Globalisering och internationell handel

Vi socialdemokrater tror på globaliseringens möjligheter. Socialdemokraterna vill driva på för en ny global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle, en "New Global Deal". Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till del.

Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ökat välstånd och bidragit till att fattigdomen minskat för flera hundra miljoner människor. Kraven på demokrati, mänskliga rättigheter och social trygghet växer runtom i världen. Samtidigt måste större ansträngningar göras för att öka antalet demokratiska stater i världen.

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet för människor och länder närmare varandra. Problem liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare. En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker priserna på många varor och förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxten är mycket stark i många låg- och medelinkomstländer.

Globaliseringen kan också skapa oro och otrygghet, även i Sverige. Den svenska modellen behövs i globaliseringen. Krav på flexibilitet utan sociala skyddsnät och finansoro ökar osäkerheten och gör människor utsatta. Globaliseringens fördelar ska komma alla till del. Människan ska sättas före marknaden. Fred, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och ekonomisk utveckling är grundläggande. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga för global rättvisa.

Socialdemokraterna menar att det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och samhälle. Vi socialdemokrater känner särskilt ansvar för att stödja det internationella fackliga arbetet, och för stå upp för människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad.

Sverige har som ett litet exportberoende land stora intressen av att främja en fri och rättvis världshandel. Genom progressiva internationella handelsavtal kan handelshinder rivas samtidigt som löntagarnas intressen respekteras och en hållbar utveckling främjas.

Både opålitligheten hos finansmarknaderna och klimatkrisen kräver globala politiskt hållbara lösningar med bindande regler.

Vi socialdemokrater vill:

  • driva på för en ny global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle. Större fokus behöver riktas på löntagares rättigheter
  • driva på för en progressiv global handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar handel ska främjas. Vi välkomnar att det nya handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA blir öppet och brett, utan att inskränka de sociala rättigheterna
  • bekämpa skatteparadis hårdare
  • stärka EU som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel och försvarare av demokratin. Ett socialt protokoll bör läggas till EU-fördraget. EU:s utvidgning bör gå vidare.