Vårbudget 2016

Samhällsbygget - ansvar, trygghet och utveckling

Efter åtta år av skattesänkar- och nedskärningspolitik har regeringen vänt utvecklingen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter att investera i det gemensamma samhällsbygget. Tillsammans med Vänsterpartiet presenterar regeringen idag en vårbudget som inte bara är en viktig del i att hantera flyktingsituationen utan som också tar steg för att den svenska modellen ska stå stark även i framtiden.

Åtgärder i 2016 års vårbudget

Det rådande läget medför behov på flera områden redan under innevarande år. Migrationsverket får kraftigt ökade anslag för att hantera det stora antalet asylsökande.

Samtidigt förbättras förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och återvändandearbetet ges bättre förutsättningar.

För att underlätta etableringen avsätts medel för bland annat språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Med fler asylsökande följer fler avslag i asylärenden. För att möta behovet av ett fungerande återvändandearbete föreslår regeringen att Migrationsverket tillförs mer resurser. Även Polismyndigheten tillförs ytterligare medel för detta ändamål 2016. Polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Därutöver ges Migrationsverket stärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden.

Det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism förstärks. Arbetet mot terrorism förstärks bland annat genom att Säkerhetspolisen ges utökade resurser.

Debattartikel: "Vi satsar 500 miljoner på nyanländas etablering"

Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar

 

Regeringens prioriteringar

Minska arbetslösheten
Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Investeringar i jobben görs inom regeringens jobbagenda. Den består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en viktig del av jobbpolitiken.

Skapa en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev
En central del av samhällsbygget är en jämlik skola där alla barn får möjlighet att utvecklas. Den huvudsakliga inriktningen är att höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och ökad jämlikhet i skolan.

Skärpa klimatpolitiken
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Klimatfrågan är regeringens högst prioriterade miljöfråga. För att leda den internationella utvecklingen skärper Sverige den nationella klimatpolitiken ytterligare och minskar utsläppen.

Stärka välfärden och öka jämlikheten
Regeringens målsättning är att tillväxten och välståndet i Sverige ska komma alla till del. Regeringen prioriterar ett samhällsbygge där välfärden stärks och förutsättningarna ges att anställa fler inom välfärdens verksamheter.

Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Regeringen fortsätter sitt arbete med att beakta jämställdhetsperspektivet i alla delar av utformningen av politiken, och genomför också särskilda satsningar.

Fakta vårbudget

  • Vårbudgeten som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet är en viktig del i att hantera flyktingsituationen. Migrationsverket får ökade anslag och vi ser till att polisen får resurser för att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen.
  • Regeringen tillför medel för att påskynda handläggningen av asylärenden, effektivisera återvändandearbetet och förstärker arbetet mot rasism och våldsdåd.
  • När det gäller satsningar framåt kommer regeringen i höst komma med förslag för att investera 10 miljarder kronor mer i välfärden per år. Kommuner och landsting ska kunna anställa fler – lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper. 

Läs hela vårbudgeten på regeringen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut