Göran Perssons TV-tal 11 september 2003

(Prime Minister Göran Persson's speech to the nation following the death of Anna Lindh.)

Kära TV-publik

Ärade medmänniskor

 

Ikväll känns det kallt i Sverige.

Vi trodde kanske att vi skulle vara förskonade.

Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati.

Men vi är inte förskonade.

Chock och förstämning råder i vårt land.

Utrikesminister Anna Lindh är död.

Utsatt för ett attentat och berövad livet.

Det som hänt är förfärligt.

Det känns så overkligt, och ändå saknar vi henne redan.

Alldeles nyss fanns hon här mitt bland oss.

Minnet är så tydligt.

Vi kan höra hennes röst, positiv men uppfordrande. Hennes skratt när hon svischar förbi.Vi kan se henne framför oss, ivrigt gestikulerande på ett torg eller i en talarstol. För att dela med sig av det hon kunde och ville, för att förmedla sin vision av framtiden.

Jag minns Anna Lindh som en tuff förhandlare för Sverige i Europaunionen.Jag minns henne i kampen för utvidgningen av EU, för att därigenom sätta stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst.Jag minns henne som miljökämpe, jag minns henne som fredsvän, och jag minns henne som de ungas röst under tiden som SSU-ordförande.

Jag minns inte minst vännen Anna Lindh.

Den Anna som med några väl valda ord eller ett varmt leende gav stöd när det behövdes.Som hade den där förmågan att glädjas, och glädja andra.

* * *

Det känns så orättvist.

Anna Lindh rycktes bort ifrån oss mitt i sin gärning.

Mitt i sitt demokratiska arbete, det som hon satte så stort värde på.

Hon hade så mycket kvar att göra, så mycket kvar att ge. Som mor, maka, vän, arbetskamrat och politiker.

Hon var en välkänd och omtyckt politiker och socialdemokrat.

Under dagen har människor i hela vårt land tänt ljus, lagt ut blommor och skrivit i kondoleansböcker. Många har velat samlas för att dela sorgen.För att visa sitt stöd för Anna Lindhs familj.

Men också för att visa sin avsky för våldet, och sitt stöd för demokratin och de värderingar demokratin bygger på.

Alla människors lika värde.

Allas rätt att leva i fred och frihet.

Respekt för oliktänkande.

Kamp mot våld och intolerans, mot kränkningar och förtryck.

Anna Lindh tvekade aldrig att stå upp för de demokratiska värderingarna. Hon var en av våra främsta bärare av dem.

Hon kompromissade gärna om medlen, men aldrig om målen.

Under dagen har vänner och kollegor, politiker från hela världen, hört av sig och vittnat om detta.

De delar idag vår sorg.

Med ett internationellt engagemang som sträcker sig ända tillbaka till ungdomsåren kom hon att bli en uppskattad samarbetspartner i internationella sammanhang. Hon var respekterad, och känd för att vara ambitiös, kunnig och modig.

Anna Lindh representerade Sverige.

Jag vet att många människor känt en stolthet över det.

Hon representerade ett land som är känt för sin öppenhet, ett Sverige som är känt för att vara ett demokratiskt samhälle där närheten är stor mellan folk och folkvalda. Ett tolerant samhälle, unikt i sin sammanhållning.

Det är så vi vill att Sverige ska vara också i fortsättningen.

Därför måste brottet klaras upp.

Därför måste vi nu sluta upp tillsammans.

* * *

Det är naturligt att känna vrede och att söka enkla förklaringar när man är uppskakad.

Hur kunde det få hända?

Vart är Sverige på väg?

Vi vill ju ha ett samhälle som är tryggt för alla.

Reaktionen får inte bli att vi sluter oss.

Reaktionen måste bli samling.

Vi kan aldrig försvara det öppna samhället på något annat sätt.

Vi måste visa beslutsamhet och sluta upp kring de värderingar vi vill ska prägla Sverige.

Det löfte Anna Lindh gav vid Olof Palmes begravning måste vi idag ge till henne. Såhär sade Anna till Olof:

"Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare, kampen för freden, för internationell solidaritet, kampen för ett fritt och öppet Sverige utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap vidare."

Därför uppskattar jag att så många människor nu deltar i minnesstunder och anordnar manifestationer.

Därför vill jag att alla ska gå och rösta i söndagens folkomröstning.

Rätten att rösta är grundläggande för demokratin.

Över den rätten ska våldet inte få segra.

Folkomröstningen kommer att fullföljas som planerat. Resultatet ska respekteras. Partiledarna i riksdagen har enats om att avbryta kampanjaktiviteterna och polemiken. Under de kommande dagarna finns vi bara till hands för att ge svar på dina frågor.

För oss är det ett bra sätt att hedra Anna Lindhs minne.

Det var frihetens och solidaritetens sak som var hennes.

Det var freden och det lika människovärdet som engagerade henne allra mest.

Hon skulle ha stått upp för demokratin också i en stund som den här.

* * *

Jag ska sluta tala.

Mina tankar går åter till familjen; maken Bo och barnen.

Jag känner djupt med dem.

Familjen har mist en maka och mor.

Socialdemokratin har mist en av sina skickligaste politiker.

Regeringen har mist ett erfaret statsråd och en god arbetskamrat.

Sverige har mist en av landets viktigaste företrädare, vårt ansikte mot världen.

Tack för att du har lyssnat.

In English

Dear viewers,
Dear fellow citizens,

There's a chill in the air in Sweden tonight.

We thought perhaps we might be spared.
That violence would not strike again, strike right at the heart of our
democracy.But we have not been spared.

Our country is in the grip of shock and despair.
Our foreign minister Anna Lindh is dead.
The victim of an attack, robbed of her life.

What has happened is horrendous.
It feels so unreal, but already we miss her.

She was here in our midst so recently.
Our memories are so clear.
We can hear her voice, positive yet urgent. Her laughter as she rushes
by.We can picture her before us, her lively gestures at campaign
meetings or on the podium. Eager to share her knowledge and ideas, her
visions for the future.
I remember Anna Lindh as a tough negotiator for Sweden in the European
Union.I remember her in the campaign for EU enlargement, fighting to
bring to an end the division of Europe into East and West.I remember
her as a champion of the environment, I remember her as a friend of
peace, and I remember her as the voice of the young when she chaired
the Social Democratic Youth League.
Above all I remember my friend Anna Lindh.
Anna who with a few well chosen words or a warm smile gave support when
it was needed.Who had a capacity for happiness and for making other
people happy.
* * *

It feels so unfair.

Anna Lindh was torn from us in the midst of her endeavours.
Torn from the democratic cause she valued so highly.
She still had so much more to do, so much more to give. As a mother, a
wife, a friend, a colleague and a politician.
She was well known and well liked as a politician and Social
Democrat.
Throughout the day people all over our country have lit candles, laid
flowers and written messages in books of condolences.Many have wanted
to gather together to share their sorrow.To show their support for Anna
Lindh's family.
But also to show their abhorrence of violence and their support for
democracy and the values on which democracy is founded.
The equal value of all.
The right of all to live in peace and freedom.
Respect for the opinions of others.
The fight against violence and intolerance, against abuse and
oppression.
Anna Lindh never for a moment hesitated to stand up for these
democratic values. She was one of their foremost defenders.
She was willing to compromise on the means but never on the ends.

Throughout the day, friends and colleagues, politicians from all over
the world have born witness to this.
Today they share our sorrow.

Her international commitment, going all the way back as it did to her
youth, made her a much appreciated colleague in international
connections. She was known and respected for her drive, courage and
expertise.
Anna Lindh represented Sweden.
Many people, I know, were proud of that fact.

She represented a country that is known for its openness, a country
known to be a democratic society where the distance between people and
their representatives is small. A tolerant and uniquely cohesive
society.
And this is what we want Sweden to continue to be.

This is why the crime must be solved.
Now we must stand together.

* * *
When in a state of shock it is natural to feel anger and to look for
simple explanations.
How could this happen?
Where is Sweden heading?
We want a society where everyone is safe.

We must not react by shutting ourselves off.
We must react by coming together.

The open society can never be defended in any other way.

We must show resolve and unite around the values we want Sweden to
embody.
The promise Anna Lindh made at Olof Palme's funeral we must make to her
today. This is what Anna said to Olof:
"We will carry on your fight to the best of our ability, the fight for
peace, for international solidarity, the fight for a free and open
Sweden without racism and xenophobia. We will express our thanks to you
by keeping your message alive."
This is why I am grateful that so many people are now taking part in
remembrance ceremonies and arranging mass meetings.
This is why I want everyone to go and vote in Sunday's referendum.
The right to vote is fundamental to democracy.
Violence must not be allowed to triumph over that right.

The referendum will go ahead as planned. The outcome will be respected.
The leaders of the parliamentary parties have agreed to suspend all
campaign activities and debate. In the days ahead we will only be
available to answer your questions.
We see this as a good way to honour the memory of Anna Lindh.

Her cause was the cause of peace and solidarity.
It was to peace and to the equal value of all human beings she was most
committed.
She would also have stood up for democracy at a moment like this.

* * *

I shall say no more.

My thoughts go once again to her family, her husband Bo and her
children.They have my deepest sympathy.

Her children have lost their mother and her husband has lost his
wife.The Social Democratic Party has lost one of its most skilful
politicians.The Government has lost an experienced minister and a good
colleague.
Sweden has lost one of its foremost representatives, our face to the
world.
Thank you for listening.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut