Kommunalt samarbetsprogram 2007-2010

Alvesta kommun under ledning av s –c –fp –mp
 
Organisation
Förskola – Utbildning
Social verksamhet 
Demokrati – Jämställdhet
Miljö – Energi
Kultur – Fritid –Turism
Utveckling – Boende – Näringsliv


Alvesta kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. För att nå detta krävs en kontinuerlig och långsiktig utveckling av kommunens verksamheter, framförallt inom skola och omsorg. Vi måste genomföra satsningar på personalbefrämjande åtgärder, på mångfald, jämlikhet och jämställdhet och genom en tät dialog med medborgare och brukare. Målet är en hållbar utveckling för Alvesta kommun där hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer sätter ramarna för verksamheten.
 
Under den kommande mandatperioden kommer även mycket arbete att koncentreras på att utveckla kommunens konkurrenskraft. Flera frågor håller på att utredas eller förhandlas med andra parter. Det gäller nytt resecentrum, kombiterminal, nya markområden för tomter, nytt industriområde utmed väg 25, därtill hörande va - vägar - cykelvägar - belysning, ny översiktsplan, KLS-området, åtgärder i kök med anledning av ny livsmedelslag m.m.
 
Verksamheten ska utgå från ett sunt ekonomiskt tänkande med en ekonomi i balans och ett årligt överskott om 10–20 miljoner. Detta är en förutsättning för att detta program ska kunna genomföras i sin helhet. Målsättningen ska vara oförändrad skattesats under mandatperioden.
 

Organisation
 
Vi kommer under våren 2007 att genomföra en total och förutsättningslös översyn av kommunens politiska organisation i syfte att eventuella förändringar skall kunna beslutas före halvårsskiftet och genomföras senast vid årsskiftet 2007/2008. Erforderliga anpassningar av förvaltningsorganisationen bör ske med utgångspunkt från detta och ske parallellt tidsmässigt. Vi föreslår vidare ett processinriktat arbetssätt för översynen med ett brett deltagande av de i Kommunfullmäktige representerade partierna. Översynen bör innehålla en analys av bl.a. övergripande styrprinciper, politisk struktur, roll- och ansvarsfördelning och behovet av t.ex. beredningar och utskott på olika nivåer inom politiken.
 
Ambitionen med översynen är att kunna skapa en politisk organisation som:
 
Blir tydligare och mera lättöverskådlig
 
Är kostnadsneutral och om möjligt innebär lägre kostnader jämfört med dagens struktur,
 
Förstärker och vitaliserar den demokratiska processen i Alvesta kommun,
 
Möjliggör och förbättrar förtroende, respekt och tillit i organisationen,
 
Ökar förutsättningarna för en framgångsrik styrning och ledning av såväl helheten som delarna i organisationen,
 
Skapar bättre balans mellan olika ansvarsområden och mera funktionella samband inom organisationen samt bättre förutsättningar för integration, samsyn, samverkan och effektivt resursutnyttjande, samt
 
Förstärker kommunen som en samlad organisation/helhet inkluderande de kommunala bolagen.
 
Kommunens huvuduppgift kan knytas till orden demokrati, service, myndighetsutövning och samhällsbyggande. Det finns ett starkt samband mellan dem. De utgör en helhet, samtidigt som de visar på fyra olika aspekter på kommunens verksamhet som behöver bevakas var för sig. Effektivitetskrav på kommunen måste gälla helheten. Alvesta måste, i likhet med andra kommuner, utveckla sin verksamhet för att möta framtidens krav och utmaningar.
 

Förskola – Utbildning
 
Barn & Ungdomsnämnden ska tillföras 6,4 miljoner kr så att de förvarnade drastiska nedskärningarna ej behöver verkställas. Pengarna ska finnas hos KS för utbetalning till BUN efter behov. Analysen av BUN:s verksamhet enligt KS beslut okt –06, ska analysera skolstruktur, F-9 organisationen, centralförvaltning, chefsorganisation, ekonomi, resursfördelningssystem, olika samarbete m.m.
Därefter fattas beslut med inriktning:
Att balans mellan verksamhet, kvalitet och ekonomi måste råda från och med 2008.
 
Att personaltätheten under mandatperioden ska vara minst i nivå med andra jämförbara kommuner.
 
Ökat samarbete med näringsliv och grannkommunerna inom gymnasieskolan.
 
Lokalsituationen i Slätthög ska ses över snarast.
 
Skolverksamheten i Alvesta tätort, ska lösas genom att skollokalerna utnyttjas optimalt. Viss förändring av lokalerna på Prästängsskolan kan behövas. Utredning pågår.
 
Skolverksamheten i Torsåsby och Lönashult ska följas noggrant. Avstämning inför höstterminen 2007.
 
Alla skolbarn liksom äldre förskolebarn, ska ha rätt till minst en kulturupplevelse per termin.
 
Att barnomsorg fortsatt ska kunna erbjudas på olika tider.
 
Minst två förskolor i kommunen ska under mandatperioden få ”grön flagg”. Förskolor ska ges ökad uppmuntran och stöd i att arbeta med miljö- och jämställdhetsfrågor.
 

Social verksamhet
 
Kommunens sociala omsorgsverksamhet ska utgå ifrån det friska. För omsorgstagaren är det viktigt att läkemedelsanvändningen är relevant och nutritionsstatusen aktuell. Bra kost, motion och frisk luft är viktiga ingredienser i arbetet med våra omsorgstagare. Det går inte att nog poängtera vikten av att stödja våra anhörigvårdare som gör ett oersättligt arbete.
Den granskning som pågår av handikappomsorgen ska fullföljas och åtgärder ska sättas in i enlighet med granskningens resultat.
 
Varmvattenbassäng ska projekteras under 2007 med ambition om byggstart 2008.
 
Satsning ska ske på ökad tillgänglighet för funktionshindrade i kommunens samtliga verksamheter
 
Vi ska noga följa utvecklingen avseende behovet av permanenta-,  rehab-, och korttidsplatser. Om behov föreligger ska fler platser tillskapas.
 
Satsa på sysselsättning för ungdomar för att minska bidragsberoende och förebygga missbruk.
 

Demokrati – Jämställdhet
 
Löneskillnader som beror på kön ska upphöra
 
Samtliga kommunala verksamheter ska ges i uppdrag att till 2007 års bokslut redogöra för fördelning av resurser och verksamhet mellan könen
 
Målet är att uppnå en jämn könsfördelning i alla kommunala organ
 
Former för deltagande demokrati ska utvecklas. En speciell bred satsning kring främlingsfientlighet ska genomföras.
 

Miljö – Energi
 
Fjärrvärmeverksamheten ska fortsätta i kommunal regi
 
Vi ska undersöka möjligheterna att använda pelletsanläggningen i Torpsbruk för fjärrvärme.
 
Undersöka underlaget för fjärrvärme i Grimslöv.
 
Kartläggning ska ske av möjligheterna för vindkraftsproduktion i kommunen.
 
Fortsatt kartläggning och åtgärdsplanering av enskilda avlopp.
 
Kommunens inriktningsmål ska vara att inom mandatperioden ska minst 25 procent av livsmedel som köps in vara ekologiskt producerade. Alla livsmedel ska vara producerade på ett sätt som stämmer överens med svensk livsmedels- och djurskyddslag och miljöbalkslagstiftning. Ambitionen är att ha så stor andel närproducerade livsmedel som möjligt för att minimera energiåtgången.
 
Vi vill förstärka skyddet av tätortsnära skog, efter utredning av olika alternativ i kommunens tätorter
 
Vi ska verka för fler tågstopp, på flera orter i kommunen
 

Kultur – Fritid –Turism
 
Musik och kulturskolan ska ges möjlighet att utvecklas.
 
Biblioteksverksamheten ska utvecklas..
 
Folkbildningsarbetet skall stödjas för att stimulera till utbildnings- och kulturverksamhet.
 
Friluftsspår förstörda av stormen Gudrun ska återställas eller ersättas.
 
En långsiktig investeringsplan över fritidsanläggningar ska upprättas. Planen ska ta hänsyn till bland annat besöksstatistik, nyttjandegrad, könsfördelning.
 
Fritidsanläggningar utvecklas i samarbete med föreningar.
 
Virdavallen behöver upprustas och i första hand tillförs medel för nya omklädningsrum 2007.
 
Cykelleden Torne – Ulvö ska restaureras
 
Föreningsbidragen ska bibehållas och om utrymme finns – öka.
 
Spontanidrottsplats ska byggas vid Stenlyckeskolan 2007.
 

Utveckling – Boende – Näringsliv
 
Tomtmark för bostäder ska tas fram i hela kommunen. Även i sjönära läge där det inte konkurrerar med strandskyddet.
 
Utreda en flyttning av avloppsverket i Torne för att möjliggöra en samhällsexpansion söderut.
 
Möjligheten att bygga hyresrätter på östra Alvesta ska prövas.
 
Ökade satsningar på information och marknadsföring av kommunen.
 
Bredband i hela kommunen.
 
Undersöka möjligheter för flerbostadsbyggande i Vislanda och Torne om behov finns.
 
Bibehålla och utveckla underhållet av enskilda vägar.
 
Planera och utveckla området Sjöparken vid Salen.
 
Ny utfart från östra Alvesta mot väg 25 (Spåningslandav. – Lekarydsv.) ska projekteras med ambition om byggstart 2008.
 
I samband med att ny anslutningsväg från Östra Alvesta, till väg 25 byggs, ska busslinje anslutas denna väg
 
Trafiksituationen i centrala Alvesta ska lösas i samband med byggnationen i kvarteret riksdagsmannen.
 
Alvesta Utveckling ska ges i uppdrag att aktivt arbeta med företagsetableringar och näringslivsutveckling.
 
Vi ska verka för oförändrade taxor i länstrafiken och att samma biljett ska gälla på både buss och tåg
 
Vi ska utreda möjligheterna att hitta ett användningsområde för godsmagasinet i Alvesta

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 14:09