Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 11-04-05

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 11-04-05.

Närvarande (S)-ledamöter var: BrittMarie Hansson, Bengt Sävström, Christer Hansson och Jeanette Wennberg.

På dagordningen fanns 36 ärenden så det blev ett långt möte med början kl 13.30 och slut 17.15.

Det fanns fem ärenden där vi (S) hade avvikande mening mot den borgerliga alliansens förslag.
Ärende 10. Förslag till program för Trafikplan Ängelholm. Trafikplanen är mycket omfattande men i princip har det blivit så att den till största delen handlar om Pyttebron och dess förlängning i gång/cykelvägen västerut mot havet. (Klippanvägens förlängning).
(S), (Ep), (Mp) och (Sd) yrkade avslag men efter votering vann de borgerliga med siffrorna
7-6. En skriven reservation bifogas samt ett tilläggsyrkande från (S).

Ärende 11. Avyttring av Munkaljunbybyggens fastighet kv Storken 1 och kv Blåhaken 11. (S) anser att allmännyttan inte ska säljas ut och yrkade avslag med reservation (bifogas).

Ärende 14. Upphandling av fysisk planering. (S) anser att plankontoret inte ska utmanas och privatiseras. Kommunen ska ha allt inflytande över denna verksamhet. Bifogar reservation.

Ärende nr 19 och 20. Ansökan om dispens från strandskyddet. (S) har uppfattningen att strandskyddet är ett starkt skydd mot exploatering och bör gälla.

Ärende nr 3. Organisation för Ängelholms kommunala bostadsbolag. Med rösterna 10 – 2 beslöt KS att slå samman de båda kommunala bostadsbolagen MungaLjungbybyggen och ÄngelholmsHem. Två partier var emot och det var (Ep) och (C). Vad gäller samtliga kommunens verksamhetslokaler ska en mycket grundligare utredning göras både vad avser ekonomiska som personella resurser. Denna fråga kommer att beslutas i Kommunfullmäktige.
(S) yrkande bifogas!


BrittMarie Hansson (S) oppositionsråd


 

KS 2011-04-05

Ärende nr 10

Förslag till program för Trafikplan Ängelholm

Reservation


Undertecknade yrkar avslag och reserverar oss i det avsnitt i Trafikplanen som handlar om att en bilbro ska ersätta Pyttebron samt att en bilväg ska dragas fram där i dag finns en gång/cykelväg från Pyttebron västerut mot havet. (Klippanvägens förlängning).

 

BrittMarie Hansson (S), oppositionsråd  

Bengt Sävström

Christer Hansson 


 

KS 2011-04-05

Ärende nr 10

Förslag till program för Trafikplan Ängelholm

Yrkande


Undertecknad yrkar att en ny trafikutredning görs där trafiken leds runt centrum och att utbyggnadsområdena Fridhem och Stenelid ökade trafikbelastning ingår. Denna trafikutredning ska jämföras med aktuell Trafikplan.

OBS! Trafikutredningen i samband med att detaljplan för Parallelltrapetsen antogs visar på att det inte finns någon överbelastning av trafik varken på Havsbadsvägen eller vid Stadsparken!


BrittMarie Hansson (S), oppositionsråd


 

KS 2011-04-05

Ärende nr 11

Avyttring av Munkaljungbybyggens fastigheter kv Storken1 och Blåhaken 11 i Ängelholm

Reservation


(S) tillstyrker inte avyttringen av dessa fastigheter. Vi anser att det är felaktigt att sälja ut allmännyttan!
Avslag på KS AU förslag!


BrittMarie Hansson (S), oppositionsråd  

Bengt Sävström

Christer Hansson


 

KS 2011-04-05

Ärende nr 3

Organisation för Ängelholms kommunala bostadsbolag

Yrkande avseende att-sats nr 4.


Undertecknad yrkar att KS får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om hur samtliga verksamhetslokaler ska förvaltas. En särskild risk/konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till ekonomiska och personella resurser ska redovisas. Beslut i detta ärende ska avgöras i KF.


BrittMarie Hansson (S), oppositionsråd    

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-06 10:53