Kyrkopolitiskt program

FRIHET

 

Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

·         Förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål

·         Respektera vars och ens livssituation och relation till kyrkan

·         Utforma system för att kvalitetssäkra alla kyrkliga högtider

 

Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!

·         Låt begreppet äktenskap omfatta såväl samkönade som särkönade par

·         Garantera allas rätt till kyrklig vigsel i den egna hemförsamlingen

·         Utbilda de anställda och förtroendevalda i HBT-bemötande

 

Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

·         Markera att kyrkan är hela folkets - och därmed också statens - angelägenhet

·         Framhåll att varje medlemsutträde ökar risken för att kyrkorna ska förfalla

·         Utveckla nya former av lokalt engagemang för hembygdens kyrka

 

JÄMLIKHET

 

Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!

·         Förstärk arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och fackföreningar

·         Främja kvinnors utbildning till ledare på Svenska kyrkans alla nivåer

·         Sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare

 

Bidra till utveckling av ett mångreligiöst samhälle!

·         Sprid kunskapen av Svenska kyrkan som öppen och demokratiskt folkkyrka

·         Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund

·         Var aktiv i kampen mot rasism och antisemitism

 

Bekämpa klassklyftor inom Svenska Kyrkan!

·         Välj verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi

·         Stoppa den växande kommersialiseringen av livets stora högtider

·         Bredda utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur

 

SOLIDARITET

 

Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!

·         Stöd systerkyrkor som kämpar för mänskliga rättigheter och religiös tolerans

·         Bedriv påverkanssamarbete mot krafter som hindrar effektiv hiv-bekämpning

·         Reagera mot brott mot folkrätten

 

Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar!

·         Skapa en ny lokal nivå som möjliggör bevarande av den lokala samhörigheten

·         Slå vakt om Svenska kyrkans interna, solidariska utjämningssystem

·         Uppmuntra och underlätta samverkan på lokal och regional nivå

 

Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!

·         Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupprätta människors värdighet

·         Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin

·         Skapa platser där människor finner ro och kan växa tillsammans

 

HÅLLBARHET

 

Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!

·         Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan

·         Låt barnverksamhet präglas av öppenhet och demokratisk fostran

·         Satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation

 

Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete!

·         Ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats

·         Utveckla arbetsformer som lockar 40-talister som nu går i pension

·         Stärk samarbetet med folkrörelser och den offentliga sektorn

 

Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad!

·         Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling

·         Framhåll vars och ens personliga ansvar för Skapelsens överlevnad

·         Investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-01 19:52