Migration, asyl- och flyktingpolitik

Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen där rätten för flyktingar att söka asyl är grundläggande. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. På samma sätt måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Sverige tog emot många asylsökande hösten 2015 då drygt 162 000 valde att söka asyl här. Vi tog ett ansvar för hela Europa. Nu måste andra EU-länder visa att de också kan ta ansvar. För inte ens Sverige klarar av ett tryck på över 10 000 asylsökande i veckan under en längre tid. Vi vill kunna ta emot flyktingar som flyr från krig och förföljelse. Men våra möjligheter att klara ett bra mottagande har också gränser och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal. Därför har vi varit tvungna att vidta åtgärder för att minska antalet asylsökande. Inte för att hänvisa de tillbaka till kriget, utan för att få andra EU länder att ta ansvar.

Vi ser nu att de åtgärder regeringens hittills vidtagit fungerar. Införande av ID-kontroller tillsammans med en tidsbegränsad åtstramning av asyllagstiftningen är nödvändiga inslag för att asylsökande ska välja andra länder i EU att söka asyl i. Sverige kan i det läget inte ha generösare regler än andra länder inom EU. Därför är den tillfälliga lagen, där asylreglerna stramas åt, nödvändiga. Men Sverige kommer även i fortsättningen ta emot flyktingar – fast ett färre antal.

Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av den utvecklingen. Människor som reser för att uppleva, studera eller arbeta i andra länder berikar världen. Migration är därför i grunden positivt. Men i dess spår finns också negativa sidor. I sökandet efter en bättre tillvaro riskerar utsatta människor att falla offer för brottslighet och människohandel. Orättvisa ekonomiska villkor, diskriminering och brist på mänskliga rättigheter är en grogrund för människohandel. Att minska klyftorna i världen är en stor politisk utmaning.Vi vill arbeta för att fler länder och regioner i världen ska präglas av demokrati, mänskliga rättigheter och stabilitet. För att upprätthålla asylrätten krävs en reglerad invandring och ordning och reda.

Socialdemokraterna och samarbetsregeringen arbetar för att Sverige ska bli det land i Europa som bäst klarar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär. Det är ett stort ansvar och kräver stora ansträngningar, men vi kommer att klara av det.

För att få ett jämnare flyktingmottagande i hela Europa behöver EU:s flyktingpolitik reformeras. I det arbetet har regeringens tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik:

Tio steg mot att förbättra EU:s flyktingpolitik

  • Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.
  • Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.
  • Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.
  • Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
  • Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.
  • Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.
  • Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.
  • Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflyktingar.
  • Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.
  • Att EU behöver en mer aktiv utrikes- och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

Så hanterar regeringen flyktingsituationen - läs mer!