Energi

Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning är viktigt för fler jobb i Sverige.

Därför är den blocköverskridande överenskommelsen om energipolitiken som togs den 13 maj 2016 ett historiskt och avgörande steg i rätt riktning. Det är en stor och omfattande uppgörelse med målet 100 % förnybar elproduktion. Det är viktig en pusselbit till vårt hållbara samhällsbygge där vi söker breda samarbeten i frågor som är kritiska för samhället.

Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Samtidigt behöver den totala förbrukningen minska. Det övergripande målet för energipolitiken är att på kort och lång sikt trygga energitillgången på konkurrenskraftiga villkor.

Energipolitiken ska också underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle så att god ekonomisk och social utveckling främjas i hela Sverige.

I Sverige kommer de största utsläppen av växthusgaser från transporter och industrier. Genom kvantifierade klimat- och energipolitiska mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering, tillsammans med konkreta styrmedel för att uppnå dessa mål, läggs grunden för långsiktigt stabila förutsättningar för en snabb väg ut ur fossilsamhället och en utveckling mot ett hållbart energi- och transportsystem. Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut