Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning

I den svenska modellen är jämlikhet, jämställdhet och solidaritet ceentralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.

Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen ska vara en utmaning för skolan.

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
  • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan
  • att genusperspektiv får genomslag i forskning och utveckling och - om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta om jämställda bolagsstyrelser.