Kommunalt handlingsprogram 2007-2010

Läs hela handlingsprogrammet här Kommunala handlingsprogrammet 2007 

 

Kommunalt handlingsprogram 2007 – 2010

Vi socialdemokrater i Ängelholm vill arbeta för ett valresultat, vid höstens val 2006, som ger oss möjlighet att påverka politiken i vår kommun enligt våra traditionella värderingar, frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde.

Vårt uppdrag som socialdemokratiska kommunpolitiker är att möta ängelholmarnas behov av trygghet, vård och omsorg, utbildning, trygg uppväxt, bra miljö, goda kommunikationer, bra boende, arbete och goda levnadsvillkor i övrigt. Vi vill ha en kommun där ängelholmarna känner sig trygga, mår bra och får möjligheter att växa. Alla ska med! Grunden för en god utveckling är full sysselsättning. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera ett samhälle som inte har som mål full och meningsfylld sysselsättning. Arbete är förutsättningen för välfärd. Tillväxtpolitiken hör ihop med välfärdspolitiken.

Hur vi vill använda våra gemensamma resurser, ängelholmarnas pengar, framgår av följande handlingsprogram.

Arbete 
Att skapa förutsättningar för företagsetableringar i kommunen är en viktig uppgift. För att kunna marknadsföra kommunen som etableringsort är förutsättningarna bl.a. en god kommunal service och att bostäder kan erbjudas. En god kommunal service skapar arbetstillfällen. Till goda förutsättningar hör också att inte ta ut oskäliga kommunala avgifter som höjer kostnaderna för boendet. Byggande av bostäder ger jobb!

 För att få företag att etablera sig i Ängelholm måste kommunen ha tillgång till markreserver för att snabbt kunna erbjuda mark.  

Ängelholm har goda förutsättningar som turistmål, men marknadsföring och service är också här ett måste. Turism skapar nya jobb!

 Kollektivavtalen är ett fundament i vår syn på den svenska arbetsmarknadsmodellen och en hörnsten för att skapa trygghet på svenska arbetsplatser. Vi motarbetar utnyttjande av utländsk arbetskraft som snedvrider konkurrensen genom social dumpning.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • behålla de kommunala bolagen i kommunens regi
 • kommunen har mark tillgänglig för företagsetableringar
 • nya företag etableras i kommunen
 • marknadsföringen av Ängelholm som turistort intensifieras

Jämställdhet
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism kan tyckas vara ett svårt begrepp. Men egentligen är det lika enkelt som självklart – jämlikhet mellan könen. Kvinnor diskrimineras fortfarande i arbetslivet, i hemmet och i skolan. Kvinnor har lägre lön, tar större ansvar för hemarbetet och är underrepresenterade i ledande befattningar. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • löneskillnaderna mellan kvinnor och män utjämnas
 • kommunen tar fram en arbetsvärderingsmodell som möjliggör lika lön för likvärdigt arbete
 • kvinnors och mäns behov av insatser inom hemtjänsten bedöms på lika villkor
 • pojkar och flickor ges möjligheter att utöva sport och fritidsaktiviteter på lika villkor
 • kommunen uppmuntrar fler av kommunens manliga anställda att ta ut föräldraledighet

Kommunikationer
Bra kommunikationer är en förutsättning för en kommun som vill utvecklas. Ängelholm skall bli en cykelvänlig kommun. Vi har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät i vår kommun. Vi vill bygga ut det ytterligare. Om fler får möjligheter till säkra cykelvägar är det bra både för folkhälsan och för miljön.

Både enskilda ängelholmare och företag behöver bra kommunikationer. Ut- och inpendlingen är betydande och kräver goda buss- och tågförbindelser. Dubbelspår till Helsingborg är ett måste om Pågatågs- och interregional trafik skall fungera. För att så många kommuninvånare som möjligt ska kunna utnyttja Pågatågen bör nya stationer byggas både norr och söder om Ängelholms tätort. För att få nya stationer är det viktigt att samverka med våra grannkommuner. 
 Kollektivtrafiken skall anpassas så att alla har möjligheter till ett rörligt liv. Färdtjänsten skall vara ett komplement till kollektivtrafiken.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • dubbelspår anläggs mellan Helsingborg och Ängelholm
 • Pågatågstrafiken byggs ut med stationer norr om Skälderviken och söder om Ängelholm
 • egenavgiften för färdtjänst inte är högre än avgiften för kollektivtrafiken
 • cykelvägar mellan Hjärnarp och Svenstorp, mellan Munka Ljungby och Ängelholm, mellan Valhall Park och Barkåkra kyrka, mellan Centrum och Höja förbi det nya ridhuset och bostadsområdet Kroneslätt och mellan Utvälinge och Centrum anläggs
 • behovet av bredband tillgodoses i hela kommunen

Bostäder
Vi socialdemokrater ser bostaden som en social rättighet och en del av den generella välfärden. Bostaden ska i möjligaste mån anpassas efter den boendes behov. De boende måste få ökat inflytande och ansvar oavsett boendeform och inkomstnivå. 

En fungerande bostadsmarknad präglas av mångfald där också hyresrätten är ett tillgängligt alternativ. Allmännyttan är en garant för att det ska finnas hyresrätter. Därför vill vi att våra kommunala bostadsbolag skall finnas kvar i kommunens ägo. Vi vill se en blandning av olika typer av boende, hyresrätter, bostadsrätter och villor. En bostadsmarknad för alla kräver att bostäder förmedlas rättvist och öppet med tydliga regler och kriterier. För detta måste kommunen ta ett ansvar.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • en kommunal bostadsförmedling inrättas
 • en tjänst som tillgänglighetsrådgivare inrättas
 • nybyggnation av lägenheter och villor kommer till stånd i alla kommundelar
 • bebyggelsen i småorterna förtätas för att kunna behålla en god kommunal service

Trygghet
Många känner rädsla för att utsättas för brott. Vi har alla ett ansvar att arbeta brottsförebyggande. Vi vill ha ett Ängelholm där vi bryr oss om varandra.

Grunden för en trygg kommun bygger på att de sociala klyftorna minskar, att alla har rätt till arbete och att barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor. Samhället har sitt ansvar i barnomsorg och skola, men tyngst vilar naturligtvis föräldrarnas ansvar för barnens och ungdomarnas utveckling under uppväxtåren. Vi vill stödja de vuxna som särskilt engagerar sig i ungdomars fritidsintressen.

Ängelholmarna kan känna stolthet över Kvinnojourens verksamhet och utveckling. Den är ett ovärderligt komplement till den kommunala verksamheten och måste ges möjligheter till fortsatt utveckling genom ökade kommunala anslag. 

Det är komplicerat att vara konsument idag. Det finns ett stort utbud av olika varor och tjänster. Reklambudskap och intensiv marknadsföring underlättar inte alltid valen.

Konsumenterna ska också ha möjlighet att välja produkter och tjänster som inte skadar miljön eller hälsan. Konsumentvägledningen är ett viktigt stöd för kommuninnevånarna.  Den skapar förutsättningar för bra och medvetna val både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • ge fortsatt stöd till brottsofferjour och projekt för grannsamverkan
 • kvinnojouren får utökat stöd
 • stimulera olika projekt och samarbete för drogbekämpning
 • stödja föräldragrupper som engagerar sig särskilt i ungdomars fritidsaktiviteter
 • konsumentvägledningen får fortsatt och utökat stöd
 • gång- och cykelvägar skall vara upplysta och säkra
 • belysning anordnas längs Rönne å i centrala Ängelholm

Miljö och folkhälsa
Vi fortsätter arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle.  Utbyggnaden av de olika kommundelarna skall genomföras där det, ur ett långsiktigt miljöperspektiv, är lämpligt.

Vi vill att åtgärder vidtas för att rädda vattendragen från övergödning, främst Vegeå, Rönneå samt Skälderviken. En plan för att skydda Skäldervikens stränder och klitter måste snarast tas fram och genomföras. Skäldervikens stränder och klitterna är en värdefull tillgång för alla ängelholmare och betydelsefulla för turistnäringen. Men detta förutsätter att stranden hålls i ordning och resurser avsätts så att stranden kan hållas ren och snygg, inte minst under turistsäsongen.

Klittervägen skall för ängelholmarnas, turisternas och miljöns skull öppnas för motortrafik året runt.
Vi vill att Kronoskogen, söder om Råbockavägen samt Valhallsskogen och andra viktiga grönområden, skyddas mot exploatering. Skogar och grönområden behövs för ett rörligt friluftsliv och en god miljö.  Hembygdsparken är en oas för både boende och besökare i Ängelholm. Parkens verksamhet skall bevaras och utvecklas utan att dess nuvarande själ går förlorad. Den skall förbli ett strövområde med tillgång till kulturhistoria.

Stortorget skall göras bilfritt och bli en mötesplats för Ängelholmarna och torghandeln ska ges möjlighet till utveckling.

Våra offentliga rum skall hållas snygga och städade. Rönneå är en värdefull tillgång. Den måste framhävas på olika sätt så att den blir tillgänglig för Ängelholmarna och även för turismen.

Ytterligare åtgärder för ökad återvinning och källsortering skall genomföras.  
Vi vill ha ett målmedvetet miljöarbete i kommunen utifrån bl a den klimatstrategi som antagits av kommunfullmäktige. För att nå miljömålen krävs en samverkan mellan kommunen, dess innevånare, företag och entreprenörer. För detta krävs både engagemang och personella resurser.

Vi socialdemokrater har genom att skapa förutsättningar för ett bättre boende och bättre arbetsmiljöer bidragit till att höja folkhälsan för de breda befolkningsgrupperna. Men fortfarande finns mycket att göra för att få ner ohälsotalen. Förebyggande arbete är det kanske viktigaste. Att upplysa, att uppmuntra till olika former av motion och att skapa möjlighet att vårda sin hälsa är en god investering. Det höjer arbetsprestationen och gör medborgarna friskare och efterfrågan på vård minskar.

Vi vill att miljökontoret ges resurser för att i samarbete med andra förvaltningar och institutioner arbeta med folkhälsofrågor.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • Stortorget blir bilfritt
 • Kronoskogen och Valhallsskogen skyddas mot exploatering
 • Klittervägen öppnas för biltrafik under hela året
 • fler offentliga bryggor byggs längs Rönneå.  
 • källsortering blir tillgänglig för alla i tillräcklig omfattning
 • värna och återskapa våtmarker
 • en skyddszon längs Rönneå och Vegeå upprättas
 • miljökontoret bemannas så kommunen kan leva upp till miljöbalkens bestämmelser 
 • miljökontoret ges resurser att i samarbete med andra förvaltningar arbeta för en ökad folkhälsa i vår kommun 
 • miljökontoret ges resurser för ett intensifierat arbete med kommunens klimatstrategi

Kultur
Kultur skapar utrymme till liv och lust. Vi blir rikare som individer genom kulturupplevelser men också starkare som medborgare. Kultur har en stor demokratisk uppgift. Genom kulturen i dess olika former växer vi som människor. Vi vill bevara kulturarvet men också ge möjligheter att ta del av nya kulturyttringar. Kultur för barn skall ta vara på deras lust och nyfikenhet.

Uppmuntran till läsning, museiverksamhet för barn, eget skapande, barnteater och konserter är delar av en levande kultur på barns villkor.

Vi socialdemokrater vill skapa en kommun där kultur och bildning vårdas. Vi vill stödja konstnärligt skapande och ett fritt sökande av kunskap. Alla skall ha möjligheter att delta i kulturlivet. Vi vill verka för ängelholmarnas möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter och i studiecirklar. För att kunna använda våra demokratiska rättigheter vill vi fortsätta satsningen på datorer och Internet på huvudbibliotek och filialer.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • barn- och ungdomskultur prioriteras
 • behålla alla kommunens bibliotek
 • olika festivalarrangemang blir återkommande händelser i Ängelholm
 • ge bibliotekets personal förutsättningar för att i samarbete med skolan öka
   läsintresset hos barnen
 • erbjuda ett brett kulturutbud genom att ge de kulturella föreningarna ökade
   anslag
 • försköna miljön kring gamla Thorslund
 • ge fortsatt ökat stöd till studieförbunden
 • göra gamla badhuset till ett kulturhus
 • Hantverksmuséet och Tingstorget blir en plats för mångkulturella aktiviteter
 • värna ett lokalt varierat musikliv

Vård och familjeomsorg
Alla behöver välfärden, alla betalar för den, alla skall ha rätt att påverka hur den sköts. Därför anser vi att vård och omsorg i huvudsak skall drivas i offentlig regi.

Vi vill ge alla barn en god uppväxtmiljö så att de utvecklas till harmoniska människor. Därför ska barnfamiljer som behöver stöd kunna erbjudas detta. Samarbetet mellan socialförvaltning och skola skall utvecklas vidare. Tidiga insatser förebygger framtida problem.

Det förebyggande arbetet mot drog- och alkoholmissbruk måste fortsätta i enligt det antagna alkoholpolitiska programmet. 

För dem som vårdats för missbruk eller kriminalitet krävs ett ordnat mottagande som hjälper till med återanpassning till samhället och motverkar återfall.

Alla har rätt att känna trygghet på sin ålderdom. Därför måste kvaliteten i äldreomsorgen ständigt utvecklas - både för dem som bor i eget boende och i särskilt boende.  Vård och omsorg skall utformas på den enskildes villkor. Stöd måste ges så att det skall vara möjligt att leva ett så självständigt liv som möjligt. Att bo kvar hemma, för den som vill det, måste vara möjligt även om det krävs ett omfattande stöd och nätverk kring individen Fler äldre behöver anpassade former av eget boende, t ex seniorboenden och servicehus med tillgång till gemenskapslokaler. Särskilda boenden skall finnas tillgängliga för den som vill känna trygghet i ett sådant boende.
 Den positiva utvecklingen med allt fler äldre medför nya utmaningar. Behovet av äldreomsorg ökar men kommer att se olika ut utifrån den äldres behov. Ett sätt att möta äldres behov är att ge möjligheter till kommunal service utan biståndsbedömning.

Stödet till anhöriga måste utvecklas och förbättras. Anhörigvårdare gör ett viktigt arbete som är tungt och påfrestande varför stöd och avlastning behövs. 

Handikappomsorgen skall ge funktionshindrade ett självständigt boende och möjligheter till sysselsättning.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention respekteras
 • barns och ungdomars behov prioriteras vid ekonomiska beslut
 • utveckla nya former av stöd till barnfamiljer
 • samarbetet mellan socialförvaltning och skola utökas
 • öka personaltätheten
 • vårdtagare och anhöriga ges större inflytande
 • vårdtagarna skall möta så få personer som möjligt
 • bygga ut hemtjänsten och hemsjukvården
 • missbrukare ges adekvat vård utifrån individens behov
 • planering av ett nytt äldreboende med central placering inleds
 • antalet korttidsplatser, trygghetsplatser och vårdplatser byggs ut
 • nya former av anhörigstöd utvecklas

Barn och skola
I en skola för alla möts barn från olika sociala, etniska och ekonomiska miljöer.  Det ger en bra förutsättning för förståelse och empati, en insikt om alla människors lika värde och en demokratisk utveckling. Skolan skall ge den utveckling, de grundläggande kunskaper och den starka självkänsla som alla behöver och har rätt till. Elever har rätt till stöd och stimulans utifrån vars och ens förutsättningar. Detta innebär att elevhälsan måste få utökade resurser för att få reella möjligheter att ge det stöd som eleverna behöver. 

Vi accepterar inte att någon elev slutar skolan utan att ha haft möjlighet att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Resurserna till skolan skall fördelas efter behov, inte bara baserat på elevantal. 

Elevernas inflytande över undervisning och skolmiljö behöver stärkas, bl a möjligheten att delta i planering, sätta upp mål, utvärdera undervisningen och påverka sin arbetstid. Föräldrarnas engagemang skall stimuleras och tas tillvara i skolarbetet.

All personal är värdefull för att skapa den miljö av lugn, trygghet och omtanke som är förutsättningar för ett aktivt lärande. Tillkommande resurser ska satsas på högre kvalitet och måste nå de skolor och elever som bäst behöver dem. Vårt återkommande krav är att ha tillräckligt många vuxna i skolan.

Skolpersonalens möjligheter till kompetensutveckling behöver stärkas och kommunens icke-behöriga lärare ska få kompletterande utbildning så att de får behörighet. Det behövs även aktiva skolledare som leder skolans utvecklingsarbete.

Vi vill motverka att etablering av friskolor riskerar att leda till segregation eller ske på bekostnad av mindre resurser till den kommunala skolan.

Vi vill värna om det utvecklade samarbetet mellan förskola och skola. Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan. 

Föräldrar som inte har barnomsorgsplats måste kunna, tillsammans med sina barn, träffa andra föräldrar och byta erfarenheter. I samarbete med t ex barnavårdscentralen kan man få tips och råd i den svåra konsten att fostra barn.  

Alla elever skall kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Skolan skall vara tydlig med kraven – och ge det stöd och den hjälp som varje elev behöver för att nå målen. Redan i första klass vill vi att alla ska få en individuell utvecklingsplan, som kan utvärderas och följas upp tillsammans med lärare och förälder. Föräldrarnas engagemang skall stimuleras och tas tillvara i skolarbetet. För att förbättra uppföljningen mellan skolorna vill vi att nationella prov ska genomföras med jämna mellanrum.

Mobbning och andra kränkningar måste upphöra och könssegregering motverkas.
Funktionshindrade barn och vuxna måste ha tillgång till utbildning och ges likvärdiga möjligheter som alla andra.

Kultur är viktigt för barns utveckling. Att utveckla den kommunala musikskolan till en kulturskola skulle ge barn och ungdomar fler möjligheter att utöva kulturaktiviteter efter sina intressen.

Med hänsyn till de nya målen för gymnasieskolan och vilka nationella inriktningar som skall finnas på programmen är utgångspunkten en tydlig koppling mellan yrkesförberedande program och arbetsliv och stark integrering av teoretiska ämnen och yrkesämnen. Detta skall höja kvaliteten i utbildningen och innebär exempelvis att svenska, engelska och matematik måste präglas av det som är respektive programs yrkeskaraktär.

Vuxenutbildningen är av strategisk vikt för framtiden, inte minst mot bakgrund av att gymnasiekompetens i framtiden kommer att vara en förutsättning för de allra flesta arbeten.


Under valperioden vill vi arbeta för att

 • fortsätta arbetet för att motverka mobbning och drogmissbruk
 • barn med behov av särskilt stöd ges tillräckliga resurser och goda möjligheter för sin utveckling
 • elevhälsan ges ökade resurser
 • den fysiska miljön i skolan rustas upp och blir fullt tillgänglig för alla
 • elevers och föräldrars inflytande stimuleras
 • skolmåltiderna skall vara avgiftsfria 
 • det finns full behovstäckning inom barnomsorgen
 • barngrupperna inom barnomsorgen blir mindre
 • fler öppna förskolor inrättas 
 • all personal inom skolans område är behörig
 • mediatek skall finnas och vara tillgängliga för elevernas studier
 • alla elever skall få tillgång till IT
 • musikskolan utvecklas till en kulturskola
 • skolan skall vara öppen och fungera som en självklar mötesplats för alla  
 • samarbetet mellan skola och socialförvaltning utökas
 • yrkesförberedande program och näringsliv integreras

Ungdomsfrågor
Att satsa på barn och ungdomar är en satsning för framtiden och en investering som betalar sig många gånger om. Att tidigt skapa möjligheter till berikande fritidssysselsättningar är utvecklande och viktigt ur många synpunkter, inte minst för folkhälsan och kampen mot drogmissbruk och brottslighet. Det gäller alla – även barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Tjejer och killar ska få möjlighet till idrotts- och fritidsaktiviteter på lika villkor. En aktiv kommunal ungdomspolitik är också viktig för att fånga upp ungdomar som håller på att hamna i kriminalitet och missbruk.

Ungdomsforumet Ventil är ett viktigt redskap för att lyssna på ungdomar , att skola in dem i ett demokratiskt samhälle och skapa intresse för samhällsfrågor.  De goda erfarenheterna som Café Källan i Parkskolan gett motiverar vårt krav på satsningar av liknande slag i övriga kommundelar. Verksamheten bör utvecklas till ett Ungdomens Hus.

Ängelholm har ett rikt föreningsliv och verksamheterna bygger i första hand på duktiga och väl utbildade ledare. Därför kommer vi socialdemokrater att verka för att Ungdomsnämndens bidragsregler ses över så att bidrag kan ges till kvalitativt god utbildning av barn- och ungdomsledare. Självklart skall föreningsbidragen styras till barn- och ungdomsverksamheten.

Tillgång på lokaler är en viktig förutsättning för att bedriva olika verksamheter. En ny simhall är under projektering. I centralorten saknas en hall med större publika möjligheter. I väntan på att en sådan hall byggs, bör möjligheten att göra befintliga hallar mera publikvänliga prövas. 

För att möta ett ökat alkohol- och drogmissbruk bör ett samarbete etableras mellan kommunens olika förvaltningar. Ungdomsföreningarna bör också engageras i det drogförebyggande arbetet.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • fler träffpunkter för ungdomar skapas både i centrum och i de olika kommundelarna
 • en ny simhall byggs med utvecklingsmöjligheter för annan fritids- och idrottsverksamhet 
 • bidrag ges för kvalitativt god utbildning av barn- och ungdomsledare
 • alkohol- och drogmissbruket bekämpas i samverkan med andra nämnder och förvaltningar samt föreningar och organisationer i och utanför kommunen
 • Café Källan utvecklas till ett Ungdomens Hus

Personal
 Ängelholms kommuns arbetsplatser ska vara attraktiva och utvecklande med engagerade medarbetare som vill arbeta för invånarnas välfärd och service. Det vill säga mönsterarbetsplatser.

De anställdas kompetens och arbetsinsatser är den viktigaste resursen för välfärdstjänsterna. Personalpolitiken är ett redskap för att vårda denna resurs och för att skapa mönsterarbetsplatser.  
 Bra chefer är viktigt för att de anställda ska må bra och för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Den kompetens som finns måste tas till vara genom att de anställda får stort inflytande för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsplats. 

Arbetstidsmodeller ska utformas så att de bidrar till bättre kvalitet på utfört arbete. Modellerna ska ge inflytande och kreativitet. 

Flexibla arbetstider går hand i hand med tryggheten i att ha ett fast jobb som man kan försörja mig på.
 En rättvis lönepolitik förutsätter jämställda löner. Lika lön för lika arbete skall vara en självklarhet. Lönerna skall inte skilja mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken med likvärdig utbildning och likvärdigt ansvar. 

Äldreomsorgens omfattande rekryteringsbehov de kommande åren är en utmaning som kräver god framförhållning och planering. Sjukfrånvaron får inte vara större än på den övriga arbetsmarknaden.

Under valperioden vill vi arbeta för att

 • kommunens arbetsplatser skall vara mönsterarbetsplatser
 • öka personaltätheten i vård, omsorg och skola
 • tillsvidareanställning på heltid skall vara den grundläggande anställningsformen. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet
 • alla medarbetare stimuleras att delta i friskvårdsaktiviteter på betald arbetstid
 • arbetsskador och ohälsa förebyggs och rehabiliteringen utvecklas så att alla kan arbeta fram till pensionsåldern
 • lönen skall vara lika för likvärdigt arbete oavsett kön
 • lönenivåerna höjs och lönesättningen är tydlig och rättvis
 • medarbetarnas kompetens skall tas tillvara och utvecklas
 • intresset för vidareutbildning och nya arbetsuppgifter stimuleras
 • utvecklingsprogram för framtida ledare tas fram
 • nyanställda introduceras av utbildade handledare
 • fler arbetsledare anställs så att löne- och utvecklingssamtal kan genomföras på ett sätt som gagnar alla