA-områdena) varken arbetar eller studerar.

Den innehåller också en ny beräkning från Riksdagens Utredningstjänst som visar att de totala skatteintäkterna skulle ha ökat med nästan 10 miljarder kronor år 2009 om sysselsättningsgraden skulle ha varit lika hög i våra städers utsatta områden som i riket i stort.

- En central nyckel för att öka den sociala sammanhållningen är att fler som idag saknar arbete har ett jobb att gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete ger den enskilde större möjligheter till frihet och utveckling. Därför lägger vi fram flera förslag som kan öka tillgången på riskkapital samt förslag som ökar drivkrafterna och göra det enklare för individen att gå från bidrag till jobb, säger Luciano Astudillo.

I rapporten som arbetsgruppen nu överlämnat till partistyrelsen för vidare behandling föreslår man följande:

Fler jobb

Främjande av riskkapital- och kompetensförsörjning:

 • En modell för uppskjutande av reavinstbeskattning vid återinvestering i aktier i onoterade företag bör prövas.
 • En lånefacilitet med statsgaranti för onoterade företag genom bankerna bör prövas.

Ökad internationell handel

 • Förstärkning av de statliga resurserna till Exportrådet med en större andel som används för att bygga upp nya internationella handelscenter i våra tre storstadsregioner.

Färre i bidrag

Främjande av sysselsättning och minskat bidragsberoende:

 • Ett tillfälligt anställningsstöd för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta bör införas. Syftet ska vara att stimulera övergång till arbete genom att reducera effekterna av den avräkning fullt ut som idag sker av försörjningsstöd mot arbetsinkomst.
 • Aktivt statligt stöd till personer beroende av försörjningsstöd som står till arbetsmarknadens förfogande bör säkerställas.
 • Staten bör anslå 100 miljoner kronor årligen till kommuner med LUA-områden för att uppmuntra, stödja och stärka nya initiativ, angreppssätt och modeller för att främja bättre levnadsvillkor och positiv utveckling i områden med hög arbetslöshet och många långtidsarbetslösa.
 • Statlig medfinansiering till kommuner så att dessa kan anställa långtidsarbetslösa ungdomar för att utföra kvalitetshöjande arbetsuppgifter som annars inte blir utförda.

Grön upprustning

Renovering, grön omställning och blandade upplåtelseformer:

 • Möjligheten till vitesföreläggande av fastighetsägare som inte uppfyller rimliga krav på underhåll och renovering av sina fastigheter bör prövas.
 • En garantimodell där staten, eventuellt tillsammans med berörd kommun, får garantera lån för upprustning av lägenheter i flerfamiljshus inom en ram på totalt 20 miljarder kronor med möjlighet att subventionera garantiavgifter i socioekonomiskt svaga områden bör införas.
 • Olika modeller som kan öka blandningen av upplåtelseformer i miljonprogramsområden bör prövas.

Gruppen sammansättning

Luciano Astudillo, ordförande
Anna Johansson, Göteborg
Lars Johansson, Näringsutskottet
Andreas Schönström, Malmö
Veronica Palm, Civilutskottet
Maria Bergendahl-Gerholm, sekreterare

Läs hela rapporten "Fler jobb - färre i bidrag" (PDF)

Se powerpointbilder ifrån pressträffen (PDF)


 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut