Kansliavgift

AVTAL

mellan Ängelholms Arbetarekommun och förtroendevalda för uppdrag inom Ängelholms kommun.

Avtalet avser sådana uppdrag där Socialdemokraterna nominerat till lista eller valt till uppdrag där inte kansliavgift skall betalas till Skånes partidistrikt eller den nationella partiorganisationen.

Ängelholms Arbetarekommun beslutade på medlemsmöte den 8 november 2010 att en kansliavgift skalla betalas för alla arvoden (ej förlorad arbetsförtjänst eller kostnadsersättningar) avseende uppdrag enligt ovan.
Kansliavgiften är för gruppledares alla uppdrag 10 % av bruttoarvodet, högst 2000 kr per år och person. Övriga förtroendevaldas alla uppdrag 10 % av bruttoarvodet, högst 1000 kr per år och person.

Inbetalning görs till bankkonto SWEDBANK 8214-9 933 403 465-0 senast den 31/12 innevarande år. För frågor och annat praktiskt kontakta vår kassör Christine Larsson, tfn 0431-43 05 00.

Undertecknad förbinder sig att betala kansliavgifter enligt medlemsmötets beslut. Undertecknad förbinder sig även att delta i gruppmöten, medlemsmöten och andra sammankomster som är relaterade till uppdraget. Det är viktigt att finnas till hands för att svara på medlemmarnas frågor om den politik vi för. Om du inte har möjlighet att närvara informera gruppledaren så fort som möjligt.

Att företräda socialdemokratin innebär ett förtroende från medlemmarna och väljarna.
Vårt gemensamma mål för det politiska arbetet är att tillsammans förändra och utveckla samhället utifrån de socialdemokratiska värderingarna. Som förtroendevald är du en offentlig person och förväntas agera som ett föredöme såväl i det offentliga som privata.

I övrigt följa de skyldigheter som stadgarna, riktlinjer och policy föreskriver för förtroendevalda och avsäga mig mitt uppdrag om mitt medlemskap i partiet upphör.

Detta avtal gäller 2015-01-01 – 2018-12-31

Ängelholm

 

-------------------------------------------------    --------------------------------------
Underskrift                                                                    Personnummer

 

-------------------------------------------------                         
Namnförtydligande