Brottslighet

Det bästa sättet att minska skadeverkningarna av brott är att hindra att brott begås. Vi socialdemokrater vill förebygga att ungdomar lockas in i kriminalitet. Polisen måste få nya och bättre resurser för att kunna bekämpa brott och klara upp fler vardagsbrott.

Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Polisens effektivitet ska öka genom bättre ledning, metodutveckling och kompetensutveckling. Polisutbildningen reformeras och görs till högskoleutbildning. Kriminalvården måste bli bättre på att förhindra återfall i brott.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ökade resurser under perioden 2017-2020 för möjligheten att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda. Samtidigt gör regeringen i budgeten flera omprioriteringar för att avlasta polisen de arbetsuppgifter som kan utföras mer effektivt av andra myndigheter. Säkerhetspolisens arbete behöver stärkas i en orolig omvärld.

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste klaras upp. Våldtäktslagstiftningen ska ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

Det bästa brottsförebyggande arbetet är att satsa på fler jobb, minskad arbetslöshet och en stark välfärd.

 

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • att fler sexualbrott klaras upp. Våldtäktslagstiftningen ska ses över, straffet för grova sexualbrott ska skärpas och sexköp utomlands ska kunna lagföras i Sverige
  • utöka möjligheterna att använda telefonavlyssning vid grovt vapenbrott, men även vid vissa narkotikabrott
  • att skapa en spjutspetsorganisation på central nivå mot den organiserade brottsligheten
  • snabbare och tydligare åtgärder för att förhindra att unga lockas in i kriminalitet genom att ge kommunerna bättre förutsättningar för att tillämpa LVU
  • en modern och attraktiv 3-årig högskoleutbildning för poliser. Det krävs för att utveckla svensk polis
  • ett införande av en utredningsgaranti som innebär att alla som anmäler ett brott ska få återkoppling om hur ärendet hanteras inom maximalt en månad. 
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut