Ekonomi

Partifinansiering

Partiernas finansiering ska kännetecknas av såväl öppenhet som tydlighet. Redovisning av hur partiernas verksamheter finansieras är därför en viktig del av arbetet med att stärka allmänhetens förtroende för de politiska partierna. Socialdemokraternas bestämda ambition är motsvara de krav på öppenhet och tydlighet som ställs. Vi hoppas att du på vår hemsida hittar de fakta du behöver för att kunna följa hur vi finansierar vår nationella verksamhet.

Partigemensam intäktsanalys

Alla partier - utom Sverigedemokraterna - har överenskommit om formerna för hur partierna finansieras. I syfte att underlätta jämförbarheten för hur riksdagspartierna finansierar sina verksamheter, har samtliga partier utom Sverigedemokraterna gemensamt enats om en presentationsstruktur för hur intäkterna för den centrala partiverksamheten fördelar sig. Uppdraget att hitta en gemensam presentationsstruktur bygger i sin tur på den överenskommelse som partisekreterarna träffade 2000 om att utveckla gemensamma redovisningsformer. Den föreslagna redovisningsformen innebär att partierna tillämpar gemensam terminologi och definitioner för de olika intäktsslagen och att partierna hämtar information från alla relevanta juridiska personer som finns inom respektive parti.

Eftersom den ekonomiska informationen i några partier är hänförlig till flera juridiska enheter, går det inte konsekvent att återfinna samtliga värden i partiernas årsredovisningar. Sammanställningen av den överenskomna helhetsbilden presenteras i stället på partiernas respektive webbsidor.

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2015

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2014

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2013 

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2012

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2011

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2010

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2009

Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2008

Öppen redovisning i våra årsredovisningar

Vi vill årligen ge en samlad och tydlig bild av hur vi finansierar vår verksamhet. Vi gör det i vår årsredovisning som ger en viktig kompletterande information till den intäktsredovisning som sammanställs. I våra årsredovisningar hittar du svaret på dina frågor om vår finansiering; Här redovisas våra intäkter från medlemsavgifter, gåvor från privatpersoner över 20 000 kronor, antal övriga givare och vad de sammantaget gett, vilka fackliga anslag vi får från LO och förbunden, vilka övriga juridiska personer som vi får anslag från, lotteriernas andel och hur våra finansiella intäkter utvecklas. Socialdemokraterna redovisar sin verksamhet och ekonomi offentligt eftersom vi tror att öppenhet stärker demokratin. 

Enskilda riksdagsledamöter har också möjligheter att frivilligt uppge vilka ekonomiska intressen man har i ett särskilt register på riksdagen. Vi socialdemokrater vill att registret ska vara obligatoriskt.

Årsredovisningen för 2016

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning 2016

Tidigare årsredovisningar

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovising 2015

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning 2014

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning 2013

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning 2012

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning för 2011

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning för 2010

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning för 2009

Socialdemokratiska partistyrelsens årsredovisning för 2008 

 

Den som vill stödja oss ekonomiskt kan lämna ett bidrag till Kampfonden. 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut