Förslag för att stärka svensk fordonsindustri

Fordonsindustrin i Sverige är en mycket betydande bransch med 125 00 anställda, 12 procent av industrins förädlingsvärde, 14 procent av varuexporten och betydande forskning och utvecklingsinsatser.  I Europa är det bara i Tyskland och Slovakien som fordonsindustrin spelar en större roll än i Sverige.

Enligt en rapport från Tillväxtverket är fordonsindustrins så kallade sysselsättningsmultiplikator 2,6 (betyder att en nedskärning inom fordonsindustrin med 1 000 personer får till följd att sysselsättningen totalt minskar med 2 600). De största indirekta effekterna uppstår inom tjänstesektorn. Den typiska storstadsbranschen ”avancerade företagstjänster” tillhör de branscher som skulle drabbas hårdast. 

Den stora betydelse som fordonsindustrin spelar för svensk ekonomi återspeglas dock inte i regeringens engagemang. Tvärtom visar en granskning av aktiviteten i världens övriga fordonsindustriländer att den svenska regeringen snarast utmärks för sin passivitet. Till exempel är Sverige det enda av Europas nio främsta fordonsländer som inte införde en skrotningspremie. Av fordonsindustripaketet från förra hösten på 28 miljarder har inget ännu kommit till användning.

Socialdemokraterna tillsatte redan under våren 2008 en särskild fordonsgrupp för att bevaka utvecklingen och lämna förslag för att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft. Detta arbete har resulterat i tre rapporter och en rad förslag i syfte att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

I riksdagen har vi lagt ett stort antal förslag under de senaste åren för att stärka den samlade svenska fordonsindustrins globala konkurrenskraft, bl.a.: 

  • Inför stimulanser till omställning av bilparken t.ex. har vi lagt förslag om skrotningspremier och miljöbilsstimulanser
  • Ersätt de så kallade ”undsättningslånen” med långsiktiga omstruktureringslån.
  • Öka de statliga investeringarna i fordonsforskningen.
  • Bygg ut infrastrukturen för eldrift och nya bränslen
  • Tillför utbildningsplatser för att höja den långsiktiga kompetensnivån inom fordonsindustrin
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut