Handlingsprogram

Tillsammans för solidaritet, rättvisa,
utveckling och trygghet.
Alla ska med, så enkelt är det! Göran Persson 2005

.
Därför Sosse

Socialdemokratins mål är ett samhälle som är präglat av de ideologiska värderingarna: frihet, jämlikhet och solidaritet.
Frihet ska omfatta alla och innebära att varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och påverka samhället. Frihet för alla förutsätter jämlikhet, det vill säga människors lika möjlighet att forma sitt liv.
Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra och att det samhälle är bäst, där vi tillsammans tar ansvar för vårt gemensamma bästa. Socialdemokratins djupaste rötter finns i övertygelsen om alla människors lika värde. Socialdemokratins mål och värderingar ligger fast, men medlen och metoderna anpassas och förändras.

Utveckling för framtiden.

Vi socialdemokrater vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på samhällsordningen och människors inbördes förhållande för att därigenom ge möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv för alla. Socialdemokraterna har medverkat till att Alvesta kommun har blivit en kommun vi kan vara stolta över. Nu vill vi gå vidare med att utveckla den och då måste dessa
demokratiska ideal förverkligas. Genom att öppna upp kommunen och utveckla demokratin får fler Alvestabor chansen att säga sin mening och delta i beslutsprocessen.
Det kommunala självstyret är en av grunderna för medborgarnas inflytande i frågor som berör deras vardag.
Grunderna för en väl fungerande kommunal demokrati är medborgarnas medverkan och engagemang samt deras tillit till såväl centralt som lokalt valda förtroendemän/kvinnor. En centralt styrd demokrati med få förtroendevalda är en fara för invånarnas möjlighet till inflytande. Demokratiska processer kräver medverkan och engagemang från invånarna. Om allt fler människor ställer sig passivt utanför samhällsarbetet utgör det en fara för demokratins trovärdighet och medverkar till att minska tilliten till politiskt fattade beslut. Bättre förutsättningar för invånarna att ta del av och aktivt medverka i den politiska processen måste skapas.

Utveckling för framtiden sammanfattning.

• Barnomsorg, skola, vård och omsorg är prioriterade verksamheter.

• Samtliga tätorter i kommunen skall ges tillfälle att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att kunna ge service till den omgivande landsbygden.

• För en levande landsbygd krävs bl.a. att kollektivtrafiken upprätthålles och förbättras. Det är viktigt att kollektivtrafiken på kvällstid inom kommunen och till Växjö utvecklas. Vi kommer att arbeta för att det ska vara samma pris för buss som tåg till närliggande orter.

• Alvestas roll som regionens kommunikationscentrum utvecklas genom central och regional samverkan. Samverkan mellan Alvesta och grannkommuner, statliga och regionala
myndigheter samt Universitetet i Växjö skall utvecklas och förbättras.

• Vi kommer att samverka med alla intressenter för att stödja svaga grupper som står utanför arbetsmarknaden för att få möjlighet till meningsfull sysselsättning.

• Vi kommer att arbeta för att näringslivspolitiken utformas så att den omfattar hela kommunen och kommer att vara inriktad på att tillgodose såväl befintliga som nya företag med lämpliga lokaler, tomter och välutbildad personal. Det är särskilt viktigt att kommunens kommunikationsläge utnyttjas för att etablera
"tjänsteproducerande" företag.

Mark och bostäder

• Allbohus upprustning av äldre hus och boendemiljöer skall utformas så att tidigare hyresgäster har möjlighet och råd att bo kvar.

• All byggnation skall handikapp- och miljöanpassas.

• Områden för strandnära bebyggelse skall planeras samtidigt som behovet av områden för rekreation och friluftsliv i strandnära miljöer bevaras.

• En god tillgång till tomter för småhus och flerfamiljshus i hela kommunen skall säkras.

Utbildning och barnomsorg.

Vi socialdemokrater anser att utbildning och kunskap leder till arbete och är grunden för tillväxt och välfärd. Därför är en väl utbyggd förskoleverksamhet, en bra och trygg grundskola och en gymnasieskola med många valmöjligheter viktiga grunder i det livslånga lärandet. För vuxna är folkbildning, vuxenutbild ning och god tillgång till högskole- och universitetsutbildning nödvändiga för den kompetensutveckling som erfordras.
Människor som vill och kan arbeta, men av olika anledningar utestängs från den reguljära arbetsmarknaden, måste ges möjlighet och lösning till en meningsfull sysselsättning. Att inte
själv kunna försörja sig är en inskränkning av den personliga friheten och så länge människor i vår kommun inte är fria så har vi socialdemokrater en viktig uppgift att fylla.
Utbildning och barnomsorg sammanfattning. Vi kan aldrig acceptera att en ökad valfrihet för somliga innebär en minskad valfrihet för andra.

•Det kommunala inflytandet över både tillståndsgivning för och uppföljning av friskolor ska stärkas.

• Barnomsorg skall kunna erbjudas på olika tider.

• Alla typer av mobbning, våld och rasistiska yttringar eller annan kränkande behandling skall med kraft beivras.

• Ingen elev skall behöva känna rädsla eller obehag över att gå till skolan.

• Antalet vuxna i skolan bör öka, inte bara lärare utan även andra vuxna med direkt elevkontakt.

• Tidigare insatser för barn med behov av särskilt stöd.

• Skolmaten skall vara av god kvalitet och avgiftsfri även på gymnasiet.

• Mindre grupper i förskola och skola.

• Hög kvalité på gymnasieskolan kräver samarbete med näringsliv och grannkommunerna.

•Vi är emot bildandet av friskolor som bidrar till att den kommunala skolan utarmas och att segregeringen i samhället ökar.

Vård och omsorg.

Vi tror inte att kapitalismen har lösningen för att göra människor fria. Ett jämlikt samhälle är vårt mål. Att få känna trygghet när man blir gammal, att sjukvården finns när man blir sjuk och att äldrevården har tillräckliga resurser är en självklar rättighet för den som har arbetat ett helt liv. Att kunna garantera välfärd till alla är viktigt för oss. Att visa solidaritet betyder att de som har är beredda att ge till dem som inte har.

Vård och omsorg sammanfattning.

Övergripande

• Vi vill fortsätta och utveckla samverkan med närsjukvården.

• Personal skall ha tillgång till utbildning och kompetensutveckling i arbetet genom bl.a. kompetensstegen.
Omsorgerna (för intellektuellt funktionshindrade).

• Alla inom omsorgen tillförsäkras fullvärdiga boenden, vård av god kvalitet samt möjlighet till sysselsättning i dagverksamhet.

Psykiskt funktionshindrade

• Vi vill att alla skall ha rätt till boende av god kvalitet med personalstöd och lämplig sysselsättning eller utbildning.

Fysiskt funktionshindrade

• Vi vill utveckla möjligheterna till sysselsättning för funktionshindrade

• Vi vill utveckla Tillgängligheten för fysiskt funktionshindrade.

Barn och ungdomar

• FN: s barnkonvention alltid skall beaktas i verksamhet som berör barn och ungdomar.

• Förebyggande verksamhet för att förhindra uppkomsten av sociala problem skall prioriteras.


• Samverkan skall ske med andra nämnder.
Alkohol och droger

• Stöd ska ges till missbrukare, anhöriga och särskilt till barn till missbrukare. Detta stöd skall så långt möjligt ges på hemmaplan.

• Förebyggande arbete skall ske med inriktning främst mot ungdomar.

Äldreomsorg

• Alla skall ha möjlighet att bo kvar i eget boende så länge de vill och kan.

• Anhörigstödet utvecklas ytterligare t.ex. avlösning anhörigstöd, semester för anhörigvårdare.

• Alla i särskilt boende skall ha kontaktperson.

• En ökad satsning på rehabilitering i samarbete mellan kommunen och landstinget.

• Alla i särskilt boende skall ha möjlighet att kunna vistas ute om så önskas.

• Daglig verksamhet skall finnas för äldre såväl i eget som särskilt boende.

• Behovet av språkkunnig personal tillgodoses.

• Omsorgsgarantier ska utvecklas.

• Högåsens 66 lägenheter reserveras för permanent boende.

• Korttidsboende inklusive trygghetsboende i fristående byggnad.

Kultur, fritid, miljö och hälsovård.

Kulturpolitikens mål är att ge alla möjlighet att ta till vara och utveckla sin egen förmåga att skapa. Därför vill vi socialdemokrater öka mångfalden och kulturens tillgänglighet så att fler blir delaktiga i kulturlivet. Kulturpolitiken måste skapa ett generöst utrymme för det mångkulturella och för en mångfald av kulturyttringar. Kunskap om den egna kulturen är en väg till förståelse för andras kulturer. Kunskap och förståelse för egna och andras traditioner minskar risken för främlingsfientlighet och rasism. För barn och ungdomar är kulturens frigörande kraft av särskild betydelse. Alla barn ska få möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande.

Kultur och fritid sammanfattning.

• Folkbildningsarbetet skall stödjas för att stimulera till utbildnings- och kulturverksamhet.

• God kvalitet på biblioteksverksamheten i kommunen skall garanteras.

• Kultur- och fritidsinsatser inom vården, inte minst för personer med fysiska och psykiska funktionshinder skall stimuleras. Detta skall ske i samarbete med alla nämnder.

•Föreningsbidragen bör efterhand höjas för att underlätta föreningarnas viktiga arbete.

Miljö och hälsovård sammanfattning.


• Större samverkan med grannkommunerna i olika miljöfrågor.

• Privata fastighetsägare skall uppmuntras att införa miljövänlig uppvärmning.

• Ekologisk närproducerad mat skall serveras i skolor och kommunala inrättningar i så stor omfattning som möjligt.

• Kontrollprogram för mätning av luft och vattenkvalitet skall finnas för att säkerställa kvaliteten.
• Försurningen av sjöar och vattendrag skall minskas genom ökad information om gödslingens betydelse för försurningen.

• Kalkning av försurade sjöar.

• Åsnens naturvärden för frilufts och fågelliv skall skyddas.

• Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta som ett bidrag till en bättre miljö.

Ungdomar.

Alla unga människor har rätt till ett jobb eller sysselsättning. Vi socialdemokrater vill arbeta för att kommunen ska intensifiera arbetet med att i samarbete med andra skapa praktikplatser för framförallt ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater vill undersöka möjligheterna att få kommunen att med ett
folkhälsoperspektiv driva ett projekt där unga arbetslösa jobbar med friskvårdsinsatser för yngre. Projektet ska riktas till att skapa bättre livsvillkor för ungdomar mellan 12-16 år med fokus på kost, alkohol, tobak, utseende fixering m.m.
Detta genom att utbilda hälsoinspiratörer för unga via hälsokonsulenten i Alvesta kommun och Vårdcentralen som sedan ska jobba utåtriktat mot ungdomar i varje skola, vårdcentral och mot föräldrar. Vi socialdemokrater vill verka för att det byggs en spontan idrottsplats s.k. "kulan" -
anläggning vid Stenlyckeskolan-Fritidsgården där man året runt kan spela fotboll, landhockey, basket m.m. Intill denna skulle man också kunna bygga en anläggning för
”skatearna” (skateboardåkarna). Det är av stor vikt att detta planeras ändamålsenligt och flexibelt samt utifrån den efterfrågan som finns bland kommunens ungdomar. Detta skulle vara bra som mötes plats för alla barn och ungdomar i Alvesta kommun. Det finns ett uttalat behov att fånga upp ungdomar som befinner sig i ”gränslandet” till
utanförskap och kriminalitet. Detta förutsätter att ett kontinuerligt samråd sker med berörda grupper som tex. Fältassistenterna, polis, skola och fritidsgårdar. Ungdomar och barn är inte bara vår framtid utan finns här och nu.

Ungdomar sammanfattning.

• Vi vill att det skapas flera goda, drogfria ungdomsmiljöer.

• att det byggs en spontan idrottsplats vid Stenlyckeskolan.

• Undersöka möjligheterna att få kommunen att med ett folkhälsoperspektiv driva ett projekt där unga arbetslösa jobbar med friskvårdsinsatser för yngre.

• Arbeta för att kommunen ska intensifiera arbetet med att i samarbete med andra skapa praktikplatser för ungdomar.

Slutord.

V i vill utveckla Alvesta till en modern kommun där mångsidighet, delaktighet, öppenhet och en sjudande entreprenörsanda råder. En stabil ekonomi och en långsiktig tillväxtpolitik ger goda förutsättningar för att utveckla välfärden. Att bry sig om och att vilja hjälpa sin nästa samt arbete åt alla är gamla socialdemokratiska ideal som är lika aktuella idag. Tillsammans kan vi bygga det samhälle vi vill, för tillsammans är vi starka.

Grundvalen för det svenska samhället är iblandekonomin.
Ibland går det, ibland går det inte alls.” Tage Danielsson

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 14:09