Äldreomsorg

Vi socialdemokrater vill stärka bemanningen i äldreomsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven i välfärden och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke.  

Vi socialdemokrater vill stärka bemanningen i äldreomsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven i välfärden och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. 

Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete där tiden sällan räcker till. Det påverkar omsorgen om de äldre.  Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar har inte förbättrat äldreomsorgen, utan satt företagens vinster framför de äldres bästa.

Rekryteringsbehovet till äldreomsorgen kommer att öka de kommande åren och det kommer att finnas en brist på utbildade undersköterskor. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten hög och många ungdomar fastnar i långtidsarbetslöshet.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig har vi investerat 2 miljarder för att öka bemanningen och höjd kvalitet inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande arbetet.

För att stärka samhällsbygget behöver fler äldreboenden byggas. Därför har ett särskilt investeringsstöd till äldreboenden införts. Bristen på äldreboenden ska aldrig vara ett skäl till att äldre inte får det stöd hen behöver.

På längre sikt behöver en generell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram. En utredning har fått i uppdrag att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Till exempel kan det handla om högre kvalitet och ökad effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut om äldreomsorg, användning av välfärdsteknologi.

Sverige behöver en annan riktning. Människor har rätt att förvänta sig en bra välfärd och att deras skattepengar används på ett effektivt sätt. Genom att ställa fler och tydligare krav på bland annat bemanning kan kvaliteten förbättras och privata vinster avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet i välfärden garanteras.

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • en långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen. Kvalitetsplanen behöver sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål
  • att höja kvaliteten och stoppa vinstjakten i vård och omsorg. Vi vill lagstifta mot försäljningar till underpris och säger nej till tvångsprivatisering av äldreomsorgen i hela landet
  • traineejobb för ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska.